{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_642108", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Business case voor natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/business-case-voor-natuurinclusieve-landbouw-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 642108, "identifier": "mediaitem_642108", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/business-case-voor-natuurinclusieve-landbouw-dossier.htm", "title": "Business case voor natuurinclusieve landbouw", "lead": "Een business case voor boeren die zich inzetten is van groot belang voor het bevorderen van de natuurinclusieve landbouw. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt er gewerkt aan de benodigde business case, zodat het voor natuurinclusieve boeren mogelijk is geld te verdienen aan hun inzet voor biodiversiteit. Deze business case wordt in veel gevallen bereikt door het stapelen van beloningen vanuit verschillende hoeken, met een hogere productprijs vanuit de keten, aangevuld met beloningen vanuit overheidspartijen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/7/cid642108_1650891792210_verdienmodellen-business%20case%20natuurinclusieve%20landbouw.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-31T12:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-25T15:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "brabantsbodem", "title": "Brabants Bodem", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Brabants bodem is een project in het Van Gogh Nationaal Park. In dit project wordt een nieuw perspectief voor de agrarische ondernemer ontwikkeld die bijdraagt aan de natuurkwaliteit en het landschap. Er wordt samengewerkt aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landschap. Ondernemers kunnen hun inkomsten verhogen door zich in hun bedrijfsvoering extra in te zetten voor biodiversiteit, bodem en landschap. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een van de deelprojecten van Brabants Bodem is de Brabantse biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. In dit praktijkproject verduurzamen melkveehouders hun bedrijfsvoering en worden er verdienmodellen ontwikkeld. Melkveehouders worden beloond aan de hand van een puntensysteem die de prestaties meetbaar maakt. De basis van deze monitor is de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, aangevuld met een aantal specifieke indicatoren voor het Van Gogh Nationale Park. Deze extra indicatoren zijn: weidegang, gebruik van stikstofkunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en de groenblauwe dooradering. De beloning komt nu nog vanuit overheidsorganisaties, provincie Noord-Brabant, het ministerie van LNV en drie regionale waterschappen. Het doel is om ook private organisaties te laten belonen, hierbij gaat het om voedselverwerkers, retailers en financiële instellingen. <\/p>

Binnen Brabants Bodem wordt er ook gewerkt aan nieuw verdienmodellen rond agroforestry. Boeren die met Agroforestry aan de slag willen, worden ondersteund met advisering en financiële middelen. Het project Agroforestry wordt uitgevoerd door de Gebiedsonderneming Duinboeren en maatschappij en Agroforestry Netwerk Brabant. <\/p>

Een ander onderdeel van het project Brabants Bodem is het werken aan een systematiek waarmee boeren met blijvend grasland beloond kunnen worden voor het vastleggen van CO2<\/sub> door middel van carbon credits. Verder is er een streekproductenlabel in ontwikkeling, voor producten die op door een duurzame productie bijdragen aan een mooi en biodivers landschap. <\/p>

Door de verschillende initiatieven binnen Brabants bodem en de verschillende beloners is een stapeling van beloningen voor de agrarische ondernemers mogelijk. <\/p>" } , { "identifier": "element_22161054", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1059334"] } } , { "identifier": "element_22194495", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over verdienmodellen voor melkveehouders om de natuurkwaliteit te verbeteren:", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=(verdienmodel* OR beloningen OR belonen) AND (melkveehouder*) AND (natuurbeheer OR landschapsbeheer OR agroforestry OR natuurkwaliteit)" } } , { "identifier": "element_22162205", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1025921"] } } ] }, { "area": "duurzamemelkveehouderijdrenthe", "title": "Duurzame Melkveehouderij Drenthe", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Duurzame Melkveehouderij Drenthe is opgezet met als doel het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness. De melkveehouderij staat de komende jaren voor forse uitdagingen in het kader van verduurzaming. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau te sluiten. Op deze manier wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige Drentse landbouw en natuur. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Duurzame Melkveehouderij Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. <\/p>" } , { "identifier": "element_22162211", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1025921"] } } , { "identifier": "element_22194496", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer over duurzame melkveehouderij", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=melkvee AND (duurzaam* OR verduurzaming)" } } ] }, { "area": "markemodel", "title": "Markemodel ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het Markemodel is een pilot van Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) en Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het Markemodel bepalen boeren en sturende partijen op gebiedsniveau samen wat haalbare doelen zijn op het gebied van biodiversiteit, waterkwaliteit, ammoniak- en nitraatuitstoot en agrarisch natuurbeheer. Deze partijen bepalen ook samen wat de beloning is voor de individuele boer bij het behalen van de kwaliteitsdoelen. <\/p>" } , { "identifier": "element_22162289", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1059348"] } } , { "identifier": "element_22162290", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer over het Markemodel", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=Markemodel" } } ] }, { "area": "landvanwaarde", "title": "LandvanWaarde ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "LandvanWaarde is ontstaan vanuit de conclusie dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het boerenland en dat de bestaande subsidiesystematiek onvoldoende bijdraagt om het tij te kunnen keren. Dat doet ze door natuur en landschap waardevol te maken voor boer en voor de samenleving. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

LandvanWaarde wil een nieuw sturingsmodel creëren voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. LandvanWaarde is een initiatief van stichting Courage, in samenwerking met Landschap Overijssel en het Nationaal Groenfonds. LandvanWaarde zet in om voor boeren verschillende relevante en interessante beloningen te organiseren en bundelen om als maatwerk aan te bieden aan boeren. Het doel van stapeling van beloningen is het stimuleren van boeren om natuurbeheer een volwaardig onderdeel van hun bedrijfsvoering te maken. De beloningen kunnen verschillende vormen aannemen als toegang tot grond, rentekorting bij banken of ontwikkelingsruimte binnen gemeentes. Het systeem moet een win-win-win situatie opleveren, met winst voor de natuur en biodiversiteit, winst voor de melkveehouderijen en winst voor de partijen die belang hebben bij de natuur. Deze laatste groep kan via LandvanWaarde hun groene doelstellingen beter realiseren. Deze groep bestaat uit waterschappen, terreinbeherende organisaties, banken, zuivelverwerkers, provinciën en gemeentes. In Salland, Overijssel, is met dit model een eerste pilot gestart, die als opmaat moet dienen voor een landelijke uitrol. <\/p>" } , { "identifier": "element_22162402", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1059351"] } } , { "identifier": "element_22165076", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek meer informatie over belonen van boeren voor natuur- en landschapsbeheer", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=(verdienmodel* OR beloningen OR belonen) AND (ondernemers OR agrariers OR boeren) AND (natuurbeheer OR landschapsbeheer)" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Websites<\/h2>" } , { "identifier": "element_22991795", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Thema Verdienmodellen (Samen voor Biodiversiteit)", "link_url": "https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/themas/verdienmodellen" } } , { "identifier": "element_22991896", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Alternatieve verdienmodellen : Natuurvriendelijker boeren bij Natura 2000", "link_url": "https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2022/04-april/verdienmodellen-voor-boeren-rond-n2000.pdf" } } , { "identifier": "element_22162536", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Van Gogh nationaal park-over Brabants bodem", "link_url": "https://www.vangoghnationalpark.com/over-brabants-bodem" } } , { "identifier": "element_22163585", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Duurzame Melkveehouderij Drenthe", "link_url": "https://www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/" } } , { "identifier": "element_22163619", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "De vala-Markemodel", "link_url": "https://www.de-vala.nl/pilot-glb-het-markemodel/" } } , { "identifier": "element_22163620", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "LandvanWaarde", "link_url": "https://landvanwaarde.nl/introductie/" } } ] } ] }