{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_645867", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Pilots", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/pilots-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 645867, "identifier": "mediaitem_645867", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/pilots-dossier.htm", "title": "Pilots", "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2022-04-19T14:59+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-19T15:33+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "waardevolbrummen", "title": "Waardevol Brummen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "WaardeVOL Brummen ligt in de Zuidelijke IJssel vallei op de grens met de Veluwe in Gelderland. Dit zorgt voor een landschapsgradiënt die rijk is aan allerlei soorten ecosystemen en bijbehorende biodiversiteit. Onder anderen het Natura 2000-gebied Landgoederen Brummen ligt in dit gebied. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit Natura 2000-gebied bestaat uit de landgoederen Voorstonden en Leusveld en de natuurgebieden Empese en Tondense Heide. In het gebied zijn bijzondere soorten planten en dieren te vinden, zoals blauwgraslanden en de kamsalamander.<\/p>

WaardeVOL Brummen<\/a> is geïnitieerd door provincie Gelderland, de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe. Deze partijen gaan samen met inwoners, grondeigenaren, agrariërs, Natuurmonumenten, LTO Noord, Stichting Landschapsnetwerk Brummen en Collectief Veluwe aan de slag om de natuur(kwaliteit) te herstellen, het water beter te bergen en vast te houden en 112 ha landbouwgrond om te vormen naar natuur. Ook wordt er met lokale boeren gewerkt aan de ontwikkeling van een natuur-inclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. <\/p>" } , { "identifier": "element_22950949", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "ijsseluiterwaardenenrijntakken", "title": "IJssel uiterwaarden en Rijntakken", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De pilot IJsel uiterwaarden en Rijntakken focust zich binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken met name op de uiterwaarden de Hoenwaard, Wilpse Klei en de Velperwaarden. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij hoge waterstanden overstromen deze uiterwaarden om ruimte te bieden aan de rivier. Het landschap rondom de pilot IJsseluiterwaarden en Rijntakken<\/a> wordt gekenmerkt door een kleinschalig en oud natuurlandschap met daarin prachtige stroomdalgraslanden, kievitsbloemhooilanden en hardhoutooibos.<\/p>

De provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, verschillende gemeenten, agrariërs, Vadesto, stichting Gelders Landschap en Kastelen, Agrarisch Collectief Veluwe, Staatsbosbeheer, stichting Heideboerderij Nederland en Natuurmonumenten werken in deze pilot samen om nieuwe natuur aan te leggen en de kwaliteit van bestaande natuur te verbeteren. Ook gaan de partijen gezamenlijk aan de slag met beschermen en herstellen van het riviersysteem, met als focus het verbeteren van de waterkwaliteit en veiligheid. Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van natuur-inclusieve kringlooplandbouw met een bijpassend verdienmodel.<\/p>" } , { "identifier": "element_22950953", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "terschelling,amelandenschiermonnikoog", "title": "Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De Waddeneilanden staan bekend als dé plek om te genieten van rust, mooie landschappen en het echte vakantiegevoel. Op en rondom de eilanden liggen meerdere Natura2000-gebieden, de Waddenzee en de Duinen van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De diversiteit aan natuurtypen in deze gebieden<\/a> is groot, dit komt door de variatie in zoet en zout water. Je vindt hier plant- en diersoorten die je nergens anders aantreft. Maar ondanks de prachtige aaneenschakeling van landschappen, is de overgang tussen de gebieden erg abrupt, hierdoor zijn de leefgebieden niet zo divers als ze zouden kunnen zijn.

Daarom zetten agrariërs, Agrarisch Collectief Waddenvogels, Wetterskip Fryslân, de wadden gemeenten, Provincie Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, de plaatselijke vogelwacht en It Fryske Gea zich in om problemen op te lossen rondom de biodiversiteit. Dit doen ze door een stakeholdernetwerk rondom Natura2000-gebieden te ontwikkelen en het opzetten van pilots voor natuur inclusieve landbouw. Daarnaast wordt de KANO (Kansen Analyse Natuur ontwikkeling) ingezet om een plan te maken voor biodiversiteitsherstel.<\/p>" } , { "identifier": "element_22950957", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "donkselaagten", "title": "Donkse laagten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Natuurgebied De Donkse Laagten ligt in de Alblasserwaard: een groen en waterrijk gebied in Zuid-Holland. De Donkse Laagten is voor vogels een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied. Tegelijk is het een energiek en initiatiefrijk gebied als het gaat om duurzaam boeren.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het oer-Hollandse landschap is van natuurhistorische waarde, maar natuur en landbouw liggen dicht bij elkaar en het is daarom een kwetsbaar gebied. De boerengemeenschap zet zich in voor onderzoek naar de mogelijkheden voor een beter evenwicht in natuur en landbouw en toekomstbestendige landbouw. <\/p>

Boeren, Staatsbosbeheer, het Agrarisch Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland werken op verschillende manieren aan de vraagstukken rondom de biodiversiteit in De Donkse Laagten<\/a>. Een samenwerking met de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling biedt kennis op het gebied van biodiversiteit. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de natuurkwaliteit met behulp van hydrologische maatregelen tegen bodemdaling en het vergoten van het broedgebied van weidevogels. De opgebouwde kennis wordt gedeeld door samen te werken met onderwijsinstellingen en aan te sluiten bij bestaande cursussen.<\/p>" } , { "identifier": "element_22950961", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "midden-delfland", "title": "Midden-Delfland", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Midden-Delfland is een open poldergebied omringd door steden. De druk op het platteland vanuit de stad is daarom enorm groot. Het gebied wordt op dit moment doorkruist door wegen en de oprukkende stad is nooit ver weg. Wat druk oplevert voor de aanwezig biodiversiteit inclusief het icoon van het gebied, de grutto. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze nationale vogel voelt zich zeker nog thuis en meerdere partijen maken zich sterk voor zijn bescherming en de bescherming van andere kenmerkende openveenweide soorten. <\/p>

Natuurmonumenten gaat samen met de partners Friesland Campina, boeren in Midden-Delfland<\/a>, de gemeente Midden-Delfland, Aardpeer en het weidevogelpact aan de slag met het stimuleren van de consumptie van natuur-inclusief geproduceerd voedsel en het stimuleren van de omslag naar natuur-inclusieve landbouw. In samenwerking met boeren en andere partijen wordt er daarnaast gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit en een mooier landschap. <\/p>" } , { "identifier": "element_22950965", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "geuldalenheuvellandinlimburg", "title": "Geuldal en Heuvelland in Limburg", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Binnen het pilotgebied Geuldal en Heuvelland Limburg liggen twee prachtige Natura 2000-gebieden: het Bunder- en Elslooërbos en een gedeelte van het Geuldal. Het heuvellandschap van Zuid-Limburg huist meerdere unieke planten en dieren en het de enige plek in Nederland waar je kalktufbronnen kunt vinden. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Maar dit mooie landschap kent een aantal knelpunten, zoals een verminderde waterkwaliteit door te hoge nutriëntenbelasting, wateroverlast bij hevige neerslag en een verminderde biodiversiteit.<\/p>

In dit project<\/a> gaan individuele agrariërs en belangenorganisatie Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) samen aan de slag met het bereiken van goede milieu- en watercondities voor de Natura2000-gebieden en met de bescherming en het herstel van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Ook houden ze zich bezig met het verminderen van de wateroverlastproblemen in de laaggelegen dorpen en zetten ze zich in voor een bijdrage aan een perspectief voor duurzame en toekomstgerichte landbouwbedrijven.<\/p>" } , { "identifier": "element_22950969", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }