{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601486", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Special natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Special-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601486, "identifier": "mediaitem_601486", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Special-natuurinclusieve-landbouw-1.htm", "title": "Special natuurinclusieve landbouw", "lead": "Vakblad Natuur Bos Landschap besteedt in een special aandacht aan natuurinclusieve landbouw. Verschillende aspecten komen aan bod. Wat is natuurinclusieve landbouw? Hoe werkt het? En wordt de natuur er mee geholpen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/1/cid601486_northern-lapwing-4200013_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vakblad Natuur Bos en Landschap laat in de special<\/a> deskundigen aan het woord over praktijk, beleid, valkuilen en verdienmodellen. Wat is natuurinclusief eigenlijk? Wanneer ben je dat? Kan je eraan verdienen? Redden we er de natuur mee? Natuurinclusief is een antwoord op veel uitdagingen.<\/p>

Toen de term natuurinclusieve landbouw in 2014 geïntroduceerd werd in de Rijksnatuurvisie<\/a>, werd dat begrip niet strak gedefinieerd. Het was bedoeld als een uitnodiging om mee te denken hoe je de negatieve effecten van landbouw kunt verminderen door meer gebruik te maken van natuur. Maar landbouw en natuur staan vaak op gespannen voet. Heeft natuurinclusieve landbouw wel kans van slagen? Die vraag staat centraal in een algemeen artikel Natuurinclusieve landbouw, wat mogen we ervan verwachten?<\/a><\/p>

Vier niveaus<\/h2>

Omdat natuurinclusieve landbouw geen vaste afbakening kent, kun je verschillende niveaus onderscheiden van natuurinclusiviteit op het bedrijf. Jan Willem Erisman heeft vier niveaus beschreven van minimaal natuurinclusief tot volledig natuurinclusief. Uit het artikel feiten en cijfers<\/a> blijkt dat 74% van de bedrijven zich op het eerste niveau 'minimaal natuurinclusief' bevindt. 10% van de bedrijven werkt gedeeltelijk natuurinclusief, 3 % grotendeels natuurinclusief en 2% volledig natuurinclusief.<\/p>

Financiering<\/h2>

In verschillende artikelen worden een aantal aspecten verder uitgelicht. Zo lees je in het artikel 'Recente trends van weidevogels bij verschillende vormen van behee<\/a>r' wat het effect is van verschillende beheersvormen op de ontwikkelingen van de aantallen bij zes soorten weidevogels: slobeend, kuifeend, tureluur, kievit, scholekster en grutto. Bij sommige soorten heeft agrarisch weidevogelbeheer wel een positief effect, de soorten gaan wat minder snel in aantal achteruit. Maar bij slobeend, kuifeend en tureluur zie je geen significante verschillen in trendontwikkeling bij de verschillende beheersvormen.<\/p>

Hogere kosten zijn voor veel boeren een belangrijk obstakel om over te schakelen op een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Maar natuurinclusieve landbouw kan ook voor lagere kosten zorgen. En voor financiering van noodzakelijke investeringen kan het Nationaal Groenfonds een rol spelen. In het artikel 'Financiering van natuurinclusieve landbouw<\/a>' kun je lezen hoe het Groenfonds naar de ecologische en economische duurzaamheid van landbouwbedrijven kijkt.<\/p>

Praktijkvoorbeelden<\/h2>

In verschillende artikelen worden voorbeelden beschreven van een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Zo spannen melkveehouders die voor het On the way to PlanetProof-keurmerk<\/a> produceren zich extra in op drie gebieden: dier, natuur en klimaat. In de Haarlemmermeer spannen akkerbouwers zich binnen het project GreenBASE<\/a> met andere parijen in om de biodiversiteit te versterken. GreenBASE richt zich op vier pijlers: Berm, Akker, Sloot en Erf. En op Terschellling werken vijftien boeren<\/a> zes jaar lang samen met de Vogelbescherming in het project PolderPracht, met als doel de weidevogels te helpen. <\/p>" } , { "id": 18918878, "identifier": "element_18918878", "type": "text", "title": "Special Natuuruinclusieve Landbouw VNBL", "url": "https://edepot.wur.nl/520660", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Psubraty<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918882, "identifier": "element_18918882", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Vakblad Natuur Bos Landschap<\/a>, Special Natuuruinclusieve Landbouw april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurinclusieve landbouw: wat mogen we ervan verwachten?<\/a> Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Natuurinclusieve landbouw: feiten en cijfers<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Stelling: Met natuurinclusieve landbouw gaan landbouw gaan we de natuur we de natuur redden<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Herstel biodiversiteit door natuur en landbouw te verbinden<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Recente trends van weidevogels bij verschillende vormen van beheer<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kruidenrijke graslanden als onderdeel van natuurinclusieve landbouw<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Financiering van natuurinclusieve landbouw<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Natuurinclusief boeren op Terschelling<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Melkvee houden volgens het On the way to PlanetProof-keurmerk<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Herstellen van de bodembiodiversiteit: op weg naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Voedselbos heeft het tij mee<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Behouden we de patrijs in Nederland?<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "GreenBASE: natuurinclusieve landbouw in de Haarlemmermeer over de grenzen van het bedrijf,<\/a> Artikel VNBL april 202", "indentlevel": 1 }, { "item": "Boeren meten dag- en nachtvlinders op hun land en erf in het BIMAG-project<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Wat vinden we natuur?<\/a>, Artikel VNBL april 2020", "indentlevel": 1 }, { "item": "Natuurlijk verder, Rijksnatuurvisie 2014<\/a>, Ministerie van Economische Zaken", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918902, "identifier": "element_18918902", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18918905, "identifier": "element_18918905", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18918907", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601441", "title": "Financiële prikkels voor natuurinclusieve landbouw zijn nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Financiele-prikkels-voor-natuurinclusieve-landbouw-zijn-nodig-1.htm" }, "lead": "Ongeveer de helft van de agrarisch ondernemers heeft een of meer maatregelen genomen voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Een klein deel heeft natuurinclusiviteit vergaand doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Voor opschaling van natuurinclusieve landbouw zijn slimme financiële prikkels nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/0/cid601441_179129254.jpg", "width": 1024, "height": 622, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601316", "title": "Tienpuntenplan voor natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tienpuntenplan-voor-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Het is hoog tijd om de landbouw te veranderen zegt scheidend voorzitter Sjaak Hoogendoorn van Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Hij presenteert een tienpuntenplan voor transitie van de landbouw, met aandacht voor onder meer een nieuw wettelijk kader, een transitiefonds en kennisdeling.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/4/3/cid601316_126029988.jpg", "width": 511, "height": 368, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601514", "title": "Drie prijsvragen Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-prijsvragen-Natuurinclusieve-landbouw-in-het-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Het EU-project Greener Future for Young Farmers organiseert drie prijsvragen voor docenten en studenten in groen onderwijs: een fotowedstrijd, een prijsvraag voor een video-essay of voor de beste ingeblikte les met een natuurinclusief thema.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/e/cid601514_H8T5D7_Copyright_Mandy_Eltink.jpg", "width": 862, "height": 575, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-20T11:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }