{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_642102", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "KPI Systematiek voor biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/kpi-systematiek-voor-biodiversiteit-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 642102, "identifier": "mediaitem_642102", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/kpi-systematiek-voor-biodiversiteit-dossier.htm", "title": "KPI Systematiek voor biodiversiteit", "lead": "Kritische Prestatie indicatoren (KPI’s) worden steeds meer gebruikt om de prestaties rondom biodiversiteit te meten. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt er gewerkt aan een KPI systematiek voor biodiversiteit. Daarnaast zijn er verschillende KPI sets en monitoren in ontwikkeling om de biodiversiteit te bevorderen en grondgebruikers te belonen voor hun inzet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/c/cid642102_1650890736494_monitoring-KPI%27s%20voor%20biodiversiteit.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-31T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-21T08:51+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "kpi-systematiek", "title": "KPI-systematiek", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het monitoren van de biodiversiteit en ook het effect van genomen maatregelen is cruciaal in het herstellen van de biodiversiteit. Daarnaast het inzichtelijk maken van prestaties die geleverd worden ook van belang voor het sturen en belonen van grondgebruikers die zich inzetten voor biodiversiteitsherstel. Deze prestaties kunnen met behulp van Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s) inzichtelijk gemaakt worden. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

KPI’s worden in het bedrijfsleven al langer gebruikt om prestaties van individuen of teams af te kunnen vergelijken met de concrete doelen binnen een bedrijf. Op het gebied van biodiversiteit zijn er verschillende monitoren ontwikkeld. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BMM) en de biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA). Daarnaast zijn er verschillende sets aan KPI’s in ontwikkeling, op het gebied van natuur, openbare ruimte, kringlooplandbouw, bollenteelt en fruitteelt. <\/p>

Doen-leren-beter doen<\/ins><\/p>

Om vast te stellen of het realiseren van de KPI’s daadwerkelijk leidt tot een toename in biodiversiteit is onderzoek noodzakelijk dat de relaties vast stelt tussen maatregelen, KPI’s en biodiversiteit. Op basis hiervan kan, indien nodig, de set van maatregelen en KPI’s na verloop van tijd worden bijgesteld en verbeterd. Dit principe noemen we doen – leren – beter doen. Evaluatieonderzoek naar KPI’s wordt in de zogenaamde Delta Labs (pilotgebieden van het Deltaplan) uitgevoerd. Het onderzoek in de Delta Labs is langjarig, omdat effecten van maatregelen op biodiversiteit vaak pas na lange tijd zichtbaar worden. <\/p>" } , { "identifier": "element_22158260", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1061985"] } } , { "identifier": "element_22571637", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over KPI's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=KPI" } } ] }, { "area": "kpidatabase", "title": "KPI database", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Samen met de werkgroep Monitoring van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft Naturalis een inventarisatie gedaan van huidige KPI-sets voor biodiversiteit die voorgesteld worden of in gebruik zijn binnen verschillende sectoren. We hebben een overzicht gemaakt waarin we verschillende aspecten van bestaande KPI’s hebben geïnventariseerd. Het KPI overzicht wordt beheerd en up-to-date gehouden door de werkgroep Monitoring. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het KPI overzicht<\/a> kun je zien welke monitoring tools er geraadpleegd zijn en welke indicatoren er zijn. Het overzicht van KPI's is beschikbaar in de vorm van een online spreadsheet<\/a>.<\/p>

Dit overzicht is samengesteld door Naturalis met hulp van o.a. Schuttelaar & Partners. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zina Broeksma via zina.broeksma@naturalis.nl<\/a>.<\/p>" } , { "identifier": "element_24979674", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1160945", "1032454", "1061985", "1061974" ] } } ] }, { "area": "biodiversiteitsmonitormelkveehouderij", "title": "Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De melkveehouderij kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Om dit te realiseren is het onder andere nodig om de prestaties die op het gebied van biodiversiteit worden geleverd meetbaar te maken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daarom hebben FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds gezamenlijk de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij (BMM)<\/a> ontwikkeld. De BMM heeft als doel de biodiversiteitsprestaties van melkveehouders op een eenduidige manier vast te leggen, zodat melkveehouders ook beloont kunnen worden voor hun inzet. De BMM is gebaseerd op 4 pijlers: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, diversiteit van soorten en regionale biodiversiteit. De monitor bevat 7 KPI’s die aan de pijlers bijdragen:<\/p>