{ "type": "page", "identifier": "page_27830843", "title": "Projectregelingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/projectregelingen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projectregelingen", "url": "/nl/groenkennisnet/projectregelingen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "start_page", "name": "Startpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/b565ca5b-2a97-4f1c-8329-b5c5145da045_zoutelande-4441460_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": { "id": "research", "name": "Onderzoek" }, "startpage_title": "Project­regelingen", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "projectenopgroenkennisnet", "title": "Projecten op Groen Kennisnet", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Groen Kennisnet werkt nauw samen met verschillende organisaties en projectregelingen bij het beheren van informatie over de projecten en het duurzaam opslaan van resultaten uit deze projecten. Op deze pagina meer over de verschillende regelingen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Projectenoverzicht<\/h2>

In het projectenoverzicht<\/a> vind je alle individuele projecten uit de diverse regelingen waar Groen Kennisnet mee samenwerkt. Ieder project in dat overzicht heeft een eigen projectpagina waarop informatie over het project te vinden is. <\/p>" } , { "identifier": "element_45016901", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het projectenoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Resultaten uit projecten borgt Groen Kennisnet in de kennisbank<\/a>. Daarnaast zijn deze projectresultaten ook terug te vinden als gerelateerde kennisbronnen op de pagina's van de projecten zelf.<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_45045134", "id": 45045134, "alignment": "", "alternative_text": "Lanschap Nederland", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/c/661602_fullimage_shutterstock_1056189662_luchtfoto_nederland%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Lanschap Nederland", "photographer": "Aerovista Luchtfotografie", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/aerovista", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/aerial-view-residential-area-large-villas-1056189662", "keywords": [] }, "link": {} } ] }, { "area": "glb", "title": "GLB", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Samen met de Regieorganisatie GLB en RVO werkt Groen Kennisnet aan het opnemen en borgen van projectinformatie en -resultaten van diverse projecten. Deze projecten vallen onder GLB-regelingen als Samenwerken voor innovatie\/EIP, Kennisverspreiding en LEADER, maar ook de informatie over Demonstratiebedrijven (Groeien naar Morgen) en Praktijkleernetwerken (voorheen SABE) worden via Groen Kennisnet geborgd.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Regelingen<\/h2>

De projecten uit de verschillende regelingen van het GLB zijn opgenomen in het projectenoverzicht<\/a> op Groen Kennisnet. Deze pagina's met projectinformatie worden gaandeweg geüpdatet. Groen Kennisnet slaat de resultaten uit deze projecten duurzaam op in de kennisbank.<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_44918653", "id": 44918653, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/1/679228_fullimage_istock-1151471863.jpg", "width": 1365, "height": 768, "focuspoint-x": 668, "focuspoint-y": 303, "alternative_text": "", "photographer": "Frank Cornelissen", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/FotoCorn?mediatype=photography", "photo_license": "iStock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/prachtig-polderlandschap-met-de-reflecties-van-de-hemel-in-een-brede-greppel-nabij-gm1151471863-312082606?phrase=nederland%20landschap", "keywords": [] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

POP3<\/h2>

Voor de projecten uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) borgt Groen Kennisnet de resultaten die voortgekomen zijn uit de projecten. Een overzicht van alle POP3-projecten is te bekijken via het projectarchief op de website van Netwerk Platteland<\/a>. De resultaten uit deze projecten zijn beschikbaar via de Groen Kennisnet Kennisbank.<\/p>" } , { "identifier": "element_44902262", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Bekijk alle POP3-resultaten in de Kennisbank", "gkz_search_query": "Https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=POP3&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_44902507", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Zie ook", "linktext1": "Website Netwerk Platteland", "link_url1": "https://www.netwerkplatteland.nl/", "linktext2": "Informatie over POP3 - Netwerk Platteland", "link_url2": "https://www.netwerkplatteland.nl/pop3", "linktext3": "Informatie over SABE - RVO", "link_url3": "https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sabe", "linktext4": "Website Groeien naar Morgen", "link_url4": "https://www.groeiennaarmorgen.nl/", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "kennisopmaat", "title": "Kennis op Maat", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De Kennis op maat-regeling (KOM) biedt de mogelijkheid om kennis dat is opgedaan uit bestaand onderzoek gericht te ontsluiten en te verspreiden zodat ondernemers op het terrein van landbouw, water en voedsel er zelf mee aan de slag kunnen. Toepasbaarheid in de praktijk staat daarbij centraal.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De pratische toepasbare kennis die voortkomt uit KOM-projecten ontsluit Groen Kennisnet vaak in de vorm van dossiers (overzicht van alle resultaten van een project) of wiki’s (lesmateriaal, online handboeken). Groen Kennisnet borgt de resultaten uit de projecten voor KOM in de Kennisbank.<\/p>

Voor projectleiders<\/h2>

Projectleiders van KOM-projecten kunnen op de pagina Kennis op Maat-projecten<\/a> inspiratie opdoen voor eigen projecten. Op deze pagina staan diverse voorbeelden van recente KOM-projecten en de producten die ze opgeleverd hebben.<\/p>

KOM is een initiatief van de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, samen met het ministerie van LNV en Wageningen University & Research.<\/p>" } , { "identifier": "element_45045507", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Zie ook", "linktext1": "Inspiratiepagina Kennis op Maat-projecten", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Kennis op Maat projecten", "url": "/nl/groenkennisnet/kennis-op-maat-projecten.htm" }, "linktext2": "Kennis op Maat - Wageningen University & Research", "link_url2": "https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksprojecten-lnv/soorten-onderzoek/kennis-op-maat.htm", "linktext3": "", "link_url3": "", "linktext4": "", "link_url4": "", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "type": "image", "identifier": "element_44923907", "id": 44923907, "alignment": "", "alternative_text": "Bruine kelp", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/e/f/609276_fullimage_213.jpg", "width": 1626, "height": 1080, "focuspoint-x": 491, "focuspoint-y": 657, "alternative_text": "Bruine kelp", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "zeewier", "kelp" ] }, "link": {} } ] }, { "area": "lnv-mmips", "title": "LNV-MMIPs", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Grote opgaven als klimaat, voedsel en biodiversiteit bepalen de kennis- en innovatieagenda van het Ministerie van LNV. Voor vier thema’s, waarin publieke waarden leidend zijn, werkt het ministerie, naast de topsectoren missies, met speciale LNV-missiegedreven innovatie programma’s (MMIPs): Landnatuur, Landelijk Gebied, Internationale Voedselzekerheid, en Welzijn Gezelschapsdieren. Innovatieve ideeën, onderzoeksprojecten en resultaten van MMIP Landnatuur worden op Groen Kennisnet gedeeld.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

MMIP Landnatuur<\/h2>

De MMIP Landnatuur richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis en het bevorderen van innovatie om oplossingen aan te dragen voor vraagstukken als biodiversiteitsverlies, druk op de ecosystemen en belasting van natuur en milieu in Nederland. De missie van het programma luidt dan ook: 100% doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland en een halvering van de Nederlandse voetafdruk naar 3,4 global ha per persoon in 2050. <\/p>

Groen Kennisnet ontsluit projectinformatie uit MMIP Landnatuur. De projecten staan in het projectenoverzicht<\/a> van Groen Kennisnet. Groen Kennisnet borgt de resultaten uit deze projecten in de Kennisbank.<\/p>" } , { "identifier": "element_45045545", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Bekijk alle LNV-MMIP-projectresultaten in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=*&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=MMIP&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } , { "identifier": "element_44365795", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Zie ook", "linktext1": "Rapport MMIP Landnatuur", "link_url1": "/zoeken/resultaat/mmip-landnatuur-(versie-januari-2022)?id=1154915", "linktext2": "KB projecten", "link_url2": "/zoeken/resultaat/natuurinclusieve-transities-(kb-36)?id=1166272", "linktext3": "MMIP Theory of change", "link_url3": "/zoeken/resultaat/theory-of-change-mmip-natuur?id=1154922", "linktext4": "", "link_url4": "", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "type": "image", "identifier": "element_44918655", "id": 44918655, "alignment": "", "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/c/638778_fullimage_shutterstock_160596878_sneeuwganzen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 754, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Opstijgende ganzen - Feng Yu via Shutterstock", "photographer": "Feng Yu", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/devonyu", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Vliegende ganzen", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/snow-goose-migratory-bird-blue-sky-160596878", "keywords": [ "dieren", "ganzen", "natuur", "vogels", "vogel", "opstijgen", "take off", "dier", "vliegen" ] }, "link": {} } ] } ] }