{ "type": "page", "identifier": "page_44135152", "title": "Rapporten en documenten ", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-documenten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Rapporten & documenten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-documenten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/fc1ed162-9374-4399-b3b8-8be34743fd9c_tree-943247_1280.jpg", "width": 1280, "height": 848, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Deze Toolbox is grotendeels gebaseerd op informatie uit belangrijke rapporten die over de afgelopen jaren gepubliceerd zijn over de Basiskwaliteit Natuur. Er is geprobeerd om de belangrijkste bevindingen uit te lichten voor overheden, bedrijven en particulieren. Voor meer informatie is het mogelijk om de voor jou interessante artikelen te bekijken. Onderaan de pagina vind je een begrippenkader over de relevante terminologie van soorten en de begrippen die worden gebruikt." }} , "contents": [ { "area": "naslagwerkenbasiskwaliteitnatuur", "title": "Naslagwerken Basiskwaliteit Natuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

1. Het Kennisdocument Basiskwaliteit Natuur<\/strong>
Om de natuur te herstellen moet buiten de natuurgebieden een minimale basiskwaliteit gerealiseerd worden. Experts presenteren nu een manier om met Basiskwaliteit Natuur aan de slag te gaan.<\/p>" } , { "identifier": "element_45577576", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar het Kennisdocument Basiskwaliteit Natuur (pdf: 12.8 MB)", "link_url": "https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

<\/a>2. Stappenplan om Basiskwaliteit Natuur te bereiken<\/strong><\/strong><\/a>
Deze<\/ins> website van de Vogelbescherming geeft een overzicht welke verschillende stappen doorlopen moeten worden om Basiskwaliteit Natuur te bereiken in een gebied.<\/p>" } , { "identifier": "element_45350503", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar stappenplan voor Basiskwaliteit Natuur", "link_url": "https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/basiskwaliteit-natuur1/in-5-stappen-naar-basiskwaliteit-natuur" } } , { "type": "text", "html": "

<\/a><\/strong>3. Op weg naar Basiskwaliteit Natuur <\/strong>
In het rapport van Naturalis wordt Basiskwaliteit Natuur uitgelegd en aan welke randvoorwaarde natuur zou moeten voldoen om voor algemene soorten aantrekkelijker te worden. Daarnaast staan er een aantal aanbevelingen om Basiskwaliteit Natuur tot een succes te maken. <\/p>" } , { "identifier": "element_45577685", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar op weg naar Basiskwaliteit Natuur (pdf: 5.4 MB)", "link_url": "https://www.naturalis.nl/system/files/inline/Rapport-BasiskwaliteitNatuur-Naturalis.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

4. Meetsoorten voor Basiskwaliteit Natuur<\/strong>
Dit rapport van SoortenNL richt zich vooral op de Basiskwaliteit natuur aan de hand van een praktisch hanteerbare set van soorten. Het bevat dan ook een soortenlijst vanuit de verschillende doelgroepen.<\/p>" } , { "identifier": "element_45577800", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar rapport meetsoorten Basiskwaliteit Natuur (pdf: 2.8 MB)", "link_url": "https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2022-06/soortennl_rapport_meetsoorten_basiskwaliteit_natuur_def.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

5. Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur <\/strong><\/strong>
In dit rapport van de Wageningen Universiteit en Naturalis worden maatregelen beschreven die een bijdrage leveren aan de Basiskwaliteit Natuur voor twee specifieke gebiedstypen: het veenweidegebied in de Alblasserwaard en de zandgronden in Drenthe. De maatregelen zijn gekozen op basis van een aantal selectiecriteria.<\/p>" } , { "identifier": "element_45577803", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur (pdf: 6.2 MB)", "link_url": "https://edepot.wur.nl/587209" } } , { "type": "text", "html": "

<\/strong>6. Ecologisch Assessment van de Landschappen van Nederland <\/strong><\/strong>
In het rapport van OBN natuurkennis hebben experts voor verschillende landschapstypen in Nederland de condities, knelpunten en herstelmaatregelen in kaart gebracht. Daarnaast is er ook een bijlage van dit rapport gepubliceerd die kun je
hier (pdf: 5.2 MB)<\/a> vinden. In dit bijlagenrapport staan de aangrijpingspunten per landschapstype voor natuurherstel weergegeven, inclusief de relatie tussen natuurkwaliteit en ecosysteemdiensten. <\/p>" } , { "identifier": "element_45577831", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar Ecologisch Assessment van de Landschappen van Nederland (pdf: 6.4 MB)", "link_url": "https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn238-ea-hoofdrapport-27-11-2020-def.339d5f.pdf" } } , { "identifier": "element_45576823", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Ga terug naar...", "linktext1": "Startpagina", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Startpagina Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-startpagina.htm" }, "linktext2": "Stappenplan", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Stappenplan Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-stappenplan.htm" }, "linktext3": "Overzicht tools", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Overzicht tools Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-overzicht-tools.htm" }, "linktext4": "- In kaart brengen", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "In kaart brengen van de kwaliteit van het gebied", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm" }, "linktext5": "Beleid", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Beleid Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-beleid.htm" }, "linktext6": "- Visie, doel en draagvlak", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Visie, doel & draagvlak voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-visie.htm" }, "linktext7": "> Rapporten & documenten <", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Rapporten en documenten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-documenten.htm" }, "linktext8": "- Maatregelen", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-maatregelen.htm" }, "linktext9": "Voorbeeldprojecten", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Voorbeeldprojecten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-voorbeeldprojecten.htm" }, "linktext10": "- Monitoren condities", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Monitoren van condities Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-condities.htm" }, "linktext11": "FAQ", "link_url11": "", "link_intern11": { "title": "Veelgestelde vragen Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-veelgestelde-vragen.htm" }, "linktext12": "- Monitoren soorten", "link_url12": "", "link_intern12": { "title": "Monitoren van soorten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-soorten.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/strong><\/p>

7. Basiskwaliteit Waternatuur
<\/strong>In dit rapport van Planbureau voor de leefomgeving wordt een verkenning gedaan naar ecologische indicatoren voor wateren buiten natuurgebieden.<\/p>" } , { "identifier": "element_45577836", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar Basiskwaliteit Waternatuur (pdf: 1.9 KB)", "link_url": "https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2023-basiskwaliteit-waternatuur-4796_0.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

8. Landschapsecologische analyse landschapselementen
<\/strong><\/strong>
<\/a>Dit is een rapport van Staring Advies gaat over de verschillende landschapselementen en de bijbehorende indicatorsoorten. Daarnaast is er speciale aandacht voor Basiskwaliteit Natuur in de agrarische landschappen.<\/p>" } , { "identifier": "element_45577837", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar Landschapsecologische analyse landschapselementen (pdf: 12.4 MB)", "link_url": "https://www.vogelbescherming.nl/docs/4a2ffe92-9d42-410a-887f-3898b42c3df1.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

9. Basiskwaliteit Natuur met een focus op algemene soorten
<\/strong><\/strong>
<\/a>Dit artikel van de Levende Natuur geeft de urgentie en ambitie aan van Basiskwaliteit Natuur. Het besteedt <\/del>aandacht aan de afname van soorten en de indicatorsoorten die een belangrijke rol spelen bij Basiskwaliteit Natuur.<\/p>" } , { "identifier": "element_45577841", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar Basiskwaliteit Natuur met een focus op algemene soorten", "link_url": "https://delevendenatuur.nl/tijdschrift/papier/2022-5" } } , { "type": "text", "html": "

10. Groslijst Basiskwaliteit Natuur
<\/strong><\/strong>Dit rapport van Naturalis bevat een algemene soortenlijst en opzet voor de omgevingscondities die nodig zijn voor specifieke soorten. Door in te spelen op de juiste condities kan de kans op het voorkomen van een specifieke soort worden vergroot.<\/p>" } , { "identifier": "element_45577842", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar Groslijst Basiskwaliteit Natuur (pdf: 2.0 KB)", "link_url": "https://www.vogelbescherming.nl/docs/32ffd231-9898-4125-b78f-a5921e9a0bec.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

Terminologie & begrippen<\/h2>

De terminologie van soorten (gidssoorten, doelsoorten, ambassadeursoorten) en de meest belangrijke begrippen zijn te vinden in het begrippenkader van SoortenNL Basiskwaliteit Natuur:<\/a><\/ins><\/p>" } , { "identifier": "element_45581624", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar Begrippenkader Basiskwaliteit Natuur (pdf: 0.17 MB)", "link_url": "https://edepot.wur.nl/652561" } } , { "type": "text", "html": "

<\/h3>" } ] } ] }