{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601497", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Stikstofproblematiek raakt drinkwaterbedrijven", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stikstofproblematiek-raakt-drinkwaterbedrijven-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601497, "identifier": "mediaitem_601497", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stikstofproblematiek-raakt-drinkwaterbedrijven-1.htm", "title": "Stikstofproblematiek raakt drinkwaterbedrijven", "lead": "De stikstofproblematiek raakt drinkwaterbedrijven op twee manieren. Als terreinbeheerder ondervinden ze de negatieve effecten van de stikstofdepositie, maar tegelijkertijd worden ze gehinderd in de bedrijfsvoering doordat vergunningen geweigerd worden vanwege stikstofuitstoot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/7/cid601497_lake-in-the-dunes-1644357_1280.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Drinkwaterbedrijven hebben op twee manieren te maken met de stikstofproblematiek. Enerzijds ondervinden ze last van de stikstof omdat deze neerslaat in de door hun beheerde natuurgebieden. Anderzijds worden voor noodzakelijke werkzaamheden vergunningen geweigerd omdat er juist stikstof vrijkomt. Hierdoor komt de bedrijfsvoering in de knel. Toch is er geen sprake van strijdige belangen, zegt directeur Wim Drossaert van drinkwaterbedrijf Dunea in een artikel in de Waterspiegel<\/a>: 'Natuur en drinkwaterproductie zijn zeer nauw aan elkaar verbonden.'<\/p>

Veranderende flora<\/h2>

Drossaert is zich ervan bewust dat stikstof negatieve effecten heeft op de natuur. Hij ziet dat de vegetatie in de duinen verandert door de stikstof die neerslaat. Plantensoorten die van oudsher in de duinen voorkomen, bijzondere soorten zoals orchideeën, worden verdrongen door soorten als brandnetels en grassen. Die veranderende flora brengt ook een veranderende fauna met zich mee, weet hij. Zijn drinkwaterbedrijf probeert de effecten van de stikstofdepostie te beperken door het afplaggen van vegetatie of door de inzet van grote grazers.<\/p>

Tegelijkertijd probeert het bedrijf de eigen stikstofuitstoot zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische voertuigen. Maar het probleem van de overmatige stikstofdepositie kan door het bedrijf niet zelf opgelost worden. De uitstoot van sitkstof zal bij de bron moeten worden beperkt, zegt Drossaert. Hij sluit daarmee aan bij het standpunt van Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland die in wil zetten op een stevige bronaanpak om stikstofemissies terug te brengen. Drossaert denkt dat bufferzones rond natuurgebieden bij kunnen dragen aan de oplossing van het probleem. Die bufferzones zorgen ervoor dat de stikstofdepositie in de natuurgebieden zelf minder invloed heeft.<\/p>

Gebiedsgerichte aanpak<\/h2>

Dat de drinkwaterbedrijven ook invloed hebben op de activiteiten van de drinkwaterbedrijven zelf maakt Marike Bonhof, directielid van Vitens, duidelijk in het artikel. Omdat drinkwaterbedrijven vaak in de buurt van natuurgebieden werken, worden ze beperkt bij de uitvoering infrastructurele maatregelen waarbij stikstof vrijkomt. Bonhof verwacht veel problemen bij de uitvoering van grote projecten die op stapel staan. Omdat veel stikstof die in Natura 2000-gebieden terechtkomt grotendeels een lokaal probleem is, gelooft Bonhof in een gebiedsgerichte aanpak, waarbij je ook kijkt naar compenserende maatregelen. Bonhof ziet bij de organisatie van zo'n gebiedsgerichte aanpak een belangrijke rol voor provincies.<\/p>

Een positief aspect van de stikstofcrisis, zo zegt Bonhof in het artikel, is de aandacht voor een schoner milieu en een gezonde natuur. De sitautie zal leiden tot een versnelling in de ontwikkeling van schonere bouwmethoden, dus tot innovatie.<\/p>" } , { "id": 18919220, "identifier": "element_18919220", "type": "text", "title": "Artikel Stikstof en water", "url": "https://edepot.wur.nl/520048", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Marlies V<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18919224, "identifier": "element_18919224", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Stikstof en drinkwater<\/a>, artikel Waterspiegel maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland<\/a>, KWR 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het mestprobleem in de praktijk van de drinkwaterbedrijven : landelijke regels, regionale invulling : mest dossier<\/a>, artikel Waterspiegel 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919229, "identifier": "element_18919229", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Stikstof Dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18919232", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601448", "title": "Het water moet schoner", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm" }, "lead": "Het oppervlaktewater moet schoner. Daarover zijn landbouw, natuur- en milieuorganisaties en zakelijke watergebruikers het wel eens. Maar de inzichten over de oorzaak van het probleem en mogelijke oplossingen verschillen, blijkt uit een artikelenreeks in De Waterspiegel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid601448_shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601276", "title": "Boeren zetten stappen voor schoner water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-zetten-stappen-voor-schoner-water-1.htm" }, "lead": "Met een goede begeleiding lukt het Drentse boeren de emissie van meststoffen naar bodem en water te verminderen. 36 deelnemers aan het project ‘Grondig boeren voor water’ hebben sinds 2016 op basis van ’best practices’ de bedrijfsvoering en mineralenmanagement verbeterd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/d/cid601276_cow-3706901_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600660", "title": "Effecten stikstofdepositie op natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Effecten-stikstofdepositie-op-natuur-1.htm" }, "lead": "Voedselarme ecosystemen zijn bijzonder gevoelig voor stikstofdepositie. Door een overmaat aan stikstof verandert de vegetatie en verzuurt de bodem. Critici ontkennen dit niet, maar stellen dat zelfs zonder menselijke invloed, de natuurgebieden op schrale grond zullen veranderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/b/cid600660_sand-drifts-4080710_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }