{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601317", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tweedeling binnen melkveehouderij over verduurzaming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tweedeling-binnen-melkveehouderij-over-verduurzaming-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601317, "identifier": "mediaitem_601317", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tweedeling-binnen-melkveehouderij-over-verduurzaming-1.htm", "title": "Tweedeling binnen melkveehouderij over verduurzaming", "lead": "Een grote groep melkveehouders zoekt naar mogelijkheden voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Maar er is ook een groep die niet gelooft in verduurzaming. Er lijkt een tweedeling te ontstaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/7/cid601317_jenny-hill-qysVTP1OONk-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Melkveehouder Hendrik Schoonvelde uit Koekange, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de European Dairy Farmers (EDF), denkt dat een koerswijziging naar een meer natuurlijkinclusieve werkwijze voor de Nederlandse melkveehouderij onontkoombaar is. Hij werd geïnspireerd door het voorbeeld van Oostenrijkse alpenboeren die met 30 tot 40 koeien prima rond kunnen komen.<\/p>

Tweedeling<\/h2>

Die boeren hebben een goed inkomen door de hogere opbrengsten voor hun melk, die ze als Heumilch op de markt brengen, en door aanvullende inkomsten of subsidies voor groene diensten. De koers van de intensieve melkveehouderij, die inzet op massaproductie, is op termijn niet houdbaar, zegt Schoonvelde in een artikel in Melkveehouders van het Noorden<\/a>: De marges op de bedrijven zijn flinterdun. Bovendien zie je dat die bedrijven meer en meer vervreemd raken van de maatschappij.<\/p>

Maar lang niet elke melkveehouder denkt zo als Schoonvelde. Hij ziet een tweedeling ontstaan in de melkveehouderij. Een deel van de Nederlandse melkveehouders houdt vast aan de bestaande manier van bedrijfsvoering. Maar er is ook een groeiende groep die zoekt naar mogelijkheden om het bedrijf te verduurzamen.<\/p>

Verdienmodel<\/h2>

Die melkveehouders zoeken naar een meer natuurlijkinclusieve manier van bedrijfsvoeren, maar stranden in die zoektocht vaak op het verdienmodel. Een gebrek aan financieel perspectief is vaak het argument om maar door te gaan op dezelfde weg. Dat sluit ook aan bij het eerder verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving<\/a> dat laat zien dat alleen een stapeling van financiële prikkels boeren massaal in beweging zet richting natuurinclusieve landbouw. Je kunt denken aan een meerprijs voor deelname aan duurzaamheidsprogramma's, een hogere vergoeding via GLB-gelden of gunstiger financiële voorwaarden op leningen.<\/p>

Inmiddels bieden zuivelbedrijven al een hogere melkprijs voor veehouders die deelnemen aan duurzaamheidprogramma's. En de verwachting is dat boeren die serieus aan vergroening en natuurinclusieve landbouw doen een streep voorhebben in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van na 2022.<\/p>

Kennis<\/h2>

De tijd is voorbij dat gezegd kan worden dat inzet op een extra duurzame bedrijfsvoering geen extra geld kan opleveren, aldus het artikel. Je ziet dat er een groeiende groep boeren is die inzet op koerswijzigingen in hun bedrijfsvoering. Ze halen de kennis die ze daarvoor nodig hebben steeds minder vaak uit hun bestaande agrarische netwerk, en sluiten vaker aan bij nieuwe netwerken waarin boeren, burgers en buitenlui samen nadenken over voedsel en landbouw.<\/p>" } , { "id": 18913660, "identifier": "element_18913660", "type": "text", "title": "Artikel Hoe de boerenwereld zich splitst", "url": "https://edepot.wur.nl/522844", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Jenny Hill<\/a> via Unsplash<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913664, "identifier": "element_18913664", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " ‘Hoe de boerenwereld zich splitst’<\/a>, artikel Melk van het noorden, mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurinclusieve landbouw:wat beweegt boeren? Het effect van financiële prikkels en gedragsfactoren op de investerings­bereidheid van agrariërs<\/a> Rapport Planbureau voor de Leefomgeving 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw<\/a>, WUR, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boeren in Beweging, Hoe boeren afwegingen maken over natuurinclusieve landbouw en hoe anderen hen kunnen helpen<\/a>, brochure Wageningen University & Research 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913670, "identifier": "element_18913670", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Structurele belemmeringen voor een transitie naar meer natuur-inclusieve melkveehouderij<\/a>, UU Geosciences, 2020 YouTube", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkveehouderij en duurzaamheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913675, "identifier": "element_18913675", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18913677", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601096", "title": "De melkveehouderij moet natuurinclusiever worden : Wat zijn de belemmeringen?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-melkveehouderij-moet-natuurinclusiever-worden-Wat-zijn-de-belemmeringen-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse melkveehouderij is productief, maar heeft ook als effect dat het nadelig is voor de biodiversiteit, de milieukwaliteit en de landschapskwaliteit. Voor verduurzaming van de melkveehouderij zijn er nu nog belemmeringen die ontwikkeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/f/cid601096_IMG_2761.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601254", "title": "Video's en presentaties webinar natuurinclusieve landbouw beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Videos-en-presentaties-webinar-natuurinclusieve-landbouw-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 19 mei organiseerde het EU-project ‘Greener Future for Young Farmers’ een webinar met korte lessen over natuurinclusieve landbouw. De video's en presentaties zijn beschikbaar op Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/4/cid601254_shutterstock_12496027_laptop_akker.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-20T10:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601441", "title": "Financiële prikkels voor natuurinclusieve landbouw zijn nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Financiele-prikkels-voor-natuurinclusieve-landbouw-zijn-nodig-1.htm" }, "lead": "Ongeveer de helft van de agrarisch ondernemers heeft een of meer maatregelen genomen voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Een klein deel heeft natuurinclusiviteit vergaand doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Voor opschaling van natuurinclusieve landbouw zijn slimme financiële prikkels nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/0/cid601441_179129254.jpg", "width": 1024, "height": 622, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }