{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601136", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Voor schoon drinkwater is duurzame gewasbescherming hard nodig", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-schoon-drinkwater-is-duurzame-gewasbescherming-hard-nodig-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601136, "identifier": "mediaitem_601136", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voor-schoon-drinkwater-is-duurzame-gewasbescherming-hard-nodig-1.htm", "title": "Voor schoon drinkwater is duurzame gewasbescherming hard nodig", "lead": "Bij innamepunten voor drinkwater worden nog steeds resten van gewasbeschermingsmiddelen gevonden, soms in normoverschrijdende concentraties. Daarom is verduurzaming van gewasbescherming hard nodig, vindt Vewin. In 2030 moet de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar drinkwaterbronnen zijn teruggedrongen tot nagenoeg nul.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/0/cid601136_maize-839470_1920.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de Toekomstvisie gewasbescherming<\/a>, die minister Carola Schouten in april presenteerd, bestaat de land- en tuinbouw in Nederland in 2030 uit duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Ziekten en plagen krijgen veel minder kansen, waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. <\/p>

Die visie bouwt voort op de visie over landbouw<\/a> van september 2018 waarin kringlooplandbouw centraal staat. Door weerbare planten en teeltsystemen en een sterkere binding tussen landbouw en natuur centraal te stellen, is er een sprake van een trendbreuk in het denken over gewasbescherming, aldus die visie.<\/p>

Normoverschrijding<\/h2>

Die toekomstvisie is opgesteld door het Platform Duurzame Gewasbescherming, waarin verschillende partijen zitting hebben. Naast overheid en landbouworganisaties zijn dat ook organisaties voor natuur en milieu en de watersector. De doelen in de visie zijn meer dan noodzakelijk volgens Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland. Drinkwaterbronnen worden nog steeds bedreigd door gewasbeschermingsmiddelen of hun afbraakproducten, schrijft vakblad Waterspiegel in een artikel.<\/a><\/p>

Het vakblad gaat in het artikel in op de toekomstvisie en onderscheidt drie strategische doelen: weerbare teeltsystemen, het verbinden van land- en tuinbouw met natuur en het terugdringen van emissies. Zo is een van de doelen om in 2023 nagenoeg geen overschrijdingen meer te hebben van de drinkwaternorm en de milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater. Dit betekent dat het aantal overschrijdingen van deze normen ten opzichte van 2013 met respectievelijk 95% en 90% moet verminderen.<\/p>" } , { "id": 18908360, "identifier": "element_18908360", "type": "text", "title": "Download artikel uit Waterspiegel", "url": "https://edepot.wur.nl/512459", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Handhaving<\/h2>

Vewin staat achter het beleid, zo is te lezen uit het artikel, omdat uit een recente studie van onderzoeksinstituut KWR<\/a> blijkt dat nog steeds resten van verschillende gewabeschermingsmiddelen gevonden worden bij de innamepunten van drinkwater uit oppervlaktewater en voorraadbekkens. Daar zitten ook normoverschrijdende concentraties bij. En ook in grondwater dat bestemd is voor drinkwater, komen sporen van gewasbeschermingsmiddelen of afbraakproducten van deze middelen voor.<\/p>

Maar naast aandacht voor dit beleid is er ook meer aandacht nodig voor toezicht en handhaving van bestaande beleidsmaatregelen, schrijft het vakblad. Zo blijkt uit onderzoek dat veel agrariƫrs zich in de praktijk onvoldoende bewust zijn van het feit dat er restricties gelden voor gebruik van middelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Vewin benadrukt dat de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar drinkwaterbronnen zo snel mogelijk worden teruggedrongen, tot nagenoeg nul in 2030.<\/p>

Biologie als basis<\/h2>

In het artikel geven vertegenwoordigers van verschillende organisatie hun visie. Zo denk Luk van Duijn van het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) dat nagenoeg geen emissie haalbaar is. Piet Boonenkamp van brancheorganisatie Artemis ziet een omslag naar een weerbaar teeltsysteem met biologie als basis als essentieel om de doelen te bereiken. En Jelmer Vierstra van Natuur & Milieu denkt dat economische sturing kan helpen door biologische alternatieven goedkoper te maken en toxische middelen duurder. <\/p>

(Bron foto: WikimediaImages<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908364, "identifier": "element_18908364", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Toekomstvisie gewasbescherming 2030 Ambities in Toekomstvisie gewasbescherming 2030 zijn meer dan noodzakelijk<\/a>, artikel Waterspiegel, juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen<\/a>, visiedocument LNV april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden: Nederland als koploper in kringlooplandbouw<\/a>, Visiedocument LNV september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen<\/a>, rapport KWR, Watercycle Research Institute 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908370, "identifier": "element_18908370", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Gewasbescherming en omgeving, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie<\/a>, Vewin", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908374", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600633", "title": "Glastuinders twijfelen over haalbaarheid duurzame teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glastuinders-twijfelen-over-haalbaarheid-duurzame-teelt-1.htm" }, "lead": "Ondernemers in de glastuinbouw zijn bereid stappen te zetten voor een duurzame teelt: emissievrij en zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Maar ze twijfelen over de haalbaarheid. Een onderzoeksrapport noemt een aantal aanbevelingen voor de overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/9/cid600633_shutterstock_532436356_NL_kas_bloemen.jpg", "width": 773, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600588", "title": "Gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterbronnen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbeschermingsmiddelen-in-drinkwaterbronnen-1.htm" }, "lead": "Gewasbeschermingsmiddelen worden op grote schaal aangetroffen in drinkwaterbronnen, zo blijkt uit recent onderzoek van KWR. Zowel in oppervlaktewater als in grondwater zijn er normoverschrijdingen, ook van nieuwe middelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/c/cid600588_aqua-3771946_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600697", "title": "Onderzoekers over gewasbeschermingsmiddelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoekers-over-gewasbeschermingsmiddelen-1.htm" }, "lead": "Voor telers is vooral de werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen van belang. Maar wat zijn de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid en milieu? En is landbouw zonder chemische gewasbescherming mogelijk?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/5/cid600697_shutterstock_55424656_regen_maisveld.jpg", "width": 4256, "height": 2832, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600960", "title": "Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tussenevaluatie-beleid-duurzame-gewasbescherming-1.htm" }, "lead": "Met het beleid zoals verwoord in de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst uit 2013 streeft de overheid verduurzaming van gewasbescherming na. Een tussenevaluatie laat zien wat dat beleid heeft opgeleverd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/4/cid600960_shutterstock_12151882_tractor_bemesting_.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600663", "title": "Duurzame gewasbescherming in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-gewasbescherming-in-2030-1.htm" }, "lead": "De Rijksoverheid wil dat er in 2030 nagenoeg geen emissies van gewasbescherming meer naar het milieu optreden en dat er nagenoeg geen residuen van middelen meer op producten te vinden zijn. Dat staat in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/4/cid600663_shutterstock_3674930_bladluis_lieveheersbeestje.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }