{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601008", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voorbeelden van beter bodembeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorbeelden-van-beter-bodembeheer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601008, "identifier": "mediaitem_601008", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorbeelden-van-beter-bodembeheer-1.htm", "title": "Voorbeelden van beter bodembeheer", "lead": "Een gezonde bodem is een voorwaarde voor goede duurzame productie. Nog niet zo lang geleden werd de bodem gezien als een substraat waar je met behulp van water, meststoffen en chemische middelen planten op kunt telen. Dat beeld is veranderd. Het magazine Beter Bodembeheer geeft voorbeelden van goed bodembeheer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/c/cid601008_101042217.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Goed bodembeheer is een voorwaarde voor gezond voedsel, een aantrekkelijk landschap en een leefbaar platteland. Je moet de bodem zo beheren dat er minimale emissie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en broeikasgassen, plaatsvindt. Daarnaast moet je zorgen dat de bodem weerbaar is, dat je werkt aan versterking van het bodemleven. Het doel van de publiek-private samenwerking Beter Bodembeheer is te komen tot een gebalanceerd ecosysteem dat zowel een goede productie oplevert, een vruchtbare bodem op de lange termijn waarborgt en dat rekening houdt met maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, bodemkwaliteit en biodiversiteit, aldus het magazine Beter Bodembeheer<\/a>.<\/p>

Goed bodembeheer<\/h2>

De PPS Beter Bodembeheer heeft dit magazine uitgegeven om anderen te inspireren met voorbeelden van goed bodembeheer. Het bewustzijn van de noodzaak tot goed bodembeheer groeit, aldus de schrijvers van het magazine. Eerder werd de bodem vooral gezien als dood substraat waarin je met water, meststoffen en gewasbescherming goede gewassen kon telen. Nu zien we een vitale bodem als voorwaarde voor een goede en duurzame productie. In het magazine is volop aandacht voor een aantal onderzoeksthema's van de afgelopen drie jaar, zoals beheer van organische stof, bemesting, grondbewerking, bodemgezondheid en groenbemesters.<\/p>

Organische stof<\/h2>

Organische stof speelt een centrale rol in bodembeheer. In het magazine vind je mogelijke maatregelen om het organischstofbeheer te verbeteren. Er is daarbij aandacht voor bemesting en voor groenbemesters. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe bemestingsadviezen met een betere opbrengst. Specifieke onderwerpen in het bemestingsonderzoek zijn stikstofefficiëntie, fosfaatbemesting en het nut en effect van gebalanceerde beschikbaarheid van nutriënten. Groenbemesters kunnen een bijdrage leveren aan een betere structuur, organische stofgehalte, gewasbgezondheid en biodiversiteit.<\/p>

Grondbewerking<\/h2>

Daarnaast is grondbewerking een belangrijk thema. Grondbewerking heeft invloed op de bodemstructuur, op het bodemleven en het beschikbaar komen van voedingsstoffen. Wil je de bodemgezondheid verbeteren, dan is het belangrijk de bodem minder intensief te bewerken en deze zolang mogelijk bedekt te houden met groenbemesters of gewasresten. In het magazine wordt gesproken over gereduceerde grondbewerking. Dit houdt in dat je de bodem minder vaak, minder intensief of minder diep bewerkt, zoals bij niet-kerende grondbewerking gebeurt.

De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepresenteerd tijdens de Kennisdag Beter Bodembeheer op 16 januari 2020<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904278, "identifier": "element_18904278", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Beter bodembeheer<\/a> Magazine Kennis en inspiratie voor beter bodembeheer in de landbouw, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Organische stof : breng leven in de bodem : een praktische handleiding voor organische stofbeheer<\/a>, Van Iperen 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De maat van mest<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Instrumenten voor duurzaam bodembeheer<\/a>, rapport Wageningen University & Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over duurzaam bodembeheer<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904285, "identifier": "element_18904285", "type": "text", "title": "Kennisdag Beter Bodembeheer", "url": "", "html": "" } , { "id": 18904287, "identifier": "element_18904287", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Beter bodembeheer<\/a>, onderzoekskennis PPS Beter Bodembeheer", "indentlevel": 0 }, { "item": "Integraal Bodembeheer, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groenbemesters, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemgezondheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18904293", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600841", "title": "Lector deelt toekomstvisie over vitale bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lector-deelt-toekomstvisie-over-vitale-bodem-1.htm" }, "lead": "Judith van de Mortel is benoemd tot lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Tijdens haar inaugurele rede op 9 mei 2019 keek zij vooruit naar het jaar 2030. Zij voorziet dat dan alle agrarische bodems in Nederland duurzaam worden beheerd.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-09-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600725", "title": "Betere bandentechnieken voor lagere bodembelasting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-bandentechnieken-voor-lagere-bodembelasting-1.htm" }, "lead": "Uit het oogpunt van duurzaam bodembeheer is het belangrijk dat bodembelasting door te zware machines vermindert. Het streven naar kleine lichte machines is nog toekomstmuziek. Met technische aanpassingen en beter management kun je de bodembelasting ook verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/8/cid600725_farming-2365320_1920.jpg", "width": 800, "height": 550, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_loonwerk", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600884", "title": "Organische stofbeheer: zo houd je de bodem gezond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Organische-stofbeheer-zo-houd-je-de-bodem-gezond-1.htm" }, "lead": "Organische stof is van groot belang voor bodem en gewassen. Een praktische handleiding legt in eenvoudige stappen uit hoe je met organische stofbeheer de bodemkwaliteit kunt bevorderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/0/cid600884_shutterstock_115236706_kiem_plant.jpg", "width": 4256, "height": 2832, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }