{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601006", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Sector-overstijgende aanpak mestoverschot", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sector-overstijgende-aanpak-mestoverschot-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601006, "identifier": "mediaitem_601006", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sector-overstijgende-aanpak-mestoverschot-1.htm", "title": "Sector-overstijgende aanpak mestoverschot", "lead": "De gezamenlijke veehouderijsector kan via mestbewerking en voermaatregelen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie. Maar dan is het wel belangrijk dat de overheid langdurige zekerheid verschaft over het mestbeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/2/cid601006_mestinjecteren.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bron: KennisOnline<\/a><\/p>

Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of, en zo ja hoe, mest be-/verwerking en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot van 5 miljoen kg en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie.<\/p>

Economische oplossing<\/h2>

Nederlandse melkkoeien en varkens produceren in 2020 naar schatting ongeveer 118 mln. kg fosfaat en 342 mln. kg stikstof (na emissie) in hun mest. In Nederland is voor deze mestsoorten ruimte voor 113 mln. kg fosfaat en 342 miljoen kg stikstof (met derogatie). <\/p>

Berekeningen met het MERIT Model for Economically Robust InvestmenT decisions tonen aan dat de economisch optimale oplossing een gezamenlijke, sector-overstijgende, inspanning vergt, zo blijkt uit een onderzoeksrapport<\/a>. Hierbij verlaagt de melkveehouderij de mineralengehaltes in het voer en scheidt een deel van de mest. De vleesvarkenshouderij verlaagt de voergehaltes juist niet maar verwerkt de drijfmest. De fokvarkenshouderij moet - afhankelijk van het scenario - de gehaltes in het voer verlagen en/of drijfmest verwerken. Dit kan betekenen dat de melkveehouderij extra kosten maakt waardoor de varkenshouderij meer mest kan aanwenden in Nederland en kosten kan besparen.<\/p>

Beleid<\/h2>

Het is belangrijk dat de overheid langdurige zekerheid verschaft over het beleid aangaande de beschikbare gebruiksruimte voor fosfaat- en stikstof (derogatie en aanwending fosfaat uit zuiveringsslib in de landbouw). Verwerking van vleesvarkensdrijfmest is alleen noodzakelijk bij een lagere plaatsingsruimte voor stikstof of fosfaat in Nederland voor dierlijke mest; mestverwerking vergt aanzienlijke investeringen.<\/p>

De onderzoekers adviseren boeren(organisaties), agrarisch bedrijfsleven, overheid en landbouwkundig onderzoek: analyseer hoe kosten en baten in de mest-afzetketen zijn verdeeld tussen de sectoren, per schakel en per bedrijfstype om inzicht te krijgen in de benodigde stimuli per sector, ketenschakel en bedrijf om de economisch optimale oplossing te realiseren.<\/p>

Verwerkingstechnieken<\/h2>

Mestverwerkers en landbouwkundig onderzoekers wordt aangeraden verdergaande verwerkingstechnieken (door) te ontwikkelingen voor vlees- en fokvarkensdrijfmest. Denk aan technieken als korrelen, BioEcoSIM en RePeatGZ (toegepast door de Groene Mineralencentrale), die nodig zijn als de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat uit dierlijke mest kleiner wordt dan de huidige plaatsingsruimte.<\/p>

(Bron foto: Jan NIjman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904220, "identifier": "element_18904220", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Economische optimalisatie van de afzetketen voor varkens- en melkveemest : scenarioanalyse met het MERIT-model<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rundveemest vergisten : lokale verwerking<\/a>, artikel Veehouderij Techniek 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De betekenis van mestverwerking in een circulaire economie<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904225, "identifier": "element_18904225", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal<\/a>, bericht Wageningen Unniversity & Research juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mest en milieu veehouderij, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18904229", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600935", "title": "Herbezinning mestbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Herbezinning-mestbeleid-1.htm" }, "lead": "De rijksoverheid wil naar een ander, beter en eenvoudiger mestbeleid. Dat herziene beleid moet minder regeldruk opleveren voor ondernemers, maar ook leiden tot een betere waterkwaliteit, een betere bodemgezondheid en de mogelijkheid om kringlooplandbouw te realiseren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/0/d/cid600935_shutterstock_264467135_tracktor_zaaien.jpg", "width": 1000, "height": 587, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600906", "title": "Contouren voor een nieuw mestbeleid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Contouren-voor-een-nieuw-mestbeleid-1.htm" }, "lead": "Minister Schouten wil naar een ander, robuust en meer eenvoudig mestbeleid. Dat beleid moet minder fraudeprikkels bevatten en zorgen voor een betere benutting van meststoffen. Kringlooplandbouw is daarbij een belangrijk uitgangspunt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/5/8/cid600906_shutterstock_129609947_mest_veld.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600222", "title": "Dalende fosfaatproductie in 2017", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dalende-fosfaatproductie-in-2017-1.htm" }, "lead": "Dankzij de maatregelen van het fosfaatreductiepakket is de fosfaatproductie in 2017 gedaald. Maar de uitscheiding van stikstof nam licht toe, zo blijkt uit een rapport van het CBS.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/e/cid600222_shutterstock_133363001_NL_bemesten_injecteren.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "dww_pluimvee", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "dww_pluimvee", "gkn_varkenshouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }