{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601316", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Tienpuntenplan voor natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tienpuntenplan-voor-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601316, "identifier": "mediaitem_601316", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tienpuntenplan-voor-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "title": "Tienpuntenplan voor natuurinclusieve landbouw", "lead": "Het is hoog tijd om de landbouw te veranderen zegt scheidend voorzitter Sjaak Hoogendoorn van Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Hij presenteert een tienpuntenplan voor transitie van de landbouw, met aandacht voor onder meer een nieuw wettelijk kader, een transitiefonds en kennisdeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/3/cid601316_126029988.jpg", "width": 511, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Boeren kunnen zelf aan de knoppen draaien voor oplossingen van veel problemen zoals de stikstofproblematiek, bodemdaling, klimaatverandering en afname van biodiversiteit. Dat stelt Sjaak Hoogendoorn, scheidend voorzitter van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken, tijdens een symposium dat op donderdag 23 januari gehouden werd. Die vereniging - die 450 vrijwilligers en 500 boeren leden met 6500 hectare grond in natuurbeheer telt - zet zich in voor een aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem.<\/p>

Natuurinclusieve landbouw<\/h2>

Hoogendoorn ging tijdens het symposium in op de noodzaak voor een andere landbouw. In het verslag van het symposium<\/a> noemt hij problemen als afnemende biodiversiteit, bodemverdichting en de afhankelijkheid van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Omdat de kostprijs te hoog is terwijl de opbrengst niet is mee gestegen, is het 'hoog tijd om het anders te gaan doen', zo blijkt uit het verslag van het symposium. Hij pleit voor een landbouwsysteem gericht op een optimale, in plaats van maximale productie. Hij heeft een natuurinclusieve landbouw voor ogen met aandacht voor biodiversiteit, waarbij de natuur helpt de goede balans te vinden.<\/p>

Tienpuntenplan<\/h2>

Tijden het symposium presenteerde hij een tienpuntenplan: een plan met tien concrete acties om de komende jaren aan te werken. Hieronder valt onder andere het oprichten van een transitiefonds, de keuze voor een gebiedsgerichte aanpak en een nieuw wettelijk kader voor bedrijven die natuurinclusieve kringlooplandbouw oppakken. De overheid moet in het beleid meer sturen op ondernemerschap en op doelen in plaats van voorschriften. En als je het hebt over kringlopen, waarbij je meer inzet op eiwitgewassen en lokale teelt van veevoer en maximaal gebruik van rest- en afvalstromen uit de voedingsindustrie en van consumenten, zou je je moeten richten op Noordwest Europees niveau.<\/p>

Kennisdeling is ook een aandachtspunt. Kennisdeling is nodig om de innovatie aan te gaan. Dat zou moeten gebeuren via pilots, proeftuinen en studieclubs. En ook het onderwijs moet de omslag maken naar het denken in optimale productie in plaats van maximale productie.<\/p>" } , { "id": 18913632, "identifier": "element_18913632", "type": "text", "title": "Download verslag met het tienpuntenplan", "url": "https://edepot.wur.nl/514460", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

LTO onderschrijft die tien punten bij monde van bestuurslid Wilco Brouwer de Koning: 'Willen we tot andere verdienmodellen komen dan zal duurzaamheid beter betaald moeten worden. Daar hebben we de politiek wel bij nodig, want ook de consument uit het hogere segment heeft er nog maar beperkt geld voor over'. Ook Alex Datema van Boerennatuur en Teo Wams van Natuurmonumenten onderschrijven het tienpuntenplan<\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18913636, "identifier": "element_18913636", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Verslag minisymposium Boeren, het probleem of de oplossing? Hoe dan?<\/a>, januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "10 stappen voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw<\/a> rapport diverse organisaties, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18913640, "identifier": "element_18913640", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve Landbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18913642, "identifier": "element_18913642", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Boeren, het probleem of de oplossing? Hoe dan?<\/a> persbericht januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Beleidsplan 2020-2025<\/a> Water Land & Dijken", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Boeren kunnen oplossing van actuele problemen dichterbij brengen’<\/a>, bericht Agraaf 24 januari 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18913647", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601216", "title": "Kabinet trekt geld uit voor innovatie en opkoop bedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kabinet-trekt-geld-uit-voor-innovatie-en-opkoop-bedrijven-1.htm" }, "lead": "Als oplossing voor de stikstofproblematiek stelt het kabinet geld beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen, voor gerichte opkoop van veehouderijen en voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. En er komen coaches om boeren te helpen stikstofreducerende maatregelen te kunnen nemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/b/cid601216_126029988.jpg", "width": 511, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-10T09:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601170", "title": "Consumenten willen meerprijs betalen voor natuurinclusieve producten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Consumenten-willen-meerprijs-betalen-voor-natuurinclusieve-producten-1.htm" }, "lead": "De overheid vindt dat er een sterkere verbinding moet zijn tussen landbouw en natuur. Daarom stimuleert de overheid de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. Uit een onderzoek blijkt dat consumenten de waarde zien van natuurinclusieve producten. Ze zijn bereid er een meerprijs voor te betalen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/d/d/cid601170_shutterstock_249605650_kind_keuze_supermarkt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600708", "title": "Jonge boeren willen stappen zetten richting kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-willen-stappen-zetten-richting-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "73% van de jonge boeren is met het oog op de toekomst bezig om het bedrijf te verduurzamen. En 78% van hen wil stappen zetten richting kringlooplandbouw. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en omroep KRO-NCRV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/e/cid600708_farmer-657343_1920.jpg", "width": 800, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601360", "title": "Stappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stappenplan-natuurinclusieve-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Een coalitie van ruim 50 organisaties vraagt de politiek om snel en concreet te handelen bij het realiseren van natuurinclusieve kringlooplandbouw. Op 14 januari presenteerden zij hun rapport met een 10-stappenplan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/2/e/cid601360_kringlooplandbouw-k.jpg", "width": 627, "height": 487, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-16T08:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }