{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600707", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tuinbouwakkoord voor verduurzaming", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tuinbouwakkoord-voor-verduurzaming-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600707, "identifier": "mediaitem_600707", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tuinbouwakkoord-voor-verduurzaming-1.htm", "title": "Tuinbouwakkoord voor verduurzaming", "lead": "De Nederlandse tuinbouw wordt duurzamer: met minder emissie, een energiezuingie teelt en tegelijkertijd een sterke internationale concurrentiepostie. Dat staat in de Nationale Tuinbouwagenda of tuinbouwakkoord dat dit voorjaar door diverse partijen is ondertekend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/e/cid600707_shutterstock_1161545_NL_kas_komkommer.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Nederlandse tuinbouwsector wil de groeiende steden in de wereld voeden en vergroenen en zet in op een duurzame tuinbouw. Begin maart ondertekenden diverse partijen het Tuinbouwakkoord waarin de abities zijn verwoord. Partijen die dit akkoord ondertekende waren o.a.de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Greenports Nederland, Tuinbouw NL en de Topsector T&U.<\/p>

Transitiethema's<\/h2>

In de Nationale Tuinbouwagenda 2019 - 2030<\/a> zijn zeven transitiethema's genoemd waarop de aandacht gericht moet zijn. Dat zijn klimaatneutrale tuinbouw, modernisering van het productieareaal, gezonde planten/gezonde mensen, vers-logistiek, innovatie, arbeidsmarkt & scholing en internationalisering. In een kamerbrief over het tuinbouwakkoord<\/a> schrijft minister Carola Schouten dat het akkoord goed aansluit op de visie op \"Landbouw, natuur en voedsel: Waardevol en Verbonden\" die zij in september presenteerde. De visie beschrijft de omslag naar kringlooplandbouw en wat het van Nederland zal vragen, om de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

De nadruk in het akkoord ligt op het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, reststromen, vermindering van emissies naar het milieu en energiezuinige teelt. Daarnaast wordt ook gekeken naar de versterking van sociaal-economische clusters en de nationale en internationale positionering van de Nederlandse tuinbouw. Daarbij draait het om samenwerking tussen diverse partijen: regionale Greenports, overheden, landelijke brancheorganisaties, onderwijs en onderzoek.<\/p>

Om die samenwerking vorm te geven worden er zogenaamde transitietafels een aanjaagteams ingesteld uit het bedrijfsleven, de brancheorganisaties, de kennisinstellingen en overheden. Greenports Nederland vormt de verbindende factor van de verschillende tafels en teams.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896189, "identifier": "element_18896189", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Nationale Tuinbouwagenda 2019–2030 : circulaire tuinbouw in de praktijk: de prioriteiten van de tuinbouw verenigd in Greenports Nederland<\/a>, Greenports Nederland, maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kamerbrief over tuinbouwakkoord<\/a>, 14 maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstperspectief glastuinbouw: glastuinbouwproducten als logische keuze voor consumenten<\/a>, Infographic Wageningen UR Glastuinbouw 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzame Inzetbaarheid in de Circulaire Kas : sociale innovatie in de glastuinbouw : hoe zetten we ons personeel duurzaam in? <\/a>GroenPact 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18896195", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600663", "title": "Duurzame gewasbescherming in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-gewasbescherming-in-2030-1.htm" }, "lead": "De Rijksoverheid wil dat er in 2030 nagenoeg geen emissies van gewasbescherming meer naar het milieu optreden en dat er nagenoeg geen residuen van middelen meer op producten te vinden zijn. Dat staat in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/4/cid600663_shutterstock_3674930_bladluis_lieveheersbeestje.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600132", "title": "Perspectief voor energietransitie in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-energietransitie-in-de-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "De tuinbouwsector wil onafhankelijk zijn van fossiele energie en de CO₂-uitstoot naar nul brengen. Technisch is het al mogelijk om CO₂-neutraal te telen, maar fossiele energie is nog steeds relatief goedkoop. Een onderzoeksrapport laat zien wat er mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/6/cid600132_shutterstock_59328169_kassen.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-28T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599448", "title": "Duurzame glastuinbouw in 2030", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-glastuinbouw-in-2030-1.htm" }, "lead": "De ecologische footprint van de glastuinbouw in 2030 is laag, lager dan van alternatieve productiewijzen. En de teelt van gewassen is vrijwel volledig geautomatiseerd en afgestemd op wensen van consumenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/b/cid599448_shutterstock_299828801.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-07-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }