{ "type": "page", "identifier": "page_47795884", "title": "Projecten archief", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten-archief.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten archief", "url": "/nl/groenkennisnet/projecten-archief.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/f/615584_fullimage_corn-gb2151a3c4_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "opkomende mais en bodem - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/ma%c3%afs-landbouw-bodem-plantaardige-1841271/", "keywords": [ "veld", "opkomende", "aarde", "planten", "mais" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "contents": [ { "area": "afgerondeprojectenregeling1", "title": "Afgeronde projecten regeling 1", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_itemlist", "name": "contenttemplate_itemlist"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "elements": [ { "identifier": "element_47795987", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_883133", "title": "Fieldlab Agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/fieldlab-agroforestry.htm" }, "lead": "Ontwerp van een ‘fieldlab’ voor de ontwikkeling van agroforestry, met een focus op de bijdrage en integratie van houtige gewassen in landbouwsystemen (melkveehouderij, akkerbouw).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/f/641667_fullimage_webimage-d815818e-7f40-4752-a191b3814172e197.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkveehouderij, koeien, bomen", "photographer": "Edsger Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "bomen", "koe", "koeien", "grasland", "bos", "vee", "agroforestry", "runderen", "veehouder", "rund", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2024-05-26T17:56+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-04T14:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Evert Prins", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/evert-prins.htm" }, "project_code": "EIP-23362000054", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Zeeland, Noord-Brabant", "theme_abstract": "Agroforestry, akkerbouw, melkveehouderij", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_877589", "title": "DOES: Ontwerp van een Fieldlab voor DOelsturing en Effectiviteit Stalsystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/does-ontwerp-van-een-fieldlab-voor-doelsturing-en-effectiviteit-stalsystemen.htm" }, "lead": "De Nederlandse veehouderij wordt geacht (zie o.a. concept Landbouwakkoord) een belangrijke inspanning te verrichten op het gebied van vermindering van emissies van ammoniak (stikstof) en methaan, maar emissiereducerende (RAV-)stalsystemen liggen onder vuur voor wat betreft hun effectiviteit. Beleidsmatig wordt doelsturing in toenemende mate gezien als weg voorwaarts. Het Fieldlab DOES wil als platform dienen voor verkenning, ontwikkeling en demonstratie van de potentie van doelsturing en analyse & verbetering van de effectiviteit van stalsystemen voor natuurlijk geventileerde stallen voor herkauwers (m.n. melkkoeien en melkgeiten).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/e/658732_fullimage_shutterstock_1737843095_nl_koeien_boererij%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 741, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Anton Havelaar", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/ahavelaar", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "black and white cows in green meadow near modern farm in the netherlands", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/black-white-cows-green-meadow-near-1737843095", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-05-21T13:59+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-04T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gertjan Monteny", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gertjan-monteny-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Regio Eemland", "theme_abstract": "stalsystemen, effectiviteit", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_877578", "title": "Fieldlab Groene Hart; versnellen transitie emissiearme, natuurinclusieve kringlooplandbouw in het westelijk veenweidegebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/fieldlab-groene-hart-versnellen-transitie-emissiearme-natuurinclusieve-kringlooplandbouw-in-het-westelijk-veenweidegebied.htm" }, "lead": "We ontwerpen in het fieldlab Groene Hart een veilige praktijkomgeving waarin actoren kunnen leren en experimenteren (learning by doing) met hun rol in de transitie naar een emissiearme, natuur inclusieve kringlooplandbouw in het westelijk veenweidegebied. Bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen, testen en implementeren binnen het fieldlab doelgericht maatschappelijk relevante oplossingen voor de manier waarop we voedsel en biomassa produceren: duurzaam en circulair in een nieuw ecologisch en economisch evenwicht met landschap, bodem, water en natuur (ecosysteemdiensten). Overheden en marktpartijen leren met welke instrumenten ze een stimulerende beleidsomgeving vormgeven voor bedrijven. Het fieldlab gaat dus over innovaties op het boerenbedrijf én innovaties bij overheden, ketenpartijen en financiers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/b/622304_fullimage_shutterstock_553536145_nl_koeien_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 715, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cows (Holstein Friesians, Bos Taurus) grazing in a beautiful green meadow under a blue sky in spring in the Netherlands - Dennis van de Water via shutterstock", "photographer": "Dennis van de Water", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/dennisvdw", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cows-holstein-friesians-bos-taurus-grazing-553536145", "keywords": [ "holstein", "koe", "koeien", "grasland", "groene hart", "polder", "veestapel", "melkvee", "landschap", "gras", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2024-05-21T12:48+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-04T14:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Paul Rijken ", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/paul-rijken-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Groene hart, Westelijk Veenweidegebied", "theme_abstract": "transitie naar een emissiearme, natuur inclusieve kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_872133", "title": "Fieldlab klimaatbehendige melkveehouderij in Fryslan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/fieldlab-klimaatbehendige-melkveehouderij-in-fryslan.htm" }, "lead": "De melkveehouderij draagt bij aan klimaatverandering via broeikasgassen, verarming biodiversiteit via uitstoot van ammoniak, en slechte waterkwaliteit door nitraat, fosfor en pesticiden. Broeikasgassen worden veroorzaakt door pens fermentatie, mestopslag en -aanwending en door veenoxidatie. De kwaliteit van oppervlaktewater, lucht en bodem staan zwaar onder druk. Daarom is de melkveehouderij genoodzaakt om een systeemtransitie aan te gaan en mee te bewegen richting een toekomstbestendige melkveehouderij, volgens de kaders van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG). De huidige bedrijfsvoering past niet bij doelen die gesteld zijn in het NPLG voor de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/7/820966_fullimage_istock-1440057221banner.jpg", "width": 1000, "height": 424, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cows grazing in farmer landscape, in the pasture, peaceful and sunny, ditches and a blue sky with clouds, Clara Bastian", "photographer": "Clara Bastian", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ClaraBastian?mediatype=photography", "photo_license": "iStock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/cows-grazing-in-farmer-landscape-in-the-pasture-peaceful-and-sunny-ditches-and-a-blue-gm1440057221-480149153?phrase=melkvee+nederland", "keywords": [ "zomer", "beweiding", "sloot" ] }, "publication_date": "2024-05-16T16:37+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-09T11:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Robert Baars", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/robert-baars-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Friesland", "theme_abstract": "Duurzaam melkveehouderij", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_872126", "title": "Gebiedsgericht Fieldlab: Foodvalley Waardeert", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/gebiedsgericht-fieldlab-foodvalley-waardeert.htm" }, "lead": "In regio Foodvalley, waar zeer grote NPLG-opgaven zijn, wordt al jaren door boeren, onderzoekers, bedrijfsleven en overheden gewerkt aan duurzame oplossingen. Om te kunnen opschalen en uitrollen is niet alleen het verder ontwikkelen en delen van vaktechnische kennis nodig, maar moet er juist gekeken worden naar sociaaleconomische vraagstukken en de gemeten bijdrage van oplossingen aan de opgaven van het gebied.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/8/cid872126_1720014099928_KAart.png", "width": 880, "height": 826, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-05-16T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-04T14:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gerdien Kleijer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerdien-kleijer-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Ede", "theme_abstract": "NPLG, duurzame oplossingen", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_834338", "title": "Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk zand", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/boerderij-van-de-toekomst-zuidoostelijk-zand.htm" }, "lead": "De landbouw in zuidoost Nederland staat voor grote uitdagingen. Boerderij van de Toekomst zuidoostelijk zand demonstreert toekomstbestendige landbouwsystemen die om kunnen gaan met gebiedsopgaven in het ZOZ gebied. Op basis van een gedegen ontwerpproces worden systemen in échte praktijksituaties aangelegd voor (combinaties van) akkerbouw, groenteteelt, varkens- en melkveehouderij. Deze systemen worden getoetst aan een vooraf opgezette set van doelen. Dit wordt gedaan in nauwe samenspraak met de belangrijkste stakeholders in het gebied: de boeren, erfbetreders, ketenpartijen daaromheen, en nationale, provinciale en lokale overheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/b/cid834338_1713352679983_BvdT%20ZOZ.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-04-16T12:52+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-22T11:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "Fieldlab" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Marie Wesselink", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marie-wesselink-2.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Zuidoosterlijk Zandgebied; Brabant, Limburg", "theme_abstract": "Innovatie, gebiedstransitie, toekomstbestendige landbouw, voedselproductie, biodiversiteit, schone leefomgeving, dierwaardige veehouderij, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, verdienmodel, maatschappelijke verbinding, bodemkwaliteit", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_827712", "title": "Boerderij van de Toekomst Flevoland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/boerderij-van-de-toekomst-flevoland.htm" }, "lead": "Boerderij van de Toekomst Flevoland richt zich op de doorontwikkeling van de bestaande Boerderij van de Toekomst in Lelystad naar een gebiedsgericht Fieldlab in Flevoland. Vanuit een integrale set aan doelen voor een toekomstbestendig landbouwsysteem komen we tot een aantal deelontwerpen passend bij de Flevolandse context. Daarnaast werken we een structuur uit voor een op te zetten regionaal Fieldlab programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/0/cid827712_1712820539561_BvdT.jpg", "width": 460, "height": 268, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-04-11T08:31+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-15T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "Fieldlab" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Lennart Fuchs", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lennart-fuchs-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Flevoland", "theme_abstract": "Toekomstbestendige landbouw, biodiversiteit, schone leefomgeving, dierwaardige veehouderij, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, verdienmodel, maatschappelijke verbinding, bodemkwaliteit", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "afgerondeprojectenregeling2", "title": "Afgeronde projecten regeling 2", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_itemlist", "name": "contenttemplate_itemlist"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "elements": [ { "identifier": "element_47795996", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_880978", "title": "GLB-pilot: Kringloop Noordelijke kleischil Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-kringloop-noordelijke-kleischil-nederland.htm" }, "lead": "De akkerbouw en rundveehouderij staat voor de uitdaging de komende jaren invulling te geven aan het concept kringlooplandbouw. Voor dit concept bestaat geen blauwdruk, maar geeft richting aan de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Met als resultaat een technisch, economisch en ecologisch haalbaar concept voor boeren en tuinders. Dit project werkt aan de opgaven van kringlooplandbouw op regionale schaal in de noordelijke kleischil. Dit gebied kent veel akkerbouwers, gespecialiseerd in de pootgoedteelt, en grootschalige veehouderijbedrijven. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij is hier nodig en mogelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/d/651082_fullimage_anker_201712_0009%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 726, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veevoer - Foto: Eddy Teenstra", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/19f0f0916b899b75/", "source_info": "Veevoer", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/19f0f0916b899b75/", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-05-24T11:49+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T09:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Jan Kiers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jan-kiers.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Noord-Friesland", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw Noordelijke kleischil", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_880972", "title": "GLB-pilot: Een coöperatieve aanpak voor het sluiten van kringlopen op ‘t Hogeland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-een-cooperatieve-aanpak-voor-het-sluiten-van-kringlopen-op-t-hogeland.htm" }, "lead": "Agrarische ondernemers in het Groningse deel van de Noordelijke Kleischil willen werk maken van gezonde landbouwbodems en het meer regionaal sluiten van kringlopen. Dit vraag om samenwerking, en om dit te faciliteren is het idee ontstaan van een kringloopcoöperatie die boeren (en andere grondgebruikers) ondersteund bij het toegroeien naar kringlooplandbouw. Bij kringlooplandbouw past een weerbaar landbouwsysteem en de basis daarvoor begint bij een robuuste bodem en verminderde behoefte aan input van buitenaf. Kringlooplandbouw vraagt om een samenwerking tussen partijen om zo de onnodige milieu verliezen tot een minimum te beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/9/621158_fullimage_shutterstock_32185693_aardappelveld_akkerbouw%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 678, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Aardappelveld", "photographer": "Peter Wollinga", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/pwollinga", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/countryside-potato-field-32185693", "keywords": [ "aardappel", "landbouw", "aardappelveld", "akkerbouw", "planten" ] }, "publication_date": "2024-05-24T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Janny Kooistra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/janny-kooistra.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Delfzijl en omgeving", "theme_abstract": "Kringlooplandbouw Groningse kleischil", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_880969", "title": "GLB-pilot: Moderne kringlooplandbouw met een nieuw gebiedsgerichte gemengd bedrijf", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-moderne-kringlooplandbouw-met-een-nieuw-gebiedsgerichte-gemengd-bedrijf.htm" }, "lead": "Uit onderzoek blijkt dat via individuele maatregelen in een aantal kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden en andere droge zandgronden daarbuiten de nitraatnorm van 50 mg per liter, moeilijk gehaald wordt. Een meer gevarieerd en meer verantwoord teeltplan en het specifiek aanwenden van mest naar behoefte van het gewas zijn kansrijke maatregelen. Dit vraagt in de eerste plaats om meer gebiedsgerichte samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/6/1/631920_fullimage_shutterstock_57685417_nl_aardappel_akker%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 710, "focuspoint-x": 591, "focuspoint-y": 278, "alternative_text": "Aardappel akker", "photographer": "inavanhateren", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/inavanhateren", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/field-potato-plants-netherlands-57685417", "keywords": [ "aardappel", "veld", "gewas", "boer", "akker", "akkerbouw", "land", "crop" ] }, "publication_date": "2024-05-24T11:11+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-27T09:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Miriam van Meeteren", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/miriam-van-meeteren.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Achterhoek", "theme_abstract": "kringlooplandbouw op bedrijfsniveau", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_880967", "title": "GLB-pilot: Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-boeren-binnen-en-nabij-natura-2000-gebieden-in-overijssel.htm" }, "lead": "Boeren in en nabij Natura 2000-gebieden staan onder druk en veel van deze boeren hebben behoefte aan duidelijkheid over hun toekomstperspectief. Het doel van deze GLB-pilot is om samen met de boeren in en nabij Natura 2000-gebieden te zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering, waarbij de boeren onderdeel uitmaken van de oplossing.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/3/741530_fullimage_istock-1313966002.jpg", "width": 1283, "height": 720, "focuspoint-x": 641, "focuspoint-y": 360, "alternative_text": "een kudde bruine en witte koeien bij een onverharde weg in Overijssel - venemama via Istock", "photographer": "Venemama", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/venemama?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/panorama-van-een-kudde-bruine-en-witte-koeien-bij-een-onverharde-weg-in-overijssel-gm1313966002-402322686?phrase=melkveehouderij", "keywords": [ "weide", "wei", "koeien", "landweg", "bont" ] }, "publication_date": "2024-05-24T11:03+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Peter van den Brandhof", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/peter-van-den-brandhof.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Noord-Overijssel", "theme_abstract": "Kansen voor toekomstbestendige bedrijfsvoering", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_879836", "title": "GLB Pilot: Landbouwloket", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-landbouwloket.htm" }, "lead": "Het huidige GLB-beleid wordt als onvoldoende doelmatig beschouwd voor de doelen op het vlak van biodiversiteit, milieu, water en klimaat. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat er onvoldoende synergie is tussen de verschillende instrumenten binnen het GLB en de uitvoeringsstructuren. Daarnaast wordt bij de huidige niet grondgebonden subsidieregelingen (POP3) een hoge deelnamedrempel en veel administratieve last ervaren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/8/609847_fullimage_geld.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Geld - nattanan23 via Pixabay", "photographer": "nattanan23", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/nattanan23-6312362/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geld-winst-financi%c3%abn-bedrijf-2696219/", "keywords": [ "kapitalisme", "winst", "groeien", "geld", "economische groei" ] }, "publication_date": "2024-05-23T11:29+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-10T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Carlo Vromans", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/carlo-vromans-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2021", "startdatetime": "2021-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Optimaal benutten gebiedsaanpak in het ANLB", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_879834", "title": "GLB Pilot: Doelgericht ANLb", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-doelgericht-anlb.htm" }, "lead": "In 2016 is het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan, uitgevoerd door veertig collectieven verspreid over Nederland. Samen met koepelorganisatie BoerenNatuur zorgen we voor samenhang in de uitvoering van het stelsel. Gedurende de looptijd zijn de collectieven tegen bepaalde zaken aangelopen, waarbij de regeling niet strookt met de praktijk. Ook heeft de WUR een evaluatie uitgevoerd naar het collectieve stelsel, waarin diverse verbeterpunten worden benoemd. Op basis hiervan gaan we aan de slag met als doel het ANLb doelgerichter en efficiënter te maken. Daarom wordt er ook samengewerkt met kennisinstellingen, andere collectieven en ketenpartners RVO en NVWA.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/a/b/772720_fullimage_istock-1257920274.jpg", "width": 1000, "height": 657, "focuspoint-x": 675, "focuspoint-y": 384, "alternative_text": "Akkerrand met bloemen langs een tarweveld voor bijen en insecten, beekeepx via iStock", "photographer": "beekeepx", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/beekeepx?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/blauwbloeiende-bundel-en-gele-mosterd-als-voederband-langs-een-tarweveld-voor-bijen-gm1257920274-368799288?phrase=akkerrand", "keywords": [ "zomer", "bloemen" ] }, "publication_date": "2024-05-23T10:57+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Marjon Schultinga", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marjon-schultinga-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2021", "startdatetime": "2021-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Oost-Groningen", "theme_abstract": "ANLb passend bij de praktijk", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_873228", "title": "Focus op Rizoom", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/focus-op-rizoom.htm" }, "lead": "Transitie naar een CO2-vrije economie leidt tot enorme stijging van de vraag naar vezelgewassen zoals miscanthus. De keten van miscanthus is nu niet goed georganiseerd en levert geen constant aanbod van voldoende en kwalitatief goed materiaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/7/3/741582_fullimage_istock-1063329892.jpg", "width": 1242, "height": 837, "focuspoint-x": 530, "focuspoint-y": 358, "alternative_text": "", "photographer": "Ruud Morijn", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/RuudMorijn?mediatype=photography", "photo_license": "iStock licence", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/jonge-groene-planten-en-rijpe-gele-olifant-gras-of-miscanthus-giganteus-planten-in-gm1063329892-284277927?phrase=miscanthus+landbouw", "keywords": [ "olifantsgras", "strooisel", "akker" ] }, "publication_date": "2024-05-17T13:10+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-24T16:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2024", "startdatetime": "2024-01-01T00:00+01:00", "enddate": "14-12-2026", "enddatetime": "2026-12-14T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Miscanthus teelt", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_873227", "title": "Proeftuin voor Duurzame en Innovatieve kringlooplandbouw Van Pallandtpolder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/proeftuin-voor-duurzame-en-innovatieve-kringlooplandbouw-van-pallandtpolder.htm" }, "lead": "In deze Proeftuin werken een akkerbouwer en een veehouder samen met Lentiz MBO om een realistische vorm van natuurinclusieve kringlooplandbouw gebaseerd op ‘eiwitrijk voer voor mest’ uit te werken voor de Zuid-Hollandse Delta, met minder kunstmest en emissies, meer biodiversiteit, weerbare gewassen en teeltsystemen, verbinding met de burger èn een goed verdienmodel. Deze integrale aanpak en samenwerking is de kern van de innovatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/3/1/cid873227_1720907472134_traktor.jpg", "width": 1966, "height": 1311, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-05-17T13:06+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-14T20:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Udo Prins", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/udo-prins-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Zuid-Hollandse Delta", "theme_abstract": "Duurzame akkerbouw", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_873226", "title": "Biologische Hutspot - dat smaakt naar meer!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/biologische-hutspot-dat-smaakt-naar-meer.htm" }, "lead": "Doel van het project 'Hutspot' is om het binnenlands marktaandeel van in Nederland geteelde biologische aardappel, ui en peen aanzienlijk te vergroten door middel van innovatie in samenwerking. Dat doen we door:1) een landelijke organisatie voor biologische akkerbouwers uit te werken (Bioplant); 2) innovatie in de veredeling, teelt en bewaring van aardappel, ui en peen te stimuleren; 3) en nieuwe, langjarige samenwerking in de keten tot en met de retail aan te gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/3/cid873226_1720278672135_ui.jpg", "width": 850, "height": 567, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-05-17T13:01+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-17T08:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Project", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Lilian Raeijmaeckers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lilian-raeijmaeckers-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "biologische akkerbouw, retail", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_873224", "title": "OMEGA: Ontwikkeling Mengteelten voor Eiwitrijke, Glutenvrije Afzetketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/omega-ontwikkeling-mengteelten-voor-eiwitrijke-glutenvrije-afzetketens.htm" }, "lead": "Met het 'Omega' project (Ontwikkeling Mengteelten voor Eiwitrijke, Glutenvrije Afzetketens) willen we een goed perspectief ontwikkelen voor de opschaling van de lupineteelt in Nederland en zo toewerken naar een duurzame toegevoegde waardeketen van eiwitrijke gewassen voor humane consumptie. Daarvoor is onderzoek nodig naar resistente rassen en het toepassen van nieuwe duurzame technologieën zoals mengteelten om onder andere onkruiddruk te verlagen en biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast zal in het project ketenontwikkeling en ketenactivatie plaatsvinden door onder meer prototype ontwikkeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/9/734737_fullimage_field-g81de9ac91_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 401, "alternative_text": "Lupine - Tonkikh via Pixabay", "photographer": "Tonkikh", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/tonkikh-8726704/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/veld-bloemen-lupine-natuur-zomer-3463962/", "keywords": [ "Lupine", "bloem", "paars", "veld", "stikstof", "beheer" ] }, "publication_date": "2024-05-17T12:52+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-24T16:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_voeding", "gkn_eiwittransitie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2024", "startdatetime": "2024-01-01T00:00+01:00", "enddate": "14-12-2026", "enddatetime": "2026-12-14T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Lupineteelt, Eiwitrijke, Glutenvrije Afzetketens, Eiwittransitie", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_864957", "title": "GLB Pilot: Circulair data gedreven schakelen hoge zandgronden in de Kempen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-circulair-data-gedreven-schakelen-hoge-zandgronden-in-de-kempen.htm" }, "lead": "Bodemuitputting en erosie is een grote bedreiging voor zowel akkerbouwers, veetelers, water- en natuurbeheerders. Een van de GLB-oplossingen is het inzetten van hoogwaardige natuurlijke mest en compost. Op dit moment vertrekken er (noodgedwongen) teveel nutriënten en organische stof uit een agrarisch gebied. Maaisel en overige-groen blauwe reststromen van gemeenten en natuurbeheerders worden vaak tegen hoge kosten afgevoerd. Zelfs de mest van dieren die een gebalanceerde voeding krijgen wordt op dit moment vooral geëxporteerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/e/c/864960_fullimage_havik.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Pixabay", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/vogel-ornithologie-aviaire-soort-6695946/", "keywords": [ "havik", "roofvogel", "natuurlijke vijanden", "biodiversiteit" ] }, "publication_date": "2024-05-13T14:14+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Paul van Zoggel", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/paul-van-zoggel-2.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "15-07-2021", "startdatetime": "2021-07-15T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Zuidoost-Noord-Brabant", "theme_abstract": "Biodiversiteit vanuit de grond", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_864949", "title": "GLB Pilot: Motiverend belonen in Salland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-motiverend-belonen-in-salland.htm" }, "lead": "In de GLB-pilot Motiverend belonen in Salland onderzoeken agrariërs wat de kansen en mogelijkheden zijn om te boeren met landschapswaarden en gebiedsdoelen. Dit doen zij samen met Agrarisch Natuurcollectief Midden Overijssel (CMO), Stichting IJssellandschap, LTO Noord afdeling Salland en Landschap Overijssel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/c/cid864949_1717580027967_20230621_143156.jpg", "width": 3468, "height": 1924, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-05-13T11:54+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Juliëtte Huis in ‘t Veld", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/juliette-huis-in-t-veld-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Salland", "theme_abstract": "Kansen en knelpunten voor duurzame landbouw", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_860664", "title": "GLB-pilot: Proeftuin voor duurzame en innovatie landbouw Van Pallandtpolder ", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-proeftuin-voor-duurzame-en-innovatie-landbouw-van-pallandtpolder-.htm" }, "lead": "Door veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten op het gebied van milieu en biodiversiteit, worden zowel akkerbouwers als melkveehouders uitgedaagd hun bedrijfsvoering te innoveren. De grootste uitdagingen liggen op het terrein van herstel bodemkwaliteit, stikstofemissievermindering, herstel biodiversiteit, inzetreductie van gewasbeschermingsmiddelen, bescherming waterkwaliteit en algemene extensivering. Daarnaast neemt de maatschappelijke vraag naar multifunctioneel gebruik van het platteland snel toe in de vorm van beleving en landschapsverfraaiing, recreatie, en lokaal kopen en concepten van ketenverkorting.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/9/748689_fullimage_office%20use%20150%20dpi-shutterstock_68137855_vogel_patrijs.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": 597, "focuspoint-y": 308, "alternative_text": "Patrijs, Naturesports via WUR brandportal", "photographer": "Naturesports", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/demarfa", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=AD89BECA-D81F-41B3-8C81B0AF1156FF59", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=AD89BECA-D81F-41B3-8C81B0AF1156FF59", "keywords": [ "patrijs", "vogel", "akker" ] }, "publication_date": "2024-05-09T12:06+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_biodiversiteit" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "R. Wesdorp", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/r.-wesdorp.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-06-2021", "startdatetime": "2021-06-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Duurzame landbouw", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_859578", "title": "Agroforestry: Tijdelijke overgangssoorten in de investeringspiek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/agroforestry-tijdelijke-overgangssoorten-in-de-investeringspiek.htm" }, "lead": "Demonsteren en experimenten zijn belangrijke activiteiten in het project AgroforestryBlueprint. Al jaren weten we wat de meest prangende praktijkvragen zijn en welke aspecten van agroforestrysystemen we nodig moeten bekijken. Nu gaan we er eindelijk mee aan de slag! Binnen AgroforestryBlueprint worden verschillende experimenten opgezet. Het eerste experiment is al van start! In dit experiment vergelijken we de prestaties van verschillende besdragende struiken met verschillende soorten ondergoei (gras, klaver, zwarte grond), de invloed van compost en van (druppel)irrigatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/e/609328_fullimage_hen-5824077_1280.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay", "photographer": "Oohajo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/oohajo-6450309/", "photo_license": "Pixabay license", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-tuin-vogel-dier-gevogelte-5824077/", "keywords": [ "hen", "bomen", "kip", "fruitbomen" ] }, "publication_date": "2024-05-08T22:15+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-27T11:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Evert Prins", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/evert-prins.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Noord-Brabant", "theme_abstract": "Agroforestry, klimaat, ecosysteemdiensten, investering", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_858458", "title": "Praktijknetwerken natuurinclusieve landbouw Fryslân - Samen leren samen doen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/praktijknetwerken-natuurinclusieve-landbouw-fryslan-samen-leren-samen-doen.htm" }, "lead": "De ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw (NIL) is al een aantal jaren gaande. Stichting Living Lab Fryslân is sinds 2016 actief met het inrichten en begeleiden van studiegroepen en masterclasses op het gebied van NIL. Wij (= Living Lab Fryslân) ervaren een groeiende interesse en toenemende motivatie bij agrariers om zich verder te ontwikkelen richting NIL. Sinds de zomer van 2021 coördineert LLF ook de Landbouw Adviespool Fryslân (LAP).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/9/745221_fullimage_istock-1266765048.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natuurinclusieve landbouw in Nederland - Hilda Weges via iStock", "photographer": "Hilda Weges", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/HildaWeges?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/natuurinclusieve-landbouw-in-nederland-gm1266765048-371447426?phrase=natuurinclusieve+landbouw", "keywords": [ "natuurinclusief", "landbouw", "kruidenrijk", "grasland", "agrariers" ] }, "publication_date": "2024-05-07T16:24+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-07T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Harjan Bruining", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harjan-bruining.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02333546", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Friesland", "theme_abstract": "Natuurinclusieve landbouw", "project_program_abstract": "Sabe-regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_858452", "title": "De I(mpact)-cademy: Het opleidings- en inspiratieplatform voor boeren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/de-impact-cademy-het-opleidings-en-inspiratieplatform-voor-boeren.htm" }, "lead": "De Boeren Academie is een uniek opleidings- en inspiratieplatform voor boeren rond nieuwe verdienmodellen. Binnen dit platform kunnen inhoudelijke- en vaardigheidstrainingen gevolgd worden rond toekomstige verdienmodellen, denk hierbij aan agroforestry, carbon farming, energie, regeneratieve landbouw, nieuwe teelten en korte voedselketens. Ook praktijkdemonstraties en coachingsmogelijkheden zijn aanwezig.\n\nIn dit opleidings- en inspiratieplatform leert een agrarisch ondernemer hoe geld te verdienen met een nieuw verdienmodel: wat is het, hoe past het bij je bedrijf en hoe pas je het toe? Het aanbod is praktisch ingericht en erop gericht om een ondernemer mee te nemen naar een duurzame toepassing van een nieuw verdienmodel binnen haar bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/1/cid858452_1717141578956_social%20media%202.jpg", "width": 1522, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-05-07T15:49+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-04T08:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "Project", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_sabe", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Bart Kraaijvanger", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/bart-kraaijvanger.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02404154", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Verdienmodellen", "project_program_abstract": "Sabe-regeling", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_858405", "title": "GLB Pilot: Boeren ondersteunen met KPI's voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-boeren-ondersteunen-met-kpis-voor-de-biodiversiteit-in-de-transitie-naar-kringlooplandbouw.htm" }, "lead": "Eén van de grote bottlenecks in het realiseren van de transitie naar kringlooplandbouw is de verdiencapaciteit van de boer: er moet meer geld bij de boer terecht komen om hem of haar te faciliteren de beweging naar kringlooplandbouw te maken. Een enkele partij kan deze transitie niet betalen, daarom werken overheden en bedrijfsleven toe naar een situatie waarin zij beloningen voor boeren gaan stapelen. Om te zorgen voor gelijkgerichte prikkels zouden de beloningen moeten worden gebaseerd op zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPIs) per boerenbedrijf", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/3/613789_fullimage_nature-4449297_960_720.jpg", "width": 960, "height": 466, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natuurlandschap en akker - Roosverhooren via Pixabay", "photographer": "Roos Verhooren", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/roosverhooren-54243/", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/natuur-limburg-landschap-4449297/", "keywords": [ "natuur", "grasland", "akker", "landschap", "heuvel", "zuid-limburg" ] }, "publication_date": "2024-05-07T10:53+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_vollegrondsgroente" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Carleen Weebers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/carleen-weebers.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2021", "startdatetime": "2021-04-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Boeren ondersteunen met KPI's voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_858404", "title": "GLB Pilot: Gebiedsgerichte aanpak bodem en water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-gebiedsgerichte-aanpak-bodem-en-water.htm" }, "lead": "De transitieopgave vraagt, zowel vanuit het watersysteem, als vanuit de noodzaak met alle betrokken partijen samen te werken, om een regionale aanpak. De rol van een ‘faciliterende overheid’ maakt dat er ruimte is voor initiatieven en ondernemerschap en bottom-up-initiatieven. Tegelijkertijd leidt dat ook tot verwarring over wie aan zet is en wat van eenieder verwacht mag worden. Gezamenlijk moet bepaald worden HOE de verduurzaming van de landbouw concreet te maken is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/a/613649_fullimage_print%20version%20300%20dpi-img_2371.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sloot", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brand Portal WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weide", "oever", "polder", "hoogwater", "peil", "water", "sloot" ] }, "publication_date": "2024-05-07T10:50+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-10T16:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Elma Haakmeester", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/elma-haakmeester-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Duurzaam bodem en waterbeheer", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_858401", "title": "GLB Pilot: Puntensysteem eco-regeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-puntensysteem-eco-regeling.htm" }, "lead": "De ecoregeling is dé grote verandering in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2023 in gaat. Via de ecoregeling worden prestatiegerichte betalingen aan agrariërs vormgegeven voor vijf Europese vergroeningsthema’s: biodiversiteit, bodem, water, landschap en klimaat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/a/734926_fullimage_field-of-rapeseeds-gb4ed6b1ff_1280.jpg", "width": 1280, "height": 721, "focuspoint-x": 544, "focuspoint-y": 308, "alternative_text": "", "photographer": "steinchen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/steinchen-21981/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/gebied-van-koolzaad-geel-261077/", "keywords": [ "koolzaad", "geel", "bloem", "bloemen", "akker", "bio", "energie" ] }, "publication_date": "2024-05-07T10:20+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Walter Menkveld", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/walter-menkveld.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2021", "startdatetime": "2021-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Puntensysteem eco-regeling", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_850725", "title": "GLB Pilot: Biologisch in ontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/glb-pilot-biologisch-in-ontwikkeling.htm" }, "lead": "Om de doelen van het GLB te bevorderen, is het stimuleren van de biologische landbouw een doeltreffend instrument. Biologische landbouw in Nederland kan gestimuleerd worden om (ook) de gelden die vanuit het GLB beschikbaar zijn hiervoor in te zetten. Het is dan van belang dat de maatregelen van het GLB zo goed mogelijk passen bij de eisen die vanuit de biologische wetgeving aan de boer worden gesteld en de praktijk van de biologische boer. Op deze manier versterkt het GLB het verdienmodel van de boer door het bekostigen van interventies zoals klimaatmaatregelen en groen/blauwe diensten, die nu niet (voldoende) uit de markt komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/9/cid850725_1714481658803_20230712_089A5715GLB_veldmaatregelen_bionext_LR.jpg", "width": 1200, "height": 800, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-04-30T14:46+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-17T10:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gerdine Kaptijn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerdine-kaptijn-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-07-2021", "startdatetime": "2021-07-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2024", "enddatetime": "2024-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Nederland", "theme_abstract": "Invloed van het nieuwe GLB op biologische ondernemers", "project_program_abstract": "EIP", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "afgerondeprojectenregeling3", "title": "Afgeronde projecten regeling 3", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_itemlist", "name": "contenttemplate_itemlist"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "elements": [ { "identifier": "element_47795994", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_883133", "title": "Fieldlab Agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/fieldlab-agroforestry.htm" }, "lead": "Ontwerp van een ‘fieldlab’ voor de ontwikkeling van agroforestry, met een focus op de bijdrage en integratie van houtige gewassen in landbouwsystemen (melkveehouderij, akkerbouw).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/5/f/641667_fullimage_webimage-d815818e-7f40-4752-a191b3814172e197.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Melkveehouderij, koeien, bomen", "photographer": "Edsger Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Wageningen University & Research", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "bomen", "koe", "koeien", "grasland", "bos", "vee", "agroforestry", "runderen", "veehouder", "rund", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2024-05-26T17:56+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-04T14:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Evert Prins", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/evert-prins.htm" }, "project_code": "EIP-23362000054", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Zeeland, Noord-Brabant", "theme_abstract": "Agroforestry, akkerbouw, melkveehouderij", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_877589", "title": "DOES: Ontwerp van een Fieldlab voor DOelsturing en Effectiviteit Stalsystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/does-ontwerp-van-een-fieldlab-voor-doelsturing-en-effectiviteit-stalsystemen.htm" }, "lead": "De Nederlandse veehouderij wordt geacht (zie o.a. concept Landbouwakkoord) een belangrijke inspanning te verrichten op het gebied van vermindering van emissies van ammoniak (stikstof) en methaan, maar emissiereducerende (RAV-)stalsystemen liggen onder vuur voor wat betreft hun effectiviteit. Beleidsmatig wordt doelsturing in toenemende mate gezien als weg voorwaarts. Het Fieldlab DOES wil als platform dienen voor verkenning, ontwikkeling en demonstratie van de potentie van doelsturing en analyse & verbetering van de effectiviteit van stalsystemen voor natuurlijk geventileerde stallen voor herkauwers (m.n. melkkoeien en melkgeiten).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/e/658732_fullimage_shutterstock_1737843095_nl_koeien_boererij%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 741, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Anton Havelaar", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/ahavelaar", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "black and white cows in green meadow near modern farm in the netherlands", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/black-white-cows-green-meadow-near-1737843095", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-05-21T13:59+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-04T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gertjan Monteny", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gertjan-monteny-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Regio Eemland", "theme_abstract": "stalsystemen, effectiviteit", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_877578", "title": "Fieldlab Groene Hart; versnellen transitie emissiearme, natuurinclusieve kringlooplandbouw in het westelijk veenweidegebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/fieldlab-groene-hart-versnellen-transitie-emissiearme-natuurinclusieve-kringlooplandbouw-in-het-westelijk-veenweidegebied.htm" }, "lead": "We ontwerpen in het fieldlab Groene Hart een veilige praktijkomgeving waarin actoren kunnen leren en experimenteren (learning by doing) met hun rol in de transitie naar een emissiearme, natuur inclusieve kringlooplandbouw in het westelijk veenweidegebied. Bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen, testen en implementeren binnen het fieldlab doelgericht maatschappelijk relevante oplossingen voor de manier waarop we voedsel en biomassa produceren: duurzaam en circulair in een nieuw ecologisch en economisch evenwicht met landschap, bodem, water en natuur (ecosysteemdiensten). Overheden en marktpartijen leren met welke instrumenten ze een stimulerende beleidsomgeving vormgeven voor bedrijven. Het fieldlab gaat dus over innovaties op het boerenbedrijf én innovaties bij overheden, ketenpartijen en financiers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/b/622304_fullimage_shutterstock_553536145_nl_koeien_landschap%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 715, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cows (Holstein Friesians, Bos Taurus) grazing in a beautiful green meadow under a blue sky in spring in the Netherlands - Dennis van de Water via shutterstock", "photographer": "Dennis van de Water", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/dennisvdw", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cows-holstein-friesians-bos-taurus-grazing-553536145", "keywords": [ "holstein", "koe", "koeien", "grasland", "groene hart", "polder", "veestapel", "melkvee", "landschap", "gras", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2024-05-21T12:48+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-04T14:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Paul Rijken ", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/paul-rijken-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Groene hart, Westelijk Veenweidegebied", "theme_abstract": "transitie naar een emissiearme, natuur inclusieve kringlooplandbouw", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_872133", "title": "Fieldlab klimaatbehendige melkveehouderij in Fryslan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/fieldlab-klimaatbehendige-melkveehouderij-in-fryslan.htm" }, "lead": "De melkveehouderij draagt bij aan klimaatverandering via broeikasgassen, verarming biodiversiteit via uitstoot van ammoniak, en slechte waterkwaliteit door nitraat, fosfor en pesticiden. Broeikasgassen worden veroorzaakt door pens fermentatie, mestopslag en -aanwending en door veenoxidatie. De kwaliteit van oppervlaktewater, lucht en bodem staan zwaar onder druk. Daarom is de melkveehouderij genoodzaakt om een systeemtransitie aan te gaan en mee te bewegen richting een toekomstbestendige melkveehouderij, volgens de kaders van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG). De huidige bedrijfsvoering past niet bij doelen die gesteld zijn in het NPLG voor de toekomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/7/820966_fullimage_istock-1440057221banner.jpg", "width": 1000, "height": 424, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cows grazing in farmer landscape, in the pasture, peaceful and sunny, ditches and a blue sky with clouds, Clara Bastian", "photographer": "Clara Bastian", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ClaraBastian?mediatype=photography", "photo_license": "iStock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/cows-grazing-in-farmer-landscape-in-the-pasture-peaceful-and-sunny-ditches-and-a-blue-gm1440057221-480149153?phrase=melkvee+nederland", "keywords": [ "zomer", "beweiding", "sloot" ] }, "publication_date": "2024-05-16T16:37+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-09T11:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Robert Baars", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/robert-baars-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Friesland", "theme_abstract": "Duurzaam melkveehouderij", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_872126", "title": "Gebiedsgericht Fieldlab: Foodvalley Waardeert", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/gebiedsgericht-fieldlab-foodvalley-waardeert.htm" }, "lead": "In regio Foodvalley, waar zeer grote NPLG-opgaven zijn, wordt al jaren door boeren, onderzoekers, bedrijfsleven en overheden gewerkt aan duurzame oplossingen. Om te kunnen opschalen en uitrollen is niet alleen het verder ontwikkelen en delen van vaktechnische kennis nodig, maar moet er juist gekeken worden naar sociaaleconomische vraagstukken en de gemeten bijdrage van oplossingen aan de opgaven van het gebied.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/8/cid872126_1720014099928_KAart.png", "width": 880, "height": 826, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-05-16T16:11+02:00", "lastmodified_date": "2024-07-04T14:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "Fieldlab", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_nsp", "nsp_eip" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Gerdien Kleijer", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerdien-kleijer-1.htm" }, "project_code": "EIP-23360000042", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Ede", "theme_abstract": "NPLG, duurzame oplossingen", "project_program_abstract": "EIP - Gebiedsgerichte fieldlabs", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_834338", "title": "Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk zand", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/boerderij-van-de-toekomst-zuidoostelijk-zand.htm" }, "lead": "De landbouw in zuidoost Nederland staat voor grote uitdagingen. Boerderij van de Toekomst zuidoostelijk zand demonstreert toekomstbestendige landbouwsystemen die om kunnen gaan met gebiedsopgaven in het ZOZ gebied. Op basis van een gedegen ontwerpproces worden systemen in échte praktijksituaties aangelegd voor (combinaties van) akkerbouw, groenteteelt, varkens- en melkveehouderij. Deze systemen worden getoetst aan een vooraf opgezette set van doelen. Dit wordt gedaan in nauwe samenspraak met de belangrijkste stakeholders in het gebied: de boeren, erfbetreders, ketenpartijen daaromheen, en nationale, provinciale en lokale overheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/b/cid834338_1713352679983_BvdT%20ZOZ.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-04-16T12:52+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-22T11:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "Fieldlab" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Marie Wesselink", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marie-wesselink-2.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Zuidoosterlijk Zandgebied; Brabant, Limburg", "theme_abstract": "Innovatie, gebiedstransitie, toekomstbestendige landbouw, voedselproductie, biodiversiteit, schone leefomgeving, dierwaardige veehouderij, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, verdienmodel, maatschappelijke verbinding, bodemkwaliteit", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_827712", "title": "Boerderij van de Toekomst Flevoland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/project/boerderij-van-de-toekomst-flevoland.htm" }, "lead": "Boerderij van de Toekomst Flevoland richt zich op de doorontwikkeling van de bestaande Boerderij van de Toekomst in Lelystad naar een gebiedsgericht Fieldlab in Flevoland. Vanuit een integrale set aan doelen voor een toekomstbestendig landbouwsysteem komen we tot een aantal deelontwerpen passend bij de Flevolandse context. Daarnaast werken we een structuur uit voor een op te zetten regionaal Fieldlab programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/0/cid827712_1712820539561_BvdT.jpg", "width": 460, "height": 268, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-04-11T08:31+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-15T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "Fieldlab" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Fieldlab", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Lennart Fuchs", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/lennart-fuchs-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "", "startdatetime": "", "enddate": "", "enddatetime": "" }, "region_abstract": "Flevoland", "theme_abstract": "Toekomstbestendige landbouw, biodiversiteit, schone leefomgeving, dierwaardige veehouderij, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, verdienmodel, maatschappelijke verbinding, bodemkwaliteit", "project_program_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }