{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600843", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Zonnepanelen bij voorkeur op dak", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zonnepanelen-bij-voorkeur-op-dak-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600843, "identifier": "mediaitem_600843", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zonnepanelen-bij-voorkeur-op-dak-1.htm", "title": "Zonnepanelen bij voorkeur op dak", "lead": "Er is een snelle groei van het aantal zonneparken. Met name de groei van zonneparken op land groeit hard. Het kabinet wil de landbouw- en natuurgronden ontzien bij de aanleg van zonneparken en stimuleert daarom zonnepanelen op daken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/b/cid600843_photovoltaic-4522955_1280.jpg", "width": 993, "height": 557, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het aantal zonneparken groeit hard, er zijn er nu ruim 300. En het totale geïnstalleerde zonnestroomvermogen is in Nederland met 49% gegroeid van 2911 MW in 2017 naar 4414 MW in 2018. Het zonnestroomvermogen op land groeide nog veel sneller, van 98 MW in 2017 naar 444 MW in 2018. Die snelle groei op land is zorgelijk, vinden Kamerleden.<\/p>

Zonneladder<\/h2>

In 2018 diende Kamerlid Carla Dik-Faber een motie<\/a> in waarin zij haar zorg uit over zonneparken omdat deze ertoe kunnen leiden dat landbouwgrond verdwijnt. Ook stelde ze dat zonneparken negatieve gevolgen kunnen hebben voor kwetsbare natuur en bodemleven. Het kabinet werd opgeroepen een zonneladder op te stellen die je kunt gebruiken als nationaal afwegingskader bij regionale energie strategieën (RES’en). Zo kun je zorgen dat onbenutte daken en terreinen beter worden benut en dat landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien.<\/p>

Naar aanleiding van die motie heeft Wageningen Environmental Research onderzoek gedaan naar de effecten van zonneparken op natuur, landschap, bodem en de landbouw. Het rapport 'Zonneparken natuur en landbouw<\/a>' laat zien wat het effect is van die zonneparken.<\/p>

Bodemkwaliteit<\/h2>

Zo blijkt dat zonneparken voor agrarisch ondernemers een aantrekkelijk alternatief is, met name voor stoppende boeren. Zonneparken leveren meer op dan grondgebonden veehouderij of akkerbouw. Als je zonneparken geod aanlegt, zodat er voldoende water en licht op de bodem komt, kunnen ze ook bijdragen aan verhoging van de biodiveristeit. <\/p>

Maar zonneparken kunnen ook een negatief effect hebben op de bodemkwaliteit. Doordat licht wordt weggevangen en de verdeling van water verandert, kan het bodemleven onder druk komen. Met name het organische stofgehalte wordt verlaagd. Naar schatting moet landbouwgrond zo'n 10 jaar herstellen om het organisch stofgehalte weer op peil te brengen.<\/p>

Kamerbrief<\/h2>

Uit een kamerbrief<\/a> van augustus 2019 van Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat het kabinet landbouw- en natuurgronden wil ontzien bij de bij de aanleg van zonneparken. Het kabinet vindt dat we vanuit het oogpunt van voedselzekerheid, biodiversiteit, landschap en cultuurhistorie zorgvuldig moet omgaan met landbouwgrond en natuur. In plaats daarvan wil het kabinet de aanleg van zonnepanelen op daken stimuleren. <\/p>" } , { "id": 18899818, "identifier": "element_18899818", "type": "text", "title": "Download het rapport", "url": "http://edepot.wur.nl/475349", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto:Samuel Faber<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899822, "identifier": "element_18899822", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Zonneparken natuur en landbouw<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kamerbrief moties Dik-Faber over zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie<\/a>, Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Theoretisch bieden daken genoeg plek' : waar laat Nederland al die zonnepanelen?<\/a> artikel Resource mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Checklist natuurbelangen bij grondgebonden zonneparken<\/a>, Natuur en Milieufederaties 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De constructieve zonneladder : in vijf stappen naar lokaal beleid voor een goede inpassing van zonne-energie<\/a>, Natuur en milieufederaties 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899829, "identifier": "element_18899829", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Motie Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Caral Dik-Faber c.s.(Kamerstuk32813,nr.204)<\/a>, september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw?<\/a> bericht Wageningen University & Research april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vermogen zonnepanelen meer dan de helft toegenomen<\/a>, bericht CBS april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Grond moet 10 jaar herstellen van zonnepark<\/a>, nieuwsbericht Boerderij augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kabinet ontziet landbouw en natuur bij aanleg zonneparken<\/a>, bericht Nieuwe Oogst, augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame energielandschappen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18899837", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599467", "title": "Meer zonnepanelen in de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-zonnepanelen-in-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "De landbouw kan een veel grotere rol spelen bij de productie van zonnestroom, vindt brancheorganisatie LTO Noord. Die zonnepanelen moeten niet op de grond geplaatst worden, maar op daken van bedrijfsgebouwen. LTO wil landbouwgrond liever gebruiken voor primaire productie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/9/cid599467_solar-cells-100442_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599809", "title": "Verrijdbare zonnepanelen voor akkerbouwers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verrijdbare-zonnepanelen-voor-akkerbouwers-1.htm" }, "lead": "Steeds meer agrarisch ondernemers zien de mogelijkheid om energie te produceren met zonnepanelen. Maar aanleg van zonneparken door akkerbouwers gaat nu nog ten koste van de opbrengst van gewassen. Verrijdbare zonnepanelen kunnen mogelijk een oplossing zijn", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/7/c/cid599809_shutterstock_95077687_zonnenpanelen.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-04-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_akkerbouw", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601021", "title": "Zonneparken ten koste van biodiversiteit?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zonneparken-ten-koste-van-biodiversiteit-1.htm" }, "lead": "Zonneparken kunnen een negatief effect hebben op natuur en milieu en biodiversiteit, zoals een afname van akker- en weidevogels. Toch hoeft de biodiversiteit niet per definitie onder druk te staan. Met de juiste inrichting kan een zonnepark een positief effect hebben op de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/b/cid601021_Zonnepark.jpg", "width": 5616, "height": 4824, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601010", "title": "Landschap verdient volwaardige plek in beleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landschap-verdient-volwaardige-plek-in-beleid-1.htm" }, "lead": "Door diverse ontwikkelingen is het landschap de afgelopen dertig jaar sterk veranderd. Maar ook toekomstige ruimteclaims zullen nog meer gevolgen hebben voor het landschap. Daarom pleit het Planbureau voor de Leefomgeving voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/9/cid601010_DPI-shutterstock_11667034_dijk_knotwilg.jpg", "width": 800, "height": 579, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }