{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601626", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/een-op-de-vijf-grondgebonden-landbouwbedrijven-is-extensief-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601626, "identifier": "mediaitem_601626", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/een-op-de-vijf-grondgebonden-landbouwbedrijven-is-extensief-2.htm", "title": "Een op de vijf grondgebonden landbouwbedrijven is extensief", "lead": "In Nederland is 19% van de graasdier-, akkerbouw- en gemengde bedrijven aan te merken als extensief. Een relatief hoog aandeel wordt ingenomen door schapenbedrijven. Van de melkvee- en akkerbouwbedrijven is niet meer dan zo'n 6 tot 7% aan te merken als extensief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/a/cid601626_countryside-3826331_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-18T13:30+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Extensivering van de landbouw is een stap naar een meer duurzame vorm van landbouw die met een lagere inputs van grondstoffen en een lagere emissie van stikstof, broeikasgassen en andere milieubelastende stoffen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet extensivering als een belangrijke route in de ontwikkeling naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Door onderzoekers van Wageningen Environmental Research is met financiële ondersteuning van het ministerie van LNV een verkenning uitgevoerd naar de mate van extensivering van Nederlandse landbouwbedrijven. Het rapport 'Typering extensieve landbouw in Nederland'<\/a> brengt in beeld wat het aandeel is van extensieve bedrijven in de landbouw en wat de verspreiding is van die bedrijven in Nederland.<\/p>

Extensieve bedrijven<\/h2>

De eerste vraag die in het rapport wordt beantwoord is de vraag wat extensief is. Je kunt kijken naar omvang en verdiencapaciteit van bedrijven. Omdat de onderzoekers gebruik wilden maken van de GIAB-database (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven) waarmee je ruimtelijke analyses kunt maken van gegevens uit de Landbouwtelling, hebben ze gekeken naar parameters die je af kunt leiden uit die database. <\/p>

Bij het onderzoek hebben ze de volgende definities gebruikt. Voor graasdierbedrijven gaat het om bedrijven met een GVE (Grootvee eenheid) van minder dan 1,5 per hectare. Voor akkerbouwbedrijven gaat het om bedrijven die minder dan 150 kg N per ha toepassen en een ≤ 150 kg N/ha en een rustratio in het bouwplan van meer dan 50%. Voor gemengde bedrijven is het een combinatie van beide kenmerken. De onderzoekers hebben alleen gekeken naar grondgebonden bedrijven, niet naar glastuinbouwbedrijven of intensieve veehouderijbedrijven. <\/p>

Graasdierbedrijven<\/h2>

Op basis van de verkenning concluderen de onderzoekers dat 19% van de Nederlandse graasdier-, akkerbouw- en gemengde bedrijven is aan te merken als extensief. Dit betreft 25% van de graasdierbedrijven, 7% van de akkerbouwbedrijven en 5% van de gemengde bedrijven. Dat er relatief veel graasdierbedrijven als extensief worden aangemerkt verklaren de onderzoekers door de schapenbedrijven of bedrijven voor overig rundvee die relatief extensief zijn. Vaak zijn dat deeltijd- of hobbybedrijven. Als je kijkt naar de melkveebedrijven is niet meer dan 6% extensief. De extensieve bedrijven hebben 12% van het Nederlandse landbouwareaal in beheer. <\/p>

De extensieve bedrijven vind je vaak in gebieden waar de fysieke omstandigheden een hoogproductieve landbouw niet mogelijk maken. Je kunt denken aan Zuid-Limburg, Waterland, de Waddeneilanden en de oostkant van de Veluwe. Extensieve graasdierbedrijven vind je vooral op de Waddeneilanden, in het rivierengebied, en de veenweidegebieden zoals het Centraal Veehouderijgebied, Waterland en Hollands/Utrechts weidegebied. Extensieve akkerbouwbedrijven vind je vooral in Zuid-Limburg. En extensieve gemengde bedrijven vind je in Zuid-Limburg, Zuidwest-Brabant en het Zuidelijk veehouderijgebied. <\/p>

Verdienmodel <\/h2>

Uit het rapport blijkt dat extensieve bedrijven vaak biologisch en vaker verbreed zijn. Ze doen onder meer vaker aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het biologische aspect en de verbreding zijn onderdeel van het verdienmodel van deze extensieve bedrijven. Dat kan omdat de biologische keten een hogere prijs voor het product betaalt. En ook verbreding genereert aanvullende inkomsten. Het onderzoek vorm een opmaat naar een groter onderzoek naar handelingsperspectieven gericht op extensivering op basis van een analyse van verdienmodellen van extensieve landbouwbedrijven.<\/p>" } , { "id": 18922974, "identifier": "element_18922974", "type": "text", "title": "Rapport over extensieve landbouw in Nederland", "url": "https://edepot.wur.nl/541710", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Mabel Amber<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922978, "identifier": "element_18922978", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Typering extensieve landbouw in Nederland<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research , februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Extensieve landbouw op een landgoed van Natuurmonumenten<\/a>, Platform kringlooplandbouw 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Economische ontwikkeling akkerbouw- en melkveebedrijven<\/a>, Wageningen University and Research, 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922984, "identifier": "element_18922984", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922988, "identifier": "element_18922988", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve Landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18922990", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601156", "title": "Op zoek naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/op-zoek-naar-verdienmodellen-voor-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt om investeringen. Een grotere efficiëntie in het gebruik naar grondstoffen kan kostenbesparing opleveren. Maar voor een gezonde exploitatie is meer nodig. Kleine stappen kunnen wel een positief effect hebben op het verdienvermogen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/4/cid601156_148053291.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600814", "title": "Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/feiten-en-cijfers-nederlandse-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Wat is de omvang van de Nederlandse veehouderij? Hoeveel dieren zijn er? En hoeveel bedrijven? Op verzoek van landbouwminister Carola Schouten werd in 2018 een rapport opgesteld met feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren. Hoe hebben die cijfers zich verder ontwikkeld in de jaren die volgen? Een update.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/2/733099_fullimage_koetjes.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": 416, "focuspoint-y": 295, "alternative_text": "Nieuwsgierige koeien in de wei - uzuri via Shutterstock", "photographer": "uzuri", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/uzuri", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/herd-curious-cows-5388955", "keywords": [ "koeien", "koe", "melkvee", "weiland", "grasland", "zonnig", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2019-01-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-15T13:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens" ], "related_dossier": [{ "title": "Transparantie in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/transparantie-in-de-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "dierenwelzijn, veehouderij", "target_audience_abstract": "veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_601679", "title": "Groei biologische bedrijven met 2,5%", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groei-biologische-bedrijven-met-25-1.htm" }, "lead": "Hoewel er steeds minder bedrijven overschakelen op biologische landbouw, groeit de biologische sector. Het biologisch landbouwareaal is gegroeid met bijna 6%, meldt Skal Biocontrole. Het aantal bedrijven is sinds 2019 toegenomen met 2,5%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/8/cid601679_cornfield-4215569_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-21T11:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601662", "title": "40% van de agrarische bedrijven haalt inkomsten uit verbreding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/40-van-de-agrarische-bedrijven-haalt-inkomsten-uit-verbreding-1.htm" }, "lead": "Steeds meer agrarische bedrijven hebben een aanvullende inkomstenbron uit nevenactiviteiten, blijkt uit cijfers van het CBS. Bij alle vormen van verbreding was de afgelopen vijf jaar een stijging te zien. Die stijging was het grootst bij bedrijven die duurzame energie produceren als nevenactiviteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/0/6/cid601662_IMG_5723.JPG", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601843", "title": "Krimp van de veestapel: Medaille met twee kanten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/krimp-van-de-veestapel-medaille-met-twee-kanten-1.htm" }, "lead": "Bijna alle beleidsmaatregelen die de milieu-impact van de agrosector moeten verminderen, leiden tot verkleining van de veestapel. Dat kost geld en banen, maar het economische effect op Nederland is klein. Dat blijkt uit een vergelijkende studie door landbouweconomen Petra Berkhout en Linda de Puister van Wageningen Economic Research. Berkhout: 'Om de milieuproblemen écht op te lossen moeten we niet alleen de productie, maar ook onze consumptie aanpassen.'", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/5/cid601843_shutterstock_1452214193.jpg", "width": 1010, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-01T10:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:17+02:00", "expiration_date": "2026-03-01T00:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "news_pv" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }