{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600835", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Rol van mest in kringlooplandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rol-van-mest-in-kringlooplandbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600835, "identifier": "mediaitem_600835", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rol-van-mest-in-kringlooplandbouw-1.htm", "title": "Rol van mest in kringlooplandbouw", "lead": "De brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof’ maakt duidelijk dat mest geen afval is, maar juist waardevolle voeding is voor planten en de bodem. In de omslag naar kringlooplandbouw in 2030 ligt de uitdaging in het sluiten van nutriëntenkringlopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/7/cid600835_shutterstock_133363001_NL_bemesten_injecteren.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Mest is een essentiële bron voor onze voedselvoorziening in Nederland. De landbouw is al eeuwenlang op dit principe gebaseerd. Maar het gebruik van mest breng ook milieurisico's met zich mee. Om de nadelige gevolgen van mest voor het milieu tot een minimum te beperken, is er in Nederland een uitvoerig wetgevingskader voor meststoffen gerealiseerd. De brochure 'Mest, een waardevolle grondstof<\/a>' geeft een beeld van het mestbeleid door de jaren heen.<\/p>

Kringlooplandbouw<\/h2>

De brochure gaat in op de meststoffenwet, de wet bodembescherming, regels voor onder meer het mestvervoer en maatregelen ter verwerking van dierlijke mest. In de brochure, die vol staat met feiten en cijfers, kun je te weten komen waarom het een goed idee is producten uit dierlijke mest te gebruiken als kunstmestvervangers, en wat de rol van mest is in kringlooplandbouw.<\/p>

De toekomstvisie voor de landbouw<\/a> richt zich op de omslag naar kringlooplandbouw in 2030. In die landbouw gaat het er om dat er zo min mogelijk nutriënten verloren gaan zodat bodems gezond blijven en de kwaliteit van het water op peil blijft. Door kringlopen te sluiten kun je voorkomen dat schadelijke stoffen in het water of in de lucht terecht komen. De uitdaging ligt binnen kringlooplandbouw in het sluiten van nutriëntenkringlopen en het tegelijkertijd minimaliseren van de broeikasgasemissie.<\/p>

Update<\/h2>

De brochure laat zien hoe het toekomstig mestbeleid de overgang naar een circulaire landbouw kan ondersteunen. Verlies van nutriënten moet daarbij tot een minimum beperkt worden. Je kunt dat bereiken door akkerbouwers en veehouders met elkaar te laten samenwerken, door mestverwerking waarbij gekeken wordt naar de eisen van de bodem en de marktvraag, en door mest te gebruiken als grondstoffen voor de bio-economie.<\/p>

De brochure, die is opgesteld in opdracht van het ministerie van LNV, is een update van een in 2014 uitgegeven brochure. Het idee is dat internationale beleidsmakers kennis kunnen maken met de Nederlandse aanpak om te komen tot een duurzaam en productief gebruik van dierlijke mest binnen kringlooplandbouw. Daarom is de brochure beschikbaar in het Nederlands, Engels<\/a>, Duits<\/a>, Frans<\/a> en Chinees<\/a>.<\/p>" } , { "id": 18899575, "identifier": "element_18899575", "type": "text", "title": "Download de brochure", "url": "http://edepot.wur.nl/498087", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899579, "identifier": "element_18899579", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Mest, een waardevolle grondstof<\/a>, brochure Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager<\/a>, CBS Webmagazine 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De betekenis van mestverwerking in een circulaire economie<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mestproductie door de veestapel, 1986-2017<\/a>, Compendium voor de leefomgeving 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2016<\/a>, Compendium voor de leefomgeving 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw<\/a>, Visie LNV, september 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899587, "identifier": "element_18899587", "type": "list", "title": "Brochure in andere talen", "url": "", "items": [ { "item": " Manure - A valuable resource<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dünger - Ein wertvoller Rohstoff<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Les effluents d’élevage - Une ressource précieuse<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "畜牧粪污 一 种宝贵的资源<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899593, "identifier": "element_18899593", "type": "text", "title": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18899595, "identifier": "element_18899595", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Brochure ‘Mest, Een waardevolle grondstof’ geactualiseerd<\/a>, bericht Wageningen Livestock Research augustus 2019", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18899598", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600624", "title": "Kringlooplandbouw met mest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-met-mest-1.htm" }, "lead": "Voor kringlooplandbouw zou je zonder kunstmest moeten werken. Ruige mest met een hoog organisch stofgehalte zou het beste werken. Maar de huidige mestwetgeving met gesloten stalsystemen draagt niet bij aan kwalitatief goede mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/b/cid600624_agriculture-62417_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601006", "title": "Sector-overstijgende aanpak mestoverschot", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sector-overstijgende-aanpak-mestoverschot-1.htm" }, "lead": "De gezamenlijke veehouderijsector kan via mestbewerking en voermaatregelen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie. Maar dan is het wel belangrijk dat de overheid langdurige zekerheid verschaft over het mestbeleid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/2/cid601006_mestinjecteren.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600983", "title": "Heldere regelgeving mestbeleid hard nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Heldere-regelgeving-mestbeleid-hard-nodig-1.htm" }, "lead": "Nadat in 2015 melkquota afschaft werden, konden melkveehouders uitbreiden. Toen bleek dat Europese mestnormen overschreden werden, is een opeenstapeling van wet- en regelgeving ontstaan. Juist deze opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan een oplossing, aldusde Algemene Rekenkamer. De rekenkamer pleit voor nieuwe heldere en transparante regelgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/6/cid600983_shutterstock_553536145_NL_koeien_landschap.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600903", "title": "Mestbewerking kan economisch interessant zijn", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mestbewerking-kan-economisch-interessant-zijn-1.htm" }, "lead": "Als je kijkt naar kosten en de besparing op kunstmest, is mestbewerking in veel gevallen niet gunstiger dan het gebruik van onbewerkte rundveedrijfmest. Maar kijk je naar organische stof in de dikke fractie van mest, dan kan mestscheiding economisch interessant zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/2/cid600903_shutterstock_304885865_mest_injecteren.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }