{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601571", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-bestrijdingsmiddelenatlas-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601571, "identifier": "mediaitem_601571", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-bestrijdingsmiddelenatlas-2.htm", "title": "Vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas", "lead": "Waar worden resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen? En waar en wanneer worden normen overschreden? Je vindt het in de onlangs vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas. Nieuw is dat je ook kunt kijken naar de relatie tussen landgebruik en normoverschrijdingen van bepaalde stoffen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/8/cid601571_Slootpeilbeheer%2520-%2520stuw%2520IMG_4870.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De eerste online versie van de bestrijdingsmiddelenatlas<\/a> werd in 2003 opgezet met als doel gegevens over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater op een snelle en toegankelijke manier in beeld te brengen. De informatie in de atlas, die is opgezet door het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML) samen met Rijkswaterstaat, de waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, moet overheden waterschappen en bedrijven helpen te werken aan een schoon en gezond oppervlaktewater. <\/p>

Normen<\/h2>

Met de informatie uit de atlas kun je volgen wat het effect van de maatregelen is. Je kunt correlaties vinden tussen bepaalde teelten en verontreinigingen of een bijdrage leveren aan onderzoek naar de gevolgen van verontreinigingen op het milieu. Ook voor het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) speelt de atlas een belangrijke rol bij de toetsing en toelating van nieuwe middelen. <\/p>

De gegevens voor de atlas worden verzameld door waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. In de atlas zijn gegevens sinds 1997 opgenomen. Je kunt zo zien welke middelen waar zijn aangetroffen, in welke concentratie en of normen worden overschreden. Daarnaast kun je in factsheets nadere informatie over een gevonden stof vinden. <\/p>

Vernieuwing<\/h2>

De atlas is onlangs vernieuwd. Vakblad Gewasbescherming besteedt er in een artikel<\/a> aandacht aan. En in een online webinar in oktober 2020 heeft Wil Tamis van de Universiteit Leiden een toelichting gegeven op die vernieuwde bestrijdingsmiddelenatlas. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Nieuw is dat er vier ingangen zijn voor thema's, stoffen, landgebruik en de regio. Bovendien zijn er meer zoekmogelijkheden en zijn gegevens in kaarten, tabellen en informatiebladen via verschillende routes op te halen. Gegevens in tabellen kun je direct downloaden als Excel-bestand. En met een tijdbalk die aan kaarten is toegevoegd, kun je een beeld krijgen van trends of het verloop van verontreinigingen. <\/p>

Waterkwaliteit<\/h2>

De atlas is interessant voor overheden, waterschappen, Ctgb, bedrijven uit landbouw en industrie en adviesbureaus en speelt een belangrijke rol bij de regionale aanpak van de waterkwaliteit.<\/p>" } , { "id": 18921531, "identifier": "element_18921531", "type": "text", "title": "Artikel over vernieuwing bestrijdingsmiddelenatlas", "url": "https://edepot.wur.nl/538332", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Eddy Teenstra WUR<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18921535, "identifier": "element_18921535", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Bestrijdingsmiddelenatlas is vernieuwd<\/a> Artikel Gewasbescherming december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De Bestrijdingsmiddelenatlas<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM)<\/a>, Unie van Waterschappen 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbeschermingsmiddelen en de realisatie ecologische kwaliteit van oppervlaktewater 2018<\/a> notitie, Planbureau voor de Leefomgeving 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18921541, "identifier": "element_18921541", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Presentatie vernieuwde Bestrijdingsmiddelenatlas<\/a>, 29 oktober 2020 YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gewasbescherming en omgeving, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18921545, "identifier": "element_18921545", "type": "text", "title": "Bestrijdingsmiddelen-atlas", "url": "https://www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/", "html": "" } , { "identifier": "element_18921547", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601416", "title": "Verplichte teeltvrije zones en driftreducerende doppen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verplichte-teeltvrije-zones-en-driftreducerende-doppen-1.htm" }, "lead": "Om te voorkomen dat chemische gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen, gelden er eisen aan de uitvoering van een bespuiting. Zo moet je driftreducerende doppen gebruiken en moet je langs sloten of greppels een teeltvrije zone aanhouden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/d/b/cid601416_tractor-164359_1280.jpg", "width": 800, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601448", "title": "Het water moet schoner", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm" }, "lead": "Het oppervlaktewater moet schoner. Daarover zijn landbouw, natuur- en milieuorganisaties en zakelijke watergebruikers het wel eens. Maar de inzichten over de oorzaak van het probleem en mogelijke oplossingen verschillen, blijkt uit een artikelenreeks in De Waterspiegel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid601448_shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599650", "title": "Minder bestrijdingsmiddelen in grondwater, toch nog probleemstoffen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-bestrijdingsmiddelen-in-grondwater-toch-nog-probleemstoffen-1.htm" }, "lead": "Door gerichte maatregelen kun je verontreiniging van het grondwater met bestrijdingsmiddelen verminderen. Het in Zuid-Hollandse duinen geïnfiltreerde water voldoet aan de normen. Maar elders zijn er nog steeds verontreinigingen met middelen bij drinkwaterpunten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/0/cid599650_3253164_gewasbescherming_tractor.jpg", "width": 1024, "height": 680, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-04-13T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }