{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_728735", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Groen Kennisnet deelt LIFE IP onderzoeken grote wateren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-deelt-life-ip-onderzoeken-grote-wateren.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 728735, "identifier": "mediaitem_728735", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-deelt-life-ip-onderzoeken-grote-wateren.htm", "title": "Groen Kennisnet deelt LIFE IP onderzoeken grote wateren", "lead": "De resultaten van de onderzoeken die in het kader van het programma LIFE IP Deltanatuur zijn uitgevoerd, zijn nu gepubliceerd op Groen Kennisnet. Dit betreft onderzoeksrapporten, webinars, video’s en andere kennisdocumenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/b/2/638755_fullimage_istock-1454836561.jpg", "width": 1253, "height": 836, "focuspoint-x": 620, "focuspoint-y": 209, "alternative_text": "Gronings estuarium met schapen - kruwt via iStock", "photographer": "kruwt", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/salt-marsh-with-sheep-in-dutch-province-groningen-gm1454836561-490361930?phrase=eems%20dollard", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weiland", "schapen", "lucht", "groningen", "water", "landschap", "ecosysteem", "hek", "horizontaal" ] }, "publication_date": "2023-04-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-06-01T15:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_terreinbeheer", "gkn_hydrotheek" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_terreinbeheer", "gkn_hydrotheek" ], "related_dossier": [ { "title": "Kaderrichtlijn Water", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" }, { "title": "Praktijk­voorbeelden", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/praktijkvoorbeelden-dossier.htm" } ], "keywords": [], "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "deltanatuur, natuurwinst, natuurverbetering, landschapsherstel", "target_audience_abstract": "beleidsmakers, onderzoekers, beheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De kennis van Life IP Deltanatuur<\/strong><\/p>

LIFE IP Deltanatuur is een programma dat tussen 2016 en 2023 werkte aan het beschermen en ontwikkelen van de unieke Nederlandse deltanatuur. Dat leverde niet alleen veel kennis op het gebied van deltaflora en -fauna en herstel- en beschermingsmaatregelingen, maar ook over hoe partijen het beste kunnen samenwerken aan natuurbelangen. Kennis is belangrijk voor het duurzaam beheer van grote wateren en beschermen en herstellen van deltanatuur. Onderzoek helpt ons bijvoorbeeld te begrijpen hoe de biodiversiteit zich kan herstellen. <\/p>

Het programma komt met nieuwe inzichten en concrete aanbevelingen. Noem het: het nieuwe poldermodel. Zoals het inzicht dat onze kijk op natuur moet veranderen. Natuur moet niet meer worden gezien als concurrerende functies, maar als de basis. Een geheel van bodem, water en ecosystemen. Die basis concurreert niet met economie, recreatie of landbouw, maar bepaalt wat er kan en wat niet. <\/p>

Meerwaarde voor innovatie in beleid<\/h3>

LIFE IP Deltanatuur leverde een schat aan informatie en onderzoeken over de grote wateren op. Deze is van grote waarde voor innovaties in beleid, en voor samenwerking in beleid. Om maatregelen te nemen, denk bijvoorbeeld aan natuurlijke oplossingen voor dijkverbetering. Of aan de aanleg van een klimaatbuffer om wateroverlast of droogte op te vangen.<\/p>

De kennisbibliotheek die gedurende de zeven jaar dat het programma liep en werd opgebouwd, is nu beschikbaar gemaakt op Groen Kennisnet en de Hydrotheek (STOWA). Zo blijven deze resultaten vrij toegankelijk en breed beschikbaar voor een grote groep beleidsmakers, onderzoekers en beheerders. En zo kunnen in de toekomst ook andere programma’s en samenwerkingen gebruiken maken van de opgedane kennis.<\/p>

Natuurcolleges <\/h3>

Kennis en informatie is er in veel vormen. In de database vind je onderzoeksrapporten en publicaties, maar ook video’s. Zoals de korte film<\/a> over het Natuurwinstplan, en de natuurcolleges<\/a>. <\/p>

Voorbeeldcasus: Eems-Dollard<\/h3>

Een van de casussen die is opgenomen in de kennisbank van Groen Kennisnet, is de Eems-Dollard<\/a>. De Eems-Dollard is het laatste estuarium aan de Waddenzee en is daarmee een prachtig, zeldzaam natuurgebied in Nederland. Toch is de natuur verstoord omdat er te veel slib in het water zit. Het troebele water zorgt indirect voor minder vissen, vogels en planten. Een van de innovatieve natuurmaatregelen die wordt genomen in de Eems-Dollard is om slib nuttig te hergebruiken, zoals bij dijkversterking, het ophogen van landbouwgronden en het persen van bouwblokken. Ook wordt er gekeken naar de herintroductie van mosselbanken. Dit voorbeeld illustreert wat een programmaproject kan opleveren wanneer belanghebbenden met elkaar aan tafel gaan en echt naar elkaar luisteren.<\/p>

Eindconferentie<\/h3>

De eindconferentie ‘Samen sturen op natuurverbetering’ op 7 september 2022 is tegelijkertijd een nieuwe start van beleidsprogramma’s op basis van de opgedane kennis. Minister van Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink overhandigde daarbij de inzichten van het LIFE IP Deltanatuur onderzoek aan de vertegenwoordigers van de twee beleidsprogramma’s, de Programmatische Aanpak voor Grote Wateren (PAGW) en de LIFE IP ALL4Biodiversity. Ook werd de eindfilm<\/a> LIFE IP Deltanatuur getoond, die de voornaamste kennis en inzichten uit de onderzoeken laat zien. <\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_35026724", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "De eindrapportages van het LIFE IP Deltanatuur programma", "gkz_content_id": [ "1205911", "1205918" ] } } , { "identifier": "element_35026802", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle publicaties naar aanleiding van het onderzoek, vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=life+ip+deltanatuur&wq_srt_desc=score" } } , { "identifier": "element_35033993", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Alle publicaties over het casusvoorbeeld Eems Dollard vind je in de kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=\"life+ip+deltanatuur\"+AND+\"eems+dollard\"&wq_srt_desc=score" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_35030211", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Video Natuurwinst Plan", "link_url": "https://player.vimeo.com/video/418458418" } } , { "identifier": "element_35030501", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Eindfilm LIFE IP Deltanatuur", "link_url": "https://life-ip-deltanatuur.nl/" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }