{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601607", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Verdienmodellen voor koolstofboeren", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verdienmodellen-voor-koolstofboeren-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601607, "identifier": "mediaitem_601607", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verdienmodellen-voor-koolstofboeren-1.htm", "title": "Verdienmodellen voor koolstofboeren", "lead": "Om de CO₂-footprint te verlagen, kun je elders op de wereld bomen planten. Maar het kan ook dichter bij huis, in de landbouw, door koolstof op te slaan in de bodem. In het project Carbon Farming wordt gekeken naar verdienmodellen voor koolstofboeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/3/cid601607_shutterstock_233881666_NL_weiland_spoor.jpg", "width": 974, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:12+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Carbon farming of koolstofbewuste landbouw is een manier van landbouw waarbij koolstof uit de lucht te binden is in landbouwbodems. Zo kun je CO₂ uit de lucht - een broeikasgas - binden. Het Interregproject ‘Carbon Farming’ zoekt sinds 2019 naar mogelijkheden om koolstofbewuste landbouw in de praktijk te brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar verdienmodellen voor koolstofboeren, blijkt uit een artikel in vakblad Boer&Tuinder. <\/p>

Koolstof in de bodem<\/h2>

Onder meer door verbranding van fossiele brandstoffen neemt de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer jaarlijks met 4,3 miljard ton toe. Je kunt die toename een halt toeroepen koolstof in de bodem op te slaan. Een jaarlijkse toename van koolstof in de bodem met 0,4% is voldoende, zo blijkt uit het artikel. Boeren kunnen zorgen dat het koolstofgehalte toeneemt door meer groenbemesters toe te passen, organische mest of compost te gebruiken of door aangepast graslandbeheer.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Een toename van het organisch stofgehalte in de bodem heeft meer voordelen. Zo verbetert het watervasthoudend vermogen, stimuleert het bodemleven en zorgt voor een betere beschikbaarheid van nutriënten voor het gewas. Boeren zouden de kansen moeten grijpen zoveel mogelijk koolstof in de bodem vast te leggen. <\/p>

Verdienmodellen<\/h2>

Koolstofboeren zal een zetje in de rug krijgen, wanneer het ook financieel wat oplevert. Als een landbouwer kan aantonen dat hij inspanningen verricht om koolstof in de bodem op te slaan, zou hij ervoor beloond moeten worden.<\/p>

In het project zijn daarom in een infographic<\/a> vier verdienmodellen uitgewerkt voor koolstofboeren. Bij elk van die verdienmodellen zijn partners uit vier domeinen als initiatiefnemer als uitgangspunt genomen: de landbouw zelf, partners uit de agrofoodketen, organisaties buiten de agrofoodketen en de lokale overheid. <\/p>" } , { "id": 18922456, "identifier": "element_18922456", "type": "text", "title": "Artikel over koolstofboeren", "url": "https://edepot.wur.nl/542944", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922460, "identifier": "element_18922460", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Koolstofboeren, iets voor de Vlaamse boer?<\/a> Artikel Boer&Tuinder 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkveehouder kan geld verdienen met opslaan CO₂ in gras<\/a>, artikel Nieuwe Oogst 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Research of existing business models to valorise carbon sequestration<\/a>, Interreg North Sea Region Carbon Farming 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inspirerende verdienmodellen<\/a> Interreg North Sea Region Carbon Farming", "indentlevel": 0 }, { "item": "Infographic Verdienmodellen <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mogelijkheden voor monitoring van CO₂- vastlegging en afbraak van organische stof in de bodem op melkveebedrijven<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922468, "identifier": "element_18922468", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Interreg Project Carbon Farming<\/a>, North Sea region", "indentlevel": 0 }, { "item": "Carbon Farming<\/a>, Innovatiesteunpunt", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922472", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600658", "title": "Koolstofvastlegging in de natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Koolstofvastlegging-in-de-natuur-1.htm" }, "lead": "Vegetaties kunnen het broeikasgas CO₂ uit de atmosfeer vastleggen en opslaan. Ondanks kap van bomen leggen Nederlandse bossen jaarlijks nog zo'n 3 ton koolstof per hectare vast, zo blijkt uit een onderzoeksrapport.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/8/cid600658_shutterstock_9736897_bos_bomen.jpg", "width": 758, "height": 548, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600091", "title": "Reductie broeikasgassen in de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Reductie-broeikasgassen-in-de-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "In de hoofdlijnen van het klimaatakkoord staat dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% wil verminderen ten opzichte van 1990. Voor de landbouw is de opgave de uitstoot met 3,5 megaton CO₂-equivalenten te verminderen. NZO en LTO zien wel mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/6/5/cid600091_east-frisia-1302894_640.jpg", "width": 640, "height": 430, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599938", "title": "CO₂ opslag in de grasbodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/CO2-opslag-in-de-grasbodem-1.htm" }, "lead": "Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, kun je CO₂ in de bodem opslaan. Op een hectare akkerland kun je met organische bemesting en de juiste teeltmaatregelen in de bodem zo'n 50 ton koolstof opslaan, onder grasland wel 80 ton.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/c/cid599938_shutterstock_69145018_bodem.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }