{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_642113", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Stapeling van beloningen ", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/stapeling-van-beloningen-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 642113, "identifier": "mediaitem_642113", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/stapeling-van-beloningen-dossier.htm", "title": "Stapeling van beloningen", "lead": "Op basis van de biodiversiteitsmonitoren wordt er op verschillende plekken gewerkt aan een stapeling van beloningen. De stapeling van beloningen wordt bereikt doordat verschillende partijen vanuit de voedselketen, het bedrijfsleven en de overheid agrarische ondernemers belonen voor hun inzet op het gebied van biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/d/609990_fullimage_207.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker op het land - Insa Osterhagen via Pixabay", "photographer": "Insa Osterhagen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/insapictures-8883526/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/john-deere-krone-big-pack-1290-xc-3436611/", "keywords": [ "maaien", "veehouderij", "landbouw", "tractor", "trekker", "gras" ] }, "publication_date": "2022-03-31T12:44+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-06T11:24+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "brabantsbodem", "title": "Brabants Bodem ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Brabants bodem is een samenwerkingsproject in het Van Gogh Nationaal Park. Binnen dit project wordt gewerkt aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Partners zijn Brabants Landschap, ZLTO, BMF, LNV, Provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel, Rabobank, Brabant water en de gemeenten. In dit project wordt een nieuw perspectief ontwikkeld voor de agrarische ondernemer die bijdraagt aan de natuurkwaliteit en het landschap. Er wordt samengewerkt aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. Ondernemers kunnen hun inkomsten verhogen door zich in hun bedrijfsvoering extra in te zetten voor biodiversiteit, bodem en landschap. <\/p>

Een van de deelprojecten van Brabants Bodem is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). In dit praktijkproject verduurzamen melkveehouders hun bedrijfsvoering en worden er verdienmodellen ontwikkeld. Melkveehouders worden beloond aan de hand van een puntensysteem die de prestaties meetbaar maakt. De basis van de BBM is de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BMM), aangevuld met een aantal specifieke indicatoren voor het Van Gogh Nationale Park. Deze extra indicatoren zijn: weidegang, gebruik van stikstofkunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en de groenblauwe dooradering. De beloning komt nu nog vanuit overheidsorganisaties: het ministerie van LNV provincie Noord-Brabant, en drie waterschappen. Daarnaast belonen marktpartners als Friesland Campina en Rabobank al aan de hand van de (B)BM Het doel is om meer marktpartijen op een dergelijke manier duurzaam boeren te laten belonen. <\/p>

Binnen Brabants Bodem wordt er ook gewerkt aan nieuw verdienmodellen rond agroforestry. Boeren die met Agroforestry aan de slag willen, worden ondersteund met advisering en financiële middelen. Het project Agroforestry wordt uitgevoerd door de Gebiedsonderneming Duinboeren en maatschappij en Agroforestry Netwerk Brabant. <\/p>

Een ander onderdeel van het project Brabants Bodem is het werken aan een systematiek waarmee boeren met blijvend grasland beloond kunnen worden voor het vastleggen van CO2 door middel van carbon credits. Verder is er een streekproductenlabel in ontwikkeling, voor producten die op door een duurzame productie bijdragen aan een mooi en biodivers landschap. Ook verbreedt Brabants Bodem de aanpak naar andere sectoren dan de melkveehouderij. <\/p>

Op deze manier werken de partners binnen Brabants bodem aan verschillende, stapelbare mogelijkheden voor duurzame boeren om hun verdienmodel te versterken.<\/p>" } , { "identifier": "element_22165135", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1059334"] } } , { "identifier": "element_30999025", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer over verdienmodellen voor melkveehouders om de natuurkwaliteit te verbeteren:", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=(verdienmodel* OR beloningen OR belonen) AND (melkveehouder*) AND (natuurbeheer OR landschapsbeheer OR agroforestry OR natuurkwaliteit)" } } ] }, { "area": "duurzamemelkveehouderijdrenthe", "title": "Duurzame Melkveehouderij Drenthe ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Duurzame Melkveehouderij Drenthe werkt via beloningen aan het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte Drentse landbouw. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk kringlopen te sluiten van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Boeren krijgen hiervoor doelen mee en worden financieel beloond wanneer die doelen behaald worden. De boeren bepalen zélf hoe zij die gestelde doelen gaan bereiken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Zo dragen deelnemende Drentse melkveehouders vanuit hun eigen vakmanschap bij aan een toekomstbestendige landbouw en natuur. Duurzame Melkveehouderij Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. <\/p>" } , { "identifier": "element_22165205", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1025921"] } } , { "identifier": "element_22194371", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer over duurzame melkveehouderij:", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=melkvee* AND (duurzaam* OR verduurzaming)" } } ] }, { "area": "kostenenbatenvanbiodiversiteitsmaatregelen", "title": "Kosten en baten van biodiversiteitsmaatregelen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Steeds meer boeren kiezen voor de implementatie van biodiversiteitsmaatregelen. Echter is het soms onduidelijk wat de kosten en baten hiervan zijn; er ontstaat twijfel bij boeren. De kosten en baten van biodiversiteitsmaatregelen moeten in kaart gebracht worden om te blijven sturen op de juiste aanpak bij het stapelen van beloningen.", "elements": [ { "identifier": "element_30272944", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "992587", "1183164" ] } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Websites<\/h2>" } , { "identifier": "element_22165242", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Van Gogh nationaal park-over Brabants bodem", "link_url": "https://www.vangoghnationalpark.com/over-brabants-bodem" } } , { "identifier": "element_22165243", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Duurzame Melkveehouderij Drenthe", "link_url": "https://www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/" } } , { "identifier": "element_30274541", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Regeneratieve melkveehouderij onderzoek bij Wij.Land", "link_url": "https://wij.land/regeneratieve-melkveehouderij-lonend/" } } ] } ] }