{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_630036", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Maatregelen voor natuurinclusieve melkveehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/maatregelen-voor-natuurinclusieve-melkveehouderij-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 630036, "identifier": "mediaitem_630036", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/maatregelen-voor-natuurinclusieve-melkveehouderij-dossier.htm", "title": "Maatregelen voor natuurinclusieve melkveehouderij", "lead": "De melkveehouderij kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Om dit te realiseren is het onder andere nodig om inzichtelijk te maken wat melkveehouders op hun bedrijf kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. Op deze pagina zijn verschillende maatregelen te vinden die melkveehouders kunnen nemen om de biodiversiteit op en om hun bedrijf te vergroten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/4/609323_fullimage_koe%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "koeien in wieland- elsemargriet van pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-wei-gras-koeien-natuur-3405317/", "keywords": [ "koe", "koeien", "weilanden", "wei", "melkkoe" ] }, "publication_date": "2022-01-20T13:53+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T14:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "weidegang", "title": "Weidegang", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Verschillende aspecten van beweiding; beweidingsduur, beweidingsoppervlakte en de startdatum van beweiding, dragen bij aan de functionele agrobiodiversiteit. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hierbij is vooral de intensiteit van de beweiding cruciaal. Weidegang heeft onder andere een positief effect op de soortensamenstelling in de wei en reduceert ammoniakemissie. Vroege beweiding stimuleert het ontstaan van groeitrappen (ofwel een mozaïek van gras van verschillende leeftijden en hoogtes). Niet alleen het grazen van de koeien heeft positieve effecten, maar ook de verse koemest trekt verschillende ongewervelden aan die als voedsel dienen voor verschillende weidevogels.<\/p>" } , { "identifier": "element_24265159", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1057287", "644260" ] } } , { "identifier": "element_20872667", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over weidegang", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=weidegang" } } ] }, { "area": "kruidenrijkgrasland", "title": "Kruidenrijk grasland", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Veel graslanden bestaan bijna volledig uit een grassoort. Om de biodiversiteit te bevorderen is het goed om kruidenrijk grasland in het bouwplan op te nemen. In dit kruidenrijk grasland worden verschillende functionele groepen vertegenwoordigd, als grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Specifieke soorten, waaronder weidevogels zijn grotendeels afhankelijk van deze kruidenrijke graslanden. Ook vele insecten maken gebruik van deze verscheidenheid aan soorten in de kruidenrijke graslanden. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Kruidenrijke graslanden zijn voornamelijk oudere graslanden en hierbij blijkt dat hoe ouder het grasland hoe minder bodembewerking er wordt toegepast en hoe intacter het ecosysteem. Waardoor er meer kans is voor biodiversiteit onder en boven de grond. Ook zorgen de kruiden voor een diepere doorworteling en zorgt het gebrek aan grondbewerking voor een betere bodemstructuur. <\/p>

De diversiteit aan kruiden levert ook een bijdrage aan een diversiteit in het ruwvoer, wat daarmee gunstig is voor de diergezondheid. Ook zijn kruidenrijke graslanden droogtetoleranter en is de productie stabieler. <\/p>

Voor de diversiteit in een kruidenrijk grasland is voornamelijk de leeftijd, de grondsoort en het management van belang. Voor het management, kan er rekening worden gehouden met de soorten die worden gebruikt bij inzaaien, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de bemesting. <\/p>" } , { "identifier": "element_24265358", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1061990", "1007210", "644258", "648022", "1158613", "644259", "1158614", "1158610" ] } } , { "identifier": "element_21629030", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over kruidenrijk grasland", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=kruidenrijk grasland" } } ] }, { "area": "nietkerendegrondbewerking", "title": "Niet kerende grondbewerking", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Bij niet-kerende grondbewerking wordt de grond niet of zo min mogelijk en niet kerend bewerkt. De nog aanwezige gewasresten worden in zijn geheel niet of alleen oppervlakkig met de bodem gemengd. Hierbij wordt alleen de bovenste grondlaag (12 cm) beïnvloed en blijven de diepere lagen intact. Niet-kerende grondbewerking zorgt er voor dat de bodemstructuur stabieler is, het bodemleven minder wordt verstoord en de waterhuishouding verbeterd. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de techniek van niet-kerende grondbewerking, zoals strip till, ploegloos zaaien en bewerking in strookjes. <\/p>

Na het omschakelen naar het gebruik van niet-kerende grondbewerking duurt het enkele jaren voordat de bodem zijn nieuwe evenwicht gevonden heeft. Daarnaast moet er ervaring opgedaan worden over hoe je met gewasresten, groenbemesters en onkruiden om moet gaan. <\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_21625880", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1019941", "364297", "891078", "1031691" ] } } , { "identifier": "element_21629014", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over niet kerende grondbewerking", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=niet kerende grondbewerking" } } ] }, { "area": "organischebemesting", "title": "Organische bemesting", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Op het gebied van bemesting zijn verschillende manieren mogelijk om de biodiversiteit te ondersteunen. Een van de belangrijkste maatregelen die een positief effect kunnen hebben op de biodiversiteit is organische mest in plaats van kunstmest. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze organische bemesting kan bestaan uit vaste mest, drijfmest, compost, maar ook vlinderbloemige groenbemesters. Naast het directe positieve effect op de bodembiodiversiteit aan schimmels, bacteriën, nematoden en wormen, heeft organische mest ook een positief effect op het organische stof gehalte in de grond. Naast het gebruik van organische mest, kan er ook gekeken worden naar preciezere bemesting, door te kijken naar de benodigde hoeveelheid en locatie. <\/p>" } , { "identifier": "element_24265275", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "342443", "552275", "644256" ] } } , { "identifier": "element_21628994", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over organische mest", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=organische mest" } } ] }, { "area": "reductiegewasbeschermingsmiddelen", "title": "Reductie gewasbeschermingsmiddelen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Gewasbeschermingsmiddelen hebben over het algemeen een negatief effect op de biodiversiteit. Door reductie van gewasbeschermingsmiddelen en het beschermen van de teelt op andere manieren kan de biodiversiteit bevorderd worden. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen kan op verschillende manieren. Door gebruik te maken van robuustere rassen, te streven naar gezondere gewassen, een grotere variatie van gewassen door stroken- of mengteelt toe te passen, het gebruik van natuurlijke bestrijders of mechanische bestrijding. Ook kan er gerichter gebruik gemaakt worden van bestrijdingsmiddelen, waardoor de totale hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen afnemen.<\/p>" } , { "identifier": "element_21626652", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1152040", "368412", "1050414" ] } } , { "identifier": "element_21628953", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over reductie gewasbeschermingsmiddelen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=gewasbescherming OR plantgezondheid" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_24261828", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Maatregelen natuurinclusieve landbouw (Louis Bolk Instituut, 2017)", "gkz_content_id": [ "549811", "1158606", "1158605", "1158612" ] } } , { "type": "text", "html": "

<\/h2>

Websites<\/h2>" } , { "identifier": "element_22991596", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Natuurinclusieve landbouw (Platform natuurinclusieve landbouw Gelderland)", "link_url": "https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/natuurinclusieve-landbouw/" } } , { "identifier": "element_33019858", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Land van Ons (natuurinclusieve landbouw in Zeeland en Hoekse Waard)", "link_url": "https://landvanons.nl/" } } ] } ] }