{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600229", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Pesticiden in boerenzwaluwen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pesticiden-in-boerenzwaluwen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600229, "identifier": "mediaitem_600229", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pesticiden-in-boerenzwaluwen-1.htm", "title": "Pesticiden in boerenzwaluwen", "lead": "In monsters van boerenzwaluwen zijn 14 verschillende pesticiden aangetroffen, waaronder middelen zoals DDT en hexachloorbenzeen die al heel lang niet meer zijn toegelaten. Hoewel de gevonden concentraties laag zijn, is niet duidelijk wat het effect is op gezondheid en overleving van de boerenzwaluw.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2018-05-23T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In Nederland leven boerenzwaluwen gedurende het broedseizoen op en rond het boerenbedrijf. Omdat ze tijdens het foerageren in aanraking kunnen komen met pesticiden, hebben onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies dode zwaluwen en niet-uitgekomen eieren geanalyseerd. Ze verzamelden op verschillende locaties in Nederland monsters voor nader onderzoek: 16 niet-uitgekomen eieren, 10 dode jonge vogels en 1 volwassen vogel.<\/p>

DDT<\/h2>

In het onderzoeksrapport 'Pesticiden in de boerenzwaluw'<\/a> melden de onderzoekers dat ze 14 verschillende bestrijdingsmiddelen vonden. De concentraties van de middelen wa over het algemeen laag, niet hoger dan 0,1 mg/kg. Opvallend is dat de hoogste waarde, 1,9 milligram per kilo, gevonden werd voor DDT, een insecticide dat al sinds de jaren '70 niet meer is toegelaten. Dat DDT en andere chemische bestrijdingsmiddelen mogelijk een risico vormen voor ophoping in de voedselketen, is al heel lang bekend. In 1962 waarschuwde Rachel Carsen met haar boek ‘Silent Spring’ voor de ophoping van DDT in onder meer zwaluwen.<\/p>

14 pesticiden<\/h2>

Naast 5 verschillenden insecticiden (cyflutrin, DDT, dimethoaat, novaluron en permethrin) troffen de onderzoekers in de monsters 4 fungiciden aan: bitertanol, fluazinam, fluxapyroxad en hexacloorbenzeen, 3 herbiciden: chloorprofam, MCPA en tembotrione. Daarnaast werd DEET aangetroffen, dat veel in antimuggenmiddelen zit en piperonylbutoxide, een hulpstof die bij bestrijdingsmiddelen wordt gebruikt. Opvallend is dat een deel van die stoffen in Nederland niet meer zijn toegestaan. Het insecticide novaluron heeft zelfs nooit in Europa een toelating gehad. Mogelijk heeft de boerenzwaluw dit middel in Afrika binnengekregen.<\/p>

Ophoping<\/h2>

Dat de concentraties van DDT zo hoog zijn, maakt duidelijk dat dit middel niet of nauwelijks wordt afgebroken. DDT komt nog steeds op allerlei plekken in het milieu voor. De hoogste concentratie werd gevonden in de volwassen zwaluw. Het lijkt waarschijnlijk dat de stof zich ophoopt in het lichaam van de boerenzwaluw. Het rapport meldt dat uit de literatuur blijkt dat de gevonden waarden van DDT geen acuut vergiftigend effect hebben op de boerenzwaluw.<\/p>

Contaminatieroutes<\/h2>

De vraag is hoe de zwaluwen in aanraking komen met de pesticiden. In het rapport worden verschillende contaminatieroutes genoemd. Ze kunnen pesticiden opnemen via het voedsel, door het drinken van oppervlakte water of contact met middelen. Boerenzwaluwen kunnen insecten eten in bespoten landbouwgewassen of uit stallen waar vliegenbestrijding heeft plaatsgevonden. Bekend is dat hexachloorbenzeen in het oppervlaktewater wordt aangetroffen. De zwaluwen kunnen dit middel binnenkrijgen door water te drinken of waterinsecten te eten. En ze kunnen in aanraking komen met middelen via grond of modder die ze gebruiken om nesten te bouwen. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18882667, "identifier": "element_18882667", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Pesticiden in de boerenzwaluw: Verkennende studie van pesticidenbelasting bij boerenzwaluw in Nederland<\/a>, rapport CLM, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vleermuizen en pesticiden: analyse van de ingekorven vleermuis in Limburg<\/a>, rapport CLM 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "We weten nog veel te weinig van insecticiden: wondermiddelen of sluipmoordenaars?<\/a>, artikel HtweeO, 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pesticiden en biodiversiteit in het Europese landbouwgebied 'Silent Spring, 50 jaar later'<\/a>, Entomologische berichten, 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18882672, "identifier": "element_18882672", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Cocktail van pesticiden gevonden in boerenzwaluw<\/a>, artikel Nature Today, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Broedvogels in Nederland: successen maar ook zorgen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, mei 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Afname vogelstand gelinkt aan imidacloprid<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juli 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }