{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601510", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling door verdroging", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Peilgestuurde-drainage-tegen-bodemdaling-door-verdroging-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601510, "identifier": "mediaitem_601510", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Peilgestuurde-drainage-tegen-bodemdaling-door-verdroging-1.htm", "title": "Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling door verdroging", "lead": "Verdroging van veenweidegebieden door verlaging van het grondwaterpeil heeft als effect dat de bodem daalt. Peilgestuurde drainage lijkt een goede manier om die bodemdaling te beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/8/cid601510_ditch-3701955_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er zijn verschillende oorzaken voor bodemdaling, zoals druk door zware machines en verdroging door verlaging van het grondwaterpeil. Door verlaging van de grondwaterstand en verdroging van de bodem komt het veen in de veenweidegronden in aanraking met zuurstof. Het veen wordt dan afgebroken en daarbij komt CO₂ vrij. Het probleem doet zich met name voor in de veenweidegronden in de laaggelegen delen van Nederland. <\/p>

Waterpeil <\/h2>

Een simpele oplossing om afbraak van veen tegen te gaan, is het verhogen van het waterpeil in sloten. Maar het probleem is dan dat de grondwaterstand in het midden van de strook veengrond tussen de sloten met name in de zomer te laag blijft. Beter is een peilgestuurde drainage. In droge periodes kun je het water de bodem inpompen. In de winter en herfst kun je water afvoeren. Boeren kunnen zo zelf de grondwaterstand beheren.<\/p>

Ervaringen <\/h2>

In een artikel in Vakblad Veehouderij Techniek<\/a> vertelt veehouder Ad van Rees wat zijn ervaringen zijn met een gesloten drainagesysteem dat is aangelegd op een proefperceel van 1,8 hectare groot. Van Rees ziet dat Peilgestuurde drainage een goede oplossing is om bodemdaling te beperken. <\/p>

Meer informatie over verdroging en bodemdaling vind je in het dossier Droogte.<\/p>" } , { "id": 18919548, "identifier": "element_18919548", "type": "text", "title": "Artikel vakblad Veehouderij techniek", "url": "https://edepot.wur.nl/526893", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

De artikelen in Veehouderij techniek zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Veehouderij techniek aanmaken. <\/em><\/p>

(Bron foto: Mabel Amber<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18919553, "identifier": "element_18919553", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "
Pappen en nathouden : Strijd tegen dalende bodem<\/a> artikel Veehouderij techniek juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemdaling in de Nederlandse veengebieden: omvang en maatschappelijke kosten<\/a>, Artikel H2O juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vormgeven aan Sturen met Water: bodemdaling vertragen in het veenweidegebied met boeren en natuur<\/a>, rapport Wageningen University & Research, 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919561, "identifier": "element_18919561", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18919565, "identifier": "element_18919565", "type": "text", "title": "Dossier Droogte", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18919567", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601444", "title": "Overheidsbeleid is nodig om bodemdaling te stoppen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overheidsbeleid-is-nodig-om-bodemdaling-te-stoppen-1.htm" }, "lead": "Door verlaging van het grondwaterpeil daalt de bodem in het veenweidegebied. Dit leidt tot oplopende kosten voor waterbeheer en extra CO₂-uitstoot. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vindt dat de overheid er naar moet streven de bodemdaling in 2050 met 70% te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/b/cid601444_shutterstock_2516672_NL_wetering_weiland.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601035", "title": "Vermindering CO₂-emissie door ander waterbeheer veenweidegebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vermindering-CO2-emissie-door-ander-waterbeheer-veenweidegebied-1.htm" }, "lead": "Uit gedraineerde veengrond komt door de afbraak van organische stof veel CO₂ vrij. Een onderzoek in het veenweidegebied van Friesland laat zien dat je met waterhuishoudkundige maatregelen de CO₂-emissie kunt verminderen van 11 tot 77%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/3/cid601035_cow-1940971_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600284", "title": "Pompgestuurde onderwaterdrainage tegen bodemdaling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pompgestuurde-onderwaterdrainage-tegen-bodemdaling-1.htm" }, "lead": "Met onderwaterdrainage kun je niet alleen water afvoeren, je kunt ook water aanvoeren als het nodig is. Zo voorkom je verdroging van veengrond en bodemdaling. Met pompgestuurde onderwaterdrainage kun je het grondwaterpeil nog beter beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/9/cid600284_cow-1940971_1280.jpg", "width": 1278, "height": 924, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }