{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601219", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Vernieuwde aanpak voor betere meting waterkwaliteit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-aanpak-voor-betere-meting-waterkwaliteit-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601219, "identifier": "mediaitem_601219", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwde-aanpak-voor-betere-meting-waterkwaliteit-1.htm", "title": "Vernieuwde aanpak voor betere meting waterkwaliteit", "lead": "We gebruiken meer dan 100.000 chemische stoffen. Veel van die stoffen komen in ons oppervlaktewater terecht. Met de Ecologische Sleutel factor Toxiciteit wordt het mogelijk veel meer stoffen te meten dan de 150 verontreinigende stoffen die nu gemeten worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/b/cid601219_shutterstock_1214465_NL_brug_kanaal.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het oppervlaktewater zitten steeds meer van de ruim 100.000 chemische stoffen die we gebruiken. De aanwezigheid van die stoffen in een variatie aan concentraties en mengsels kunnen nadelig zijn voor het waterleven en voor onze gezondheid. Om de waterkwaliteit te bewaken, meten waterschappen de aanwezigheid van een aantal stoffen. <\/p>

De aandacht is nu gericht op 150 verontreinigende stoffen, waarvan er 45 ‘Europees prioritair’ zijn. Dat is niet meer dan 1% van het totaal aantal stoffen, aldus vakblad H2O. Zo gauw van een stof de norm wordt overschreden, wordt de waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) als onvoldoende beschouwd, ongeacht de aanwezigheid van andere stoffen.<\/p>

ESF-Toxiciteit<\/h2>

In het artikel 'Waterkwaliteit zonder toxiciteit<\/a>' gaat het vakblad in op de Ecologische Sleutel factor Toxiciteit (ESF-Toxiciteit)<\/a>, een tool die waterschappen een beter inzicht geeft in de aanwezigheid van toxische stoffen en het effect op de ecologische kwaliteit. Die tool is in 2016 geïntroduceerd en kent twee benaderingen: een 'chemiespoor' en een 'toxicologie-spoor'. Binnen het chemiespoor worden van alle aangetroffen stoffen en hun gemeten concentraties berekend wat een effect zou kunnen zijn op flora en fauna. Het toxicologiespoor omvat een aantal toxicologietesten. Watermonsters worden daarin getest op hun giftige werking op waterorganismen.<\/p>" } , { "id": 18910806, "identifier": "element_18910806", "type": "text", "title": "Download artikel Waterkwaliteit zonder toxiciteit", "url": "https://edepot.wur.nl/499072", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Die ESF-Toxiciteit heeft al veel informatie opgeleverd, zo blijkt uit het artikel. Zo is duidelijk geworden dat in het water van Waterschap Limburg concentraties van veel stoffen en de toxische druk sinds de jaren 80 zijn gedaald, onder andere door maatregelen in de glastuinbouw. Bij het Waterschap De Dommel bleek dat de toxische druk van metaalmengsels was gedaald door maatregelen bij een zinkfabriek, maar dat de druk door bestrijdingsmiddelen is toegenomen.<\/p>

Kaderrichtlijn Water<\/h2>

Sinds 2018 is de ESF-Toxiciteit verder ontwikkeld binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK)<\/a>. In een nieuwe module wordt een datasysteem met gegevens over toxiciteit gekoppeld aan gevens over mogelijke maatregelen. Het idee is dat gebruikers zo makkelijk passende maatregelen kunnen vinden om de waterkwaliteit te verbeteren. In 2019 en 2020 moet de vernieuwde tool getest worden in case studies met onder meer waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Indien nodig kan dit ondersteund worden door adviesbureaus.<\/p>

De vernieuwde ESF-Toxiciteit kan belangrijk worden, denken de auteurs van het artikel nu de EU de Kaderrichtlijn Water aan een fitness check onderwerpt. De verwachting is dat de KRW niet alleen afzonderlijke stoffen gaat meten, maar ook mengsels. Door inzet van de ESF-Toxiciteit kan er voor zorgen dat waterschappen gerichte maatregelen treffen die er toe doen. Waterschappen en drinkwaterbedrijven krijgen zo meer kennis over hun beheergebied en over mogelijke maatregelen. De adviesbureaus verdiepen hun kennis en verbeteren hun adviezen.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910810, "identifier": "element_18910810", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Waterkwaliteit zonder toxiciteit<\/a>, artikel H2O, augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waterkwaliteit zonder toxiciteit<\/a>, uitgebreide versie artikel H2O 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kennisimpuls waterkwaliteit in tien vraagstukken<\/a>, Stowa 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Versnellingstafels waterkwaliteit uit de startblokken : concrete maatregelen voor knelpunten : dossier waterkwaliteit bronnen<\/a>, artikel Waterspiegel 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Sleutelfactor toxiciteit brengt ecologische effecten toxische stoffen in beeld<\/a>, Stowa 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ecologische sleutelfactor toxiciteit<\/a>, rapport Stowa 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910818, "identifier": "element_18910818", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kennisimpuls Waterkwaliteit<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kaderrichtlijn water, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910823", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600614", "title": "Beperkte milieurisico's van diergeneesmiddelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Beperkte-milieurisicos-van-diergeneesmiddelen-1.htm" }, "lead": "Diergeneesmiddelen uit de veehouderij kunnen via mest uitspoelen naar bodem en oppervlaktewater. Sommige middelen kunnen zorgen voor milieurisico's, maar in vergelijking met humane geneesmiddelen lijken die risico's beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/2/9/cid600614_shutterstock_50468113_NL_koeien_weiland.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierverzorging", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600770", "title": "Bollentelers verminderen emissie voor Drentsche Aa", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bollentelers-verminderen-emissie-voor-Drentsche-Aa-1.htm" }, "lead": "De Drentsche Aa is een belangrijk stroomgebied waar drinkwater uit gewonnen wordt voor de stad Groningen. In een artikel in het vakblad Gewasbescherming schrijven Yvonne Gooijer, Weijnand Saathof en Peter Knippels over de het belang van goede waterkwaliteit in het stroomgebied. Hierin belichten zij de inzet van bollentelers in het gebied om emissies terug te dringen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/9/cid600770_Drentsche_Aa_Oudemolen_1.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600103", "title": "Microverontreinigingen bedreiging voor visstand", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Microverontreinigingen-bedreiging-voor-visstand-1.htm" }, "lead": "Hoewel de waterkwaliteit de laatste decennia verbeterd is, staat de visstand onder druk. Bestrijdingsmiddelen, medicijnen en microplastics vormen een bedreiging voor vissen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/6/cid600103_shutterstock_175430180_waterzuivering.jpg", "width": 1000, "height": 562, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_plantgezondheid", "dww_diergezondheid", "dww_wild", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "dww_wild", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600555", "title": "Milieuprioritering voor diergeneesmiddelen in water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Milieuprioritering-voor-diergeneesmiddelen-in-water-1.htm" }, "lead": "Sommige diergeneesmiddelen afkomstig uit drijfmest, worden steeds vaker in grond- en oppervlaktewater gevonden. Onderzoekers hebben op basis van persistentie en mobiliteit van 20 middelen een lijst gemaakt voor milieuprioritering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/e/cid600555_holland-1606601_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }