{ "type": "page", "identifier": "page_44128625", "title": "In kaart brengen van de kwaliteit van het gebied", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "In kaart brengen", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/f/6/744503_fullimage_omgevingswet.png", "width": 514, "height": 316, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mensen met kaart - via Ggdlimburgnoord", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Ggdlimburgnoord", "source_info_hyperlink": "https://www.ggdlimburgnoord.nl/professionals/gemeenten/omgevingswet", "keywords": [ "landkaart", "route", "wegwijzen" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Om aan Basiskwaliteit Natuur te werken is het allereerst van belang om in kaart te brengen wat de huidige situatie is in het gebied. Inzicht in die situatie krijg je het beste door een landschap ecologische of gebiedsanalyse te maken: hoe staat het ervoor met de condities (abiotiek, inrichting en beheer) en hoe staat het ervoor met de soorten en ecosystemen? Concreet moet in zo'n gebiedsanalyse in elk geval een nulmeting van de condities in het gebied worden gedaan: wat zijn de abiotische waarden, welke inrichting is er en welk beheer wordt er uitgevoerd? Welke condities dit precies zijn is afhankelijk van het landschapstype waar het gebied zich bevindt. Op dit moment zijn de condities die horen bij Basiskwaliteit Natuur voor een aantal landschapstypes uitgewerkt. Deze condities kun je op deze pagina vinden. Daarnaast worden er praktijkvoorbeelden gegeven hoe je de huidige situatie in het gebied in kaart kunt brengen. Voor de overige landschapstypen wordt dit nog verder ontwikkeld en zal dit te zijner tijd aan deze pagina worden toegevoegd." }} , "contents": [ { "area": "inkaartbrengenbasiskwaliteitnatuur", "title": "In kaart brengen Basiskwaliteit Natuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De stappen voor het in kaart brengen van Basiskwaliteit Natuur gaan over de volgende elementen:  <\/p>

 1. In kaart brengen van het landschapstype<\/li>
 2. In kaart brengen van de condities (abiotiek, inrichting en beheer) <\/li>
 3. In kaart brengen van de algemene soorten horende bij het landschapstype <\/li><\/ol>

  <\/p>

  Deze stappen staan per onderwerp hieronder verder uitgewerkt. Een belangrijke basis voor de methodiek om Basiskwaliteit Natuur in kaart te brengen is het Kennisdocument Basiskwaliteit Natuur. In het kennisdocument staan voor de landschapstypen veenweide- en hoevelandschap de benodigde condities voor Basiskwaliteit Natuur beschreven. Dit is voor andere landschapstypen nog in ontwikkeling en zal op deze pagina geplaatst worden zodra dit bekend is.  <\/p>" } , { "identifier": "element_45592319", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar het kennisdocument Basiskwaliteit Natuur (pdf: 12.9 MB)", "link_url": "https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf" } } , { "identifier": "element_45592337", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Download het rapport van Naturalis Basiskwaliteit Natuur (pdf: 5.4 MB)", "link_url": "https://www.naturalis.nl/system/files/inline/Rapport-BasiskwaliteitNatuur-Naturalis.pdf" } } , { "identifier": "element_45592443", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Ga terug naar...", "linktext1": "Startpagina", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Startpagina Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-startpagina.htm" }, "linktext2": "Stappenplan", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Stappenplan Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-stappenplan.htm" }, "linktext3": "Overzicht tools", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Overzicht tools Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-overzicht-tools.htm" }, "linktext4": "> In kaart brengen <", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "In kaart brengen van de kwaliteit van het gebied", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm" }, "linktext5": "Beleid", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Beleid Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-beleid.htm" }, "linktext6": "- Visie, doel en draagvlak", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Visie, doel & draagvlak voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-visie.htm" }, "linktext7": "Rapporten & documenten", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Rapporten en documenten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-documenten.htm" }, "linktext8": "- Maatregelen", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-maatregelen.htm" }, "linktext9": "Voorbeeldprojecten", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Voorbeeldprojecten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-voorbeeldprojecten.htm" }, "linktext10": "- Monitoren condities", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Monitoren van condities Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-condities.htm" }, "linktext11": "FAQ", "link_url11": "", "link_intern11": { "title": "Veelgestelde vragen Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-veelgestelde-vragen.htm" }, "linktext12": "- Monitoren soorten", "link_url12": "", "link_intern12": { "title": "Monitoren van soorten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-soorten.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

  In een eerdere uitwerking van Basiskwaliteit door Biesmeijer et al. wordt Basiskwaliteit Natuur in kaart gebracht op basis van de aanwezige soorten. Enkele gemeenten en provincies hebben, in afwachting van de uitgewerkte condities, hun gebied in kaart gebracht aan de hand van de aanwezige flora en fauna. Advies is echter om het gebied in kaart te brengen aan de hand van de condities (abiotische omstandigheden, inrichting met bv landschapselementen en beheer/gebruik). De aanwezigheid van soorten kan dan gebruikt worden om de effectiviteit van genomen maatregelen te toetsen.  <\/p>" } ] }, { "area": "welklandschapstype?", "title": "Welk landschapstype?", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

  <\/p>

  Met welke condities je het gebied in kaart brengt, is afhankelijk van het type landschap. De condities die Basiskwaliteit Natuur in een gebied bepalen, horen bij het ‘natuurlijke’ landschapstype dat daar van oorsprong voorkwam, gedefinieerd door: <\/p>