{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601653", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Steeds meer kennis over energie bij agrarisch ondernemers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Steeds-meer-kennis-over-energie-bij-agrarisch-ondernemers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601653, "identifier": "mediaitem_601653", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Steeds-meer-kennis-over-energie-bij-agrarisch-ondernemers-1.htm", "title": "Steeds meer kennis over energie bij agrarisch ondernemers", "lead": "Onder agrarisch ondernemers is de kennis over energie fors toegenomen sinds 2012. 95% van de boeren vindt energiebesparing belangrijk, er is steeds meer kennis over de uitstoot van broeikasgassen en 45% van de ondernemers wekt zelf duurzame energie op, vooral zonne-energie, zo blijkt uit een rapport van CLM.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/9/cid601653_matrix-roermond-4042902_1280.jpg", "width": 1006, "height": 671, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer dan tien jaar geleden werd in het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren<\/a> door de overheid en agrosectoren vastgelegd dat de sector zou werken aan verduurzaming door energie te besparen, door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en door in te zetten op duurzame energiebronnen. Omdat dit Agroconvenant in 2020 afliep, heeft CLM op verzoek van RVO een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken. Wat is er terecht gekomen van de ambities in het convenant? Hoe staat het met kennis en bewustwording rond energie en klimaat in de landbouw? <\/p>

Duurzame energie<\/h2>

Uit de voortgangsrapportage van 2020<\/a> en eerdere voortgangsrapportages blijkt dat het bewustzijn bij agrarisch ondernemers fors is toegenomen. Energiebesparing is het duidelijks in beeld bij alle sectoren. In 2020 blijkt 95% van de ondernemers maatregelen te treffen om energie te besparen. <\/p>

Veel ondernemers hebben belangstelling om duurzame energie te produceren. In 2020 doet 45% van de ondernemers aan duurzame energieopwekking, in 2012 lag dat percentage op 10%. Vooral de belangstelling voor de productie van zonne-energie is fors toegenomen. In vergelijking met energiebesparende maatregelen gaat het bij de productie van duurzame energie over veel hogere investeringen met een langere terugverdientijd. <\/p>

Broeikasgassen<\/h2>

Het bewustzijn over de uitstoot van broeikasgassen is bij de ondernemers minder groot. Het percentage ondernemers dat zegt dit belangrijk te vinden neemt de laatstejaren zelfs wat af. In 2020 is zo'n 45%, in 2012 was dat nog 65%. Mogelijk heeft dit te maken met de politieke omstandigheden rond de landbouw, aldus het rapport. <\/p>

Zo'n 30% van de ondernemers zegt nu maatregelen te nemen om de emissie te verminderen. En nog eens 6% zegt te overwegen maatregelen te nemen. De opstellers van het rapport merken op dat het voor ondernemers belangrijk is dat investeringen financieel uit moeten kunnen en dat ze op termijn rendement moeten opleveren. Bij de de maatregelen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen is vaak niet duidelijk wat het rendement is. <\/p>

Drijfveren<\/h2>

In een filmpje vertellen zes ondernemers wat hun drijfveren zijn om bij te dragen aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, energie te besparen en zo een bijdrage leveren aan de klimaatopgave. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Zo nemen ze energiebesparende maatregelen en produceren hernieuwbare energie. Er zijn telers die ideeën hebben om CO₂ uit de lucht te oogsten voor een betere groei van de planten, die reststromen willen benutten of die de koolstofkringloop willen sluiten. Om echt energieneutraal te worden is meer nodig, zeggen de ondernemers. Ze denken aan planologische aanpassingen door de overheid of fiscale maatregelen. <\/p>" } , { "id": 18923704, "identifier": "element_18923704", "type": "text", "title": "Rapport Energie en klimaat: beeld en belang", "url": "https://edepot.wur.nl/536880", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: xx)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923707, "identifier": "element_18923707", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Energie en klimaat: beeld en belang Voortgangsmeting 2020<\/a> rapport CLM december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tien jaar Energie en Klimaat in de agrosectoren 2008-2018<\/a> RVO Voortgangsrapport Agroconvenant 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Energie en klimaat: weten en doen, Voortgangsmeting<\/a>, rapport CLM februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Energie en klimaat: weten en doen Effectmeting AgroEnergiek,<\/a> rapport CLM juni 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaat in beeld?Nulmeting AgroEnergiek<\/a>, rapport CLM mei 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren<\/a> december 2008", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923714, "identifier": "element_18923714", "type": "list", "title": "Video's", "url": "", "items": [ { "item": " Zes ondernemers over Energie & klimaat op hun bedrijf: Motivatie (introfilm)<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Drie veehouders over Energie & klimaat op hun bedrijf: Acties:<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Een akkerbouwer, bollenteler en potplantenteler over Energie & klimaat op hun bedrijf: Acties<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zes ondernemers over Energie & klimaat op hun bedrijf: Toekomst<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zes agrarische ondernemers over energie & klimaat op hun bedrijf: Motivatie, Acties & Toekomst<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923720, "identifier": "element_18923720", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Klimaat en energie in beeld bij de agrosector<\/a>, bericht CLM december 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Klimaat en energie in de agrosectoren", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18923723", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601220", "title": "Tips voor energiebesparing in de stal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tips-voor-energiebesparing-in-de-stal-1.htm" }, "lead": "Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in een melkstal voor 1000 kg melk bedraagt 48 kWh. Bij optimaal gebruik kun je dat verbruik terugbrengen tot zo'n 22 kWh. Een brochure zet tips op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/9/cid601220_100243231.jpg", "width": 898, "height": 648, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600742", "title": "Tien jaar energietransitie in land- en tuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tien-jaar-energietransitie-in-land-en-tuinbouw-1.htm" }, "lead": "Sinds 2008 werken de agrosectoren aan een schone en energiezuinige bedrijfsvoering. In tien jaar is veel bereikt. Zo gebruikte de glastuinbouw in 2016 59% minder brandstof dan in 1990. En wekken andere sectoren 80% van hun energieverbruik op door hernieuwbare energie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/c/cid600742_Web%252072%2520DPI-shutterstock_35146957_windmolen_zonnepanelen.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596029", "title": "Landbouw vult Europese energie-afspraken in", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landbouw-vult-Europese-energie-afspraken-in-1.htm" }, "lead": "De landbouwsector geeft al voor een groot deel invulling aan haar deel van de Europese afspraken, ‘de reductiedoelen voor CO2 en overige broeikasgassen zijn in 2012 en de voorgaande jaren gehaald’ en ‘de energie-efficiënte is met 48% verbeterd ten opzichte van 1990’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/f/1/cid596029_177024387.jpg", "width": 1024, "height": 678, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-05-27T10:39+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_varkenshouderij", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_biobased_economy", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }