{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600960", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tussenevaluatie-beleid-duurzame-gewasbescherming-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600960, "identifier": "mediaitem_600960", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tussenevaluatie-beleid-duurzame-gewasbescherming-1.htm", "title": "Tussenevaluatie beleid duurzame gewasbescherming", "lead": "Met het beleid zoals verwoord in de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst uit 2013 streeft de overheid verduurzaming van gewasbescherming na. Een tussenevaluatie laat zien wat dat beleid heeft opgeleverd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/4/cid600960_shutterstock_12151882_tractor_bemesting_.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de in 2013 uitgebrachte nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023)<\/a> streeft de overheid verduurzaming van gewasbescherming na waarbij economische perspectief voor telers behouden blijft. Geïntegreerde gewasbescherming neemt daarbij een belangrijke psotie is. En land- en tuinbouw moeten voldoen aan international verplichtingen zoals de waternormen.<\/p>

De vraag is wat dat beleid heeft opgeleverd. Onderzoekers hebben geanalyseerd wat het effect van het gevoerde beleid was over de periode 2010-2016. In drie deelrapporten wordt beschreven wat het effect is op de economische positie<\/a> van de verschillende sectoren, gewasbeschermingsknelpunten<\/a> en op de naleving van voorschriften<\/a>.<\/p>

Economische positie<\/h2>

Uit een aantal casussen bijkt wat betreft de economische positie<\/a> dat Nederlandse telers in de meeste gevallen hogere kosten of meer schade hebben als gevolg van het gevoerde beleid. En Nederlandse telers hebben in 2016 vaker een concurrentienadeel dan een voordeel als je het vergelijkt met de positie van Belgische, Franse, Duitse of Engelse telers. Dat komt dan met name - zo is te lezen in het rapport - doordat vrijstellingen van middelen nationaal en niet op Europees niveau gegeven kunnen worden.<\/p>

Gewasbeschermingsknelpunten<\/h2>

Het deelrapport Knelpunten<\/a> beschrijft de inventarisatie naar landbouwkundige knelpunten er in de periode van 2010 tot 2016. Per jaar is gekeken naar het aantal knelpunten per sector: akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, fruitteelt, boomkwekerij, glasgroenten, glassierteelt en uitgangsmateriaal. Welke knelpunten zijn opgelost? Welke zijn er bij gekomen.<\/p>

Het algemene beeld is dat er knelpunten verdwijnen doordat er toelatingen beschikbaar komen, maar dat er ook nieuwe ontstaan doordat toelatingen verdwijnen. Soms verdwijnen knelpunten omdat teelten naar het buitenland verplaatst worden. Als voorbeeld word de verplaatsing van teelten naar Belgi├ź genoemd omdat daar soms meer middelen zijn toegelaten. Dat geldt bijvoorbeeld voor bladgewassen (andijvie), snijbiet of graszaadteelt.<\/p>

CRISPR-Cas<\/h2>

In Nederland worden knelpunten soms niet opgelost omdat de toelating van groenie middelen traag verloopt. Nieuwe technieken zoals cis-genese en CRISPR-Cas kunnen sneller resistente rassen ontwikkelen. Doordat deze technieken niet toegelaten worden vertragen ze de ontwikkeling van niet-chemische oplossingen voor knelpunten, aldus het rapport. <\/p>

De onderzoekers concluderen dat er zeker knelpunten worden opgelost. Echter ontstaan nieuwe knelpunten sneller door het wegvallen van middelen dan dat ze worden opgelost.<\/p>

Naleving<\/h2>

Het derde deelrapport Naleving<\/a> beschrijft de stand van zaken als het gaat om naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van gewasbescherming. Volgens beschikbare evaluatierapportages van de akkerbouw (2013), groenteteelt in de vollegrond (2015) en fruitteelt (2016) bedroeg de naleving ongeveer 90%. Als er overtredingen zijn gaat dat meestal om het niet gebruiken van de middelen conform de voorschriften.<\/p>

Opvallend is dat in 2018 ten opzichte van 2014 de naleving in bloembollen significant is verbeterd, van 55 tot 90%. En ten opzichte van 2012-2014 was er in de sierteelt onder glas in 2016-2017 sprake van een significante verslechtering van de totaalscore op naleving. Ook was meer sprake van het gebruik van niet in de teelt toegelaten middelen, waardoor de naleving op dit aspect dus is verslechterd.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902902, "identifier": "element_18902902", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei: Deelproject Economie: Rapport Naleving<\/a>, rapport Wageningen Plant Research mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nota Gezonde groei, duurzame oogst: tweede nota duurzame gewasbescherming periode 2013 tot 2023<\/a>, Rijksoverheid 2013", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rapport: Toekomstvisie gewasbescherming 2030<\/a> Ministerie LNV april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ambitie plantgezondheid 2030: gezonde teelt, gezonde toekomst<\/a>, brochure LTO Nederland, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming<\/a>, Kamerbrief Ministerie EZ oktober 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Schoner, groener, beter! : LTO actieplan gewasbescherming 2015-2020<\/a>, LTO Nederland 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18902910", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600663", "title": "Duurzame gewasbescherming in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-gewasbescherming-in-2030-1.htm" }, "lead": "De Rijksoverheid wil dat er in 2030 nagenoeg geen emissies van gewasbescherming meer naar het milieu optreden en dat er nagenoeg geen residuen van middelen meer op producten te vinden zijn. Dat staat in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/4/cid600663_shutterstock_3674930_bladluis_lieveheersbeestje.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600850", "title": "Gewasbescherming in bloembollen wordt lastiger", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbescherming-in-bloembollen-wordt-lastiger-1.htm" }, "lead": "Er zijn steeds minder middelen om ziekten en plagen aan te pakken in de bloembollenteelt. Het dreigend verbod op stapeling van middelen maakt bestrijding van sommige ziekten lastig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/8/cid600850_122434174.jpg", "width": 1024, "height": 677, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600548", "title": "Verduurzaming bloembollenteelt is langdurig proces", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-bloembollenteelt-is-langdurig-proces-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse bloembollensector heeft de ambitie uitgesproken de teelt te verduurzamen. De sector moet minder afhankelijk van chemische middelen worden. Maar de vergroening gaat minder snel dan gewenst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/0/cid600548_Web%252072%2520DPI-shutterstock_2697459_NL_bloei_tulpenveld.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600414", "title": "Perspectief voor groene gewasbeschermingsmiddelen in tulp", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-groene-gewasbeschermingsmiddelen-in-tulp-1.htm" }, "lead": "De inzet van groene gewasbeschermingsmiddelen, middelen op basis van plantenextracten of micro-organismen, is een manier om teelt van gewassen te verduurzamen. In praktijkonderzoek wordt veel kennis ontwikkeld, bijvoorbeeld over de aanpak van vuur in tulp.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/7/cid600414_tulips-3350254_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-23T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600499", "title": "Mental shift in gewasbescherming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mental-shift-in-gewasbescherming-1.htm" }, "lead": "Chemische bestrijdingsmiddelen hebben onbedoelde neveneffecten op mens en milieu en de groeiende zorg in de maatschappij leidt vaker tot debat. Onder telers en adviseurs is de kiem van een mental shift waarneembaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/c/9/cid600499_agriculture-2686628.jpg", "width": 640, "height": 419, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600109", "title": "Terugdringing gebruik bestrijdingsmiddelen verloopt traag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugdringing-gebruik-bestrijdingsmiddelen-verloopt-traag-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse overheid vindt dat de land- en tuinbouw het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet verminderen. Maar tv-programma de Monitor ziet aan de hand van verkoopcijfers dat het middelengebruik niet terugloopt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/f/cid600109_fieldwork-2333641_640.jpg", "width": 640, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-16T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }