{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_709390", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Van onderzoek tot quota in de visserij", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/van-onderzoek-tot-quota-in-de-visserij.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 709390, "identifier": "mediaitem_709390", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/van-onderzoek-tot-quota-in-de-visserij.htm", "title": "Van onderzoek tot quota in de visserij", "lead": "Ieder jaar in december stelt de Europese Unie de visquota vast. Doel van de visquota is duurzaam visserijbeheer en balans tussen natuur en visserij. De quota worden vastgesteld op basis van gegevens over visbestanden. Deze gegevens leggen een lange weg af voordat de quota worden vastgesteld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/9/709426_fullimage_istock-1169326377.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 665, "focuspoint-y": 396, "alternative_text": "Bemanning van vissersschip - Gorodenkoff via Istock", "photographer": "gorodenkoff", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/gorodenkoff?mediatype=photography", "photo_license": "Istock licentieovereenkomst voor content", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Istock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/bemanning-van-de-vissers-werken-op-commerci%C3%ABle-visserij-schip-dat-trekt-trawl-net-gm1169326377-323201618?clarity=false", "keywords": [ "visserij", "vissers", "vissersschip", "netten", "trawl" ] }, "publication_date": "2023-01-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-13T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_duurzame_visserij" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_duurzame_visserij"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "visquota", "target_audience_abstract": "vissers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voor 2023 zijn de Europese visquota<\/a> ofwel Total Allowable Catch (TAC) bekend. Ieder jaar maken de lidstaten van de EU afspraken over de hoeveelheid vis die elk land per soort mag vangen. Met landen buiten de EU, waaronder het Verenigd Koninkrijk<\/a>, worden aparte afspraken gemaakt. <\/p>

Noodzaak quota<\/h2>

De quota verdelen de beschikbare vis in de Noordzee over de verschillende landen die de Noordzee bevissen. Quotering zorgt ervoor dat het visbestand op een duurzame manier bevist kan worden, waardoor er toekomst blijft voor de visserij. Daarnaast zorgen de quota voor een gezonde balans tussen natuur en visserij. <\/p>

Vaststelling visbestand <\/h2>

Op het kennisplatform vistikhetmaar.nl<\/a> staat een uitleg hoe visquota worden vastgesteld. In Nederland is het CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) verantwoordelijk voor het verzamelen van de data over visbestanden. Zij doen dit wereldwijd waar Nederlandse vissers actief zijn. <\/p>

Onderzoekers verzamelen zelf gegevens, maar de visserijsector levert ook gegevens aan. Dit doen vissers bijvoorbeeld via hun logboek. De verschillende manieren waarop het CVO informatie verzamelt, is te zien in deze video<\/a>.<\/p>" } , { "identifier": "element_32385616", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "What = WOT? | WOT Fisheries", "source": "Wageningen University & Research", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=NC0ISuLGakQ", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Advies naar overheid en ICES<\/h2>

Uit alle verzamelde gegevens worden populatiemodellen gemaakt, waaruit een advies volgt voor de overheid. In de andere Europese Noordzeelanden gebeurt dit ook. Vervolgens gaan de data van alle landen naar ICES (International Council for the Exploration of the Sea). <\/p>

Op basis van alle binnengekomen data maakt ICES bestandsschattingen, die de basis vormen van de vangstadviezen. ICES houdt zich bezig met het verzamelen en delen van wetenschappelijke kennis over de Atlantische Oceaan en de omringende zeeën, zoals de Noordzee. Er zijn 20 landen aangesloten bij ICES. <\/p>

Van vangstadvies naar quota<\/h2>

Na het aanbieden van de vangstadviezen aan de EU geven de lidstaten, de visserijsector en natuurorganisaties hun kijk op de vangstadviezen. De EU houdt rekening met deze inbreng in de onderhandelingen over de uiteindelijke quota. Ook sociale en/of economische belangen worden meegenomen bij het vaststellen van de quota. In sommige gevallen kan dat betekenen dat de quota (TAC) afwijken van het gegeven advies. De Raad van Europese visserijministers bepaalt uiteindelijk de quota. <\/p>

Domper voor palingvisserij<\/h2>

Bij de nieuwe visafspraken is er een tegenvaller voor de palingvisserij. In 2023 mag op zee gedurende 6 maanden niet op glasaal en schieraal worden gevist. Deze maatregel is bedoeld om de palingstand te helpen herstellen. <\/p>

Het is slecht gesteld met de Europese palingpopulatie. Daarom mag er van september tot en met november al niet gevist worden op paling in binnenwateren en op zee. In het nieuwe visserijakkoord is de periode op zee verlengd naar 6 maanden. Nederland mag zelf bepalen welke drie extra maanden daar nog bij komen.<\/p>

Nederland uit bezorgdheid<\/h2>

Nederland heeft haar zorgen geuit over de lange gesloten periode voor de palingvisserij. De maatregel heeft grote gevolgen voor palingvissers, terwijl de verwachting is dat deze maatregel minimaal bijdraagt aan het herstel van de aalpopulatie. <\/p>

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): “De onderhandelingen over de paling waren dit jaar zwaar. De uitkomst is voor de palingvisserij helaas een domper. De lange gesloten visperiode raakt vissersgezinnen. Ik ga met de sector in overleg om te kijken hoe we op een zorgvuldige manier invulling kunnen geven aan de voorgeschreven maatregelen.”<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_32385666", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1034710", "1189581" ] } } , { "identifier": "element_32385738", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Raad keurt visserijakkoord EU-VK voor 2023 goed", "link_url": "https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/12/22/council-approves-eu-uk-fishing-deal-for-2023/" } } , { "identifier": "element_32397943", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over visquota vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=quota&wq_flt=uitvoercode/id&wq_val=GKN_DUURZAME_VISSERIJ" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_32384861", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "", "link_url": "" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }