{ "type": "page", "identifier": "page_36981326", "title": "Overheid", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/lokale-overheden.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Overheid", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/lokale-overheden.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/6d6b0796-5b3f-4121-aeba-490066d84e36_Lokale%20overheden.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "Overheid", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het bevorderen van biodiversiteitherstel is een essentieel aspect van duurzaam stedelijk beheer. Dit komt op verschillende manieren naar voren. Om te beginnen biedt het vergroenen van de openbare ruimte esthetische voordelen en draagt in belangrijke mate bij aan het verminderen van hittestress en het verbeteren van de luchtkwaliteit en waterhuishouding. Daarnaast is het van belang dat de juiste omstandigheden voor bedrijven en organisaties worden gecreëerd om bij te kunnen dragen aan biodiversiteitsherstel en tegelijkertijd een gezond verdienmodel te behouden. Uiteraard is monitoring van gehandhaafde maatregelen op overheidsniveau zeer belangrijk om de effectiviteit van beleid te kunnen evalueren." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kortom, Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen spelen een sleutelrol bij het initiëren en ondersteunen van maatregelen voor biodiversiteitherstel. Hieronder volgt, aan de hand van onze vijf hoofdthema’s en specifiek vanuit een overheidsperspectief, een uitgebreide set van strategieën en maatregelen die overwogen kunnen worden voor het bevorderen van biodiversteitsherstel.<\/p>" } ] }, { "area": "biodiversiteitindepraktijkvergrotenvooroverheden", "title": "Biodiversiteit in de praktijk vergroten voor overheden", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het bevorderen van diverse flora en fauna is niet alleen ecologisch van belang, maar draagt tevens bij aan een prettige en gezonde leefomgeving voor onze inwoners. In het kader van biodiversiteitsherstel zijn er diverse praktische maatregelen die rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen nemen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aan de hand van verschillende aspecten worden hieronder concrete methoden gepresenteerd die jouw organisatie kan inzetten om biodiversiteitsherstel verder te bevorderen. <\/p>

Landschapselementen (landelijk gebied)<\/strong>: Landschapselementen verbinden natuur en bieden tevens de ruimte voor dieren om te schuilen nestelen en te eten. Door het aanbrengen of herstellen van deze elementen is er behoud van biodiversiteit en kunnen we veerkrachtige ecosystemen creëren. De rol van overheidsinstanties is om dit proces te stimuleren en waar kan zelf deze landschapselementen herstellen of terugbrengen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het aanbrengen van houtige-en natte landschapselementen, keverbanken etc. <\/p>" } , { "identifier": "element_43567915", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Landschapselementen", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Landschaps­elementen", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/landschapselementen-dossier.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Vergroenen openbare ruimte:<\/strong> Een aanzienlijk deel van Nederland bestaat uit openbare ruimte, veelal beheerd door de overheid. Vaak zijn deze plekken bebouwd. Vergroening biedt kansen om de biodiversiteit in de bebouwde omgeving te bevorderen. Er zijn diverse mogelijkheden op dit gebied, zoals onder meer ecologisch bermbeheer, gevelbeplanting of het aanleggen van een tiny forest.<\/p>" } , { "identifier": "element_43567887", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vergroenen openbare ruimte", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vergroenen openbare ruimte", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/vergroenen-openbare-ruimte-dossier.htm" } } } , { "type": "image", "identifier": "element_43567969", "id": 43567969, "alignment": "", "alternative_text": "Vlinder - mendesmg via Pixabay", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/e/743761_fullimage_butterfly-3654117_1280.jpg", "width": 1280, "height": 857, "focuspoint-x": 646, "focuspoint-y": 444, "alternative_text": "Vlinder - mendesmg via Pixabay", "photographer": "mendesmg", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mendesmg-7784822/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/butterfly-natuur-3654117/", "keywords": [ "plant", "biodiversiteit", "insect" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Beleid voor biodiversiteit: <\/strong>Effectief beleid voor biodiversiteitsherstel is van groot belang. In sommige overheidsorganisaties is het biodiversiteitsbeleid al ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van uitvoeringsprogramma’s, biodiversiteitsplannen of een verordening. Hierin kunnen overheden ook een hoop van elkaar leren. Op onze beleidspagina staan verschillende voorbeelden van hoe gemeentes biodiversiteit in hun beleid hebben verankerd.<\/p>" } , { "identifier": "element_43567886", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Beleid voor biodiversiteit", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Beleid voor biodiversiteit", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/beleid-voor-biodiversiteit-dossier.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Groen in de buurt<\/strong>: Biodiversiteit krijgt vanuit verschillende invalshoeken steeds meer aandacht. Echter blijft de kennis over biodiversiteit en hoe je eraan kunt bijdragen bij veel burgers nog achter. Om deze kennis ook bij burgers over het voetlicht te krijgen, kunnen overheidsorganisaties zich op diverse manieren inzetten. Interessante voorbeelden om bewustwording en betrokkenheid van burgers te stimuleren zijn onder andere buiten lokalen, publiekscampagnes en groene belevingspunten. <\/p>" } , { "identifier": "element_43567884", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bewustwording en activatie van burgers", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Bewustwording en activatie van burgers", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/bewustwording-en-activatie-van-burgers-dossier.htm" } } } ] }, { "area": "verdienmodellenbiodiversiteitvooroverheden", "title": "Verdienmodellen biodiversiteit voor overheden ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Om Nederland duurzamer en toekomstbestendig te maken is het van belang dat bedrijven en organisaties toekomstzekerheid hebben wanneer ze op een duurzame manier verder gaan. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen via verschillende subsidieregelingen deze toekomstzekerheid bieden en bijvoorbeeld duurzame landbouw stimuleren. Hieronder lees je over bepaalde overheidsregelingen.\r\n\r\n ", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_43568451", "id": 43568451, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Geld - nattanan23 via Pixabay", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/5/734808_fullimage_money-gb4bb8dc67_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 630, "focuspoint-y": 415, "alternative_text": "Geld - nattanan23 via Pixabay", "photographer": "nattanan23", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nattanan23-6312362/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geld-winst-financi%C3%ABn-bedrijf-2696219/", "keywords": [ "Plant", "geld", "economie", "financiën", "winst", "zaken" ] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Stimuleringsregelingen overheid<\/strong>: Er zijn voor uiteenlopende doelgroepen verschillende stimuleringsregelingen die overheidsorganisaties kunnen toepassen ter bevordering van de biodiversiteit. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verstrekken van subsidies voor duurzame landbouw of het beschikbaar stellen van budget vanuit de waterschappen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.<\/p>" } , { "identifier": "element_43568236", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Stimuleringsmaatregelen overheid", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Stimulerings­regelingen overheid", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/stimuleringsregelingen-overheid-dossier.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Business case voor natuurinclusieve landbouw <\/strong>Een gezond en duurzaam bedrijfsplan voor boeren die zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw is van groot belang voor het bevorderen van de biodiversiteit. Door boeren eerlijk te belonen voor hun ecologische aanpassingen, raken zij sterker gemotiveerd om biodiversiteit verder te verankeren in hun bedrijfsvoering. Op onze business case-pagina lees je voorbeelden van hoe boeren op verschillende manieren geld kunnen verdienen aan hun inzet voor biodiversiteit.<\/p>" } , { "identifier": "element_43568237", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Business case voor natuurinclusieve landbouw", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Business case voor natuurinclusieve landbouw", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/business-case-voor-natuurinclusieve-landbouw-dossier.htm" } } } , { "type": "text", "html": "