{ "type": "page", "identifier": "page_40181081", "title": "Continu meten met sensoren", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/continu-meten-met-sensoren.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Continu meten met sensoren", "url": "/nl/integraalaanpakken/continu-meten-met-sensoren.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/d/642079_fullimage_img_2575%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 733, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "┬ę Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Koe in stal", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Emissies in Nederland worden momenteel veelal vastgesteld met behulp van emissiefactoren. Wanneer een emissiearm stalsysteem of techniek op de markt wordt gebracht, worden hier emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijnstof aan toegekend. Het nieuwe systeem en/of de techniek is daarbij vaak op vier verschillende veehouderijbedrijven doorgemeten. De toegekende emissiefactoren worden echter in het maatschappelijk debat in twijfel getrokken aangezien de emissies in de praktijk nogal verschillen tussen verschillende bedrijven. Tevens kan het zijn dat het stalmanagement niet correspondeert met de systeembeschrijving (leaflet), waardoor de emissies hoger kunnen uitpakken dan de vastgestelde emissiefactoren. Het gebruik van sensoren kan de vaststelling van emissiefactoren verbeteren en in de toekomst de emissies borgen." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "sensoren", "title": "Sensoren", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Met sensoren kunnen bedrijfsspecifiek de werkelijke emissies van een veehouderijbedrijf worden gemeten. Sensoren leveren daarbij continu data op over de emissiemetingen en geven daarmee continu inzicht over de emissies op het bedrijf. Dit geeft de veehouder informatie over de effecten van emissiereducerende technieken, bron- en\/of managementmaatregelen zoals minder ruw eiwit in het voer.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Koeien stoten bijvoorbeeld minder ammoniak uit wanneer er minder ruw eiwit in het voer zit. De meetdata geven een veehouder de mogelijkheid om actie te ondernemen op basis van de specifieke situatie op het bedrijf. Naast de veehouder en de overheid, kunnen ook ketenpartijen geïnteresseerd zijn in de werkelijke emissies en de mogelijkheden om deze te beperken. Bijvoorbeeld om met behulp van deze informatie producten met een duurzaamheidsclaim en mogelijke meerwaarde op de markt te brengen. Naast inzicht bieden aan de veehouder, kunnen sensoren dus bijdragen aan de informatievoorziening over de emissies binnen de keten en een betere borging bieden van de gestelde emissiefactoren van staltechnieken.<\/p>

De Rijksoverheid werkt nauw samen met de sector, ketenpartijen en andere belanghebbenden bij de (door)ontwikkeling van bedrijfsspecifiek meten met sensoren. Er wordt daarbij ook samengewerkt met de provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. <\/p>" } ] }, { "area": "onderzoekophetgebiedvanmetenvanindeveehouderij", "title": "Onderzoek op het gebied van meten van in de veehouderij ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan op het gebied van het meten van concentraties en emissies in de veehouderij met sensortechnologie. Wageningen University & Research (WUR) heeft in opdracht van het ministerie van LNV een quick scan over sensoren uitgevoerd.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Enkele belangrijke conclusies uit het rapport zijn: <\/p>