{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601218", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verontreiniging in hemelwater deels afkomstig van daken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verontreiniging-in-hemelwater-deels-afkomstig-van-daken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601218, "identifier": "mediaitem_601218", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verontreiniging-in-hemelwater-deels-afkomstig-van-daken-1.htm", "title": "Verontreiniging in hemelwater deels afkomstig van daken", "lead": "Hemelwater kan sterk verontreinigd zijn. In het hemelwater worden soms te hoge concentraties aangetroffen van zware metalen of andere verontreinigende stoffen. Een deel is afkomstig van materiaal dat gebruikt wordt voor dakbedekking of dakgoten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/7/cid601218_cordes-sur-ciel-4879397_640.jpg", "width": 640, "height": 424, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Uit een onderzoek in 1982 werd duidelijk dat afstromend hemelwater zo sterk verontreinigd kan zijn, dat je het niet zonder meer kunt lozen. Sindsdien hebben gemeenten en waterschappen maatregelen genomen om de emissie van verontreinigingen te beperken. Metingen van de vervuilende stoffen in hemelwater werden vanaf 2007 samengebracht in de Database Hemelwaterkwaliteit<\/a>. Die database is afelopen jaren uitgebreid met nieuwe meetgegevens. In een artikel in vakblad H20<\/a> worden een aantal bevindingen uit die databes besproken.<\/p>

In de eerste versie van de database waren gegevens opgenomen van metingen van 600 monsters op 30 onderzoekslocaties. Maar het beeld van verontreinigingen was daarmee niet compleet. Er waren kennisleemten voor stoffen als fosfaat, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en stichting Rioned hebben daarom diverse meetprojecten uitgevoerd waarmee die database kon worden uitgebreid. De Database Hemelwaterkwaliteit bevat nu analyseresultaten van 1.742 monsters van 191 locaties in Nederland. De gegevens zijn verzameld in het onderzoeksrapport 'Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland<\/a>'.<\/p>

Zware metalen<\/h2>

Het artikel gaat in op een aantal kwaliteitsproblemen. Een aantal metalen als cadmium, kwik, nikkel en lood worden genoemd als prioritaire stoffen, stoffen die een risico vormen voor de leefomgeving. Afstromend hemelwater van daken bevatten meer koper en lood dan gemiddeld. En de concentratie van metalen ligt in veel gevallen ook boven de milieukwaliteitsnormen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Veel van die stoffen zijn afkomstig van de materialen die gebruikt worden voor dakgoten en dakbedekking. Afstromend hemelwater van bitumen daken en daken met zinken dakgoten bevatten meer zink en lood dan overig daken.<\/p>

Kwaliteitsverbetering<\/h2>

Goed nieuws is dat de gemiddelde concentraties van afstromend hemelwater in woonwijken na 2007 lager ligt dan voor die tijd. De kwaliteit van het afstromende hemelwater lijkt wat dit betreft te zijn verbeterd. De onderzoekers hebben gepoogd de concentraties van vervuilende stoffen te vergelijken met buitenlandse metingen. Vergelijking is lastig, maar het lijkt er op dat de Nederlandse concentraties relatief laag zijn. Dat is te verklaren door de manier waarop de Nederlandse hemelwaterriolering is ontworpen. De stroomsnelheid is meestal laag waardoor minder vervuilende deeltjes worden opgenomen.<\/p>

Wil je de kwaliteit van het afstromende hemelwater verbeteren, dan zullen er een aantal maatregelen genomen moeten worden: een combinatie van bronaanpak, end-of-pipe zuivering, en verantwoord lozen of hergebruiken van het water. <\/p>" } , { "id": 18910775, "identifier": "element_18910775", "type": "text", "title": "Artikel over de kwaliteit van afstromend hemelwater", "url": "https://edepot.wur.nl/520610", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Sue Harris<\/a> via Pixabay<\/a><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910779, "identifier": "element_18910779", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " De kwaliteit van afstromend hemelwater in Nederland<\/a>, artikel H2O april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kwaliteit afstromend hemelwater in Nederland : database kwaliteit afstromend hemelwater<\/a>, rapport Stowa 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Concentraties, bindingspercentages en bezinkingsmogelijkheden van verontreinigingen in afstromend hemelwater : praktijkmetingen in Nederland<\/a>, stichting Rioned 2012", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910784, "identifier": "element_18910784", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Lozingsvoorschriften afvloeiend hemelwater activiteitenbesluit<\/a>, Kenniscentrum InfoMil", "indentlevel": 0 }, { "item": "Database regenwater<\/a>, Stowa", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kaderrichtlijn water, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910789", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600103", "title": "Microverontreinigingen bedreiging voor visstand", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Microverontreinigingen-bedreiging-voor-visstand-1.htm" }, "lead": "Hoewel de waterkwaliteit de laatste decennia verbeterd is, staat de visstand onder druk. Bestrijdingsmiddelen, medicijnen en microplastics vormen een bedreiging voor vissen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/6/cid600103_shutterstock_175430180_waterzuivering.jpg", "width": 1000, "height": 562, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_plantgezondheid", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601219", "title": "Vernieuwde aanpak voor betere meting waterkwaliteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-aanpak-voor-betere-meting-waterkwaliteit-1.htm" }, "lead": "We gebruiken meer dan 100.000 chemische stoffen. Veel van die stoffen komen in ons oppervlaktewater terecht. Met de Ecologische Sleutel factor Toxiciteit wordt het mogelijk veel meer stoffen te meten dan de 150 verontreinigende stoffen die nu gemeten worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/b/cid601219_shutterstock_1214465_NL_brug_kanaal.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601448", "title": "Het water moet schoner", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm" }, "lead": "Het oppervlaktewater moet schoner. Daarover zijn landbouw, natuur- en milieuorganisaties en zakelijke watergebruikers het wel eens. Maar de inzichten over de oorzaak van het probleem en mogelijke oplossingen verschillen, blijkt uit een artikelenreeks in De Waterspiegel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid601448_shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }