{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600896", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Overijssel stimuleert natuurherstel", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overijssel-stimuleert-natuurherstel-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600896, "identifier": "mediaitem_600896", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overijssel-stimuleert-natuurherstel-1.htm", "title": "Overijssel stimuleert natuurherstel", "lead": "Met het programma 'Natuur voor elkaar' wil de provincie Overijssel de verschraling van de natuur tegengaan. Voor initiatieven van inwoners biedt de provincie voorlichting en financiële tegemoetkomingen. Zo ook bij initiatieven om de patrijs in stand te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/8/cid600896_shutterstock_75253429_vogel_Patrijs.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De biodiversiteit, de variatie aan planten en dieren in de natuur, loopt terug. In de provincie Overijssel kent het landschap nog wel een grote diversiteit in de vorm van houtwallen, poelen, ruige akkerranden en soortenrijke bermen, maar die variatie ontbreekt in landbouwgebieden. De biodiversiteit staat daarom in Overijssel ook onder druk. Diersoorten als patrijs, veldleeuwerik en nachtegaal zie je veel minder dan vroeger.<\/p>

Financiële tegemoetkoming<\/h2>

De provincie denkt met het project 'Natuur voor elkaar<\/a>' die teruggang te kunnen stoppen door initiatieven van inwoners te steunen met financiële tegemoetkomingen of met voorlichting. Zo kunnen landschapsarchitecten of ecologen helpen bij het maken van plannen. De provincie heeft een lijst van 114 aandachtsoorten: planten en dieren die er van nature voorkomen en het nu zwaar hebben. Projecten waarin het leefgebied voor deze soorten wordt hersteld, komen in aanmerking voor subsidie. <\/p>

In een artikel van de provincie<\/a> is te lezen hoe boeren subsidies kregen voor plasdraspompen waarmee ze grasland onder water kunnen zetten. Weidevogels profiteren ervan. Een akkerbouwbedrijf in Wijhe kreeg subsidie voor bloeiende akkerranden, een voedselakker, een keverbank, een hoogstamboomgaard met oude fruitboomrassen en een meidoornhaag waarmee de biodiversiteit op het bedrijf versterkt werd. Een bijkomend voordeel is dat natuurlijke vijanden helpen ziekten en plagen te onderdrukken. <\/p>

Patrijs<\/h2>

Een ander voorbeeld is de natuur- en vogelwerkgroep De Grutto die zich in Noord-Oost Twente samen met boeren inzet voor natuurherstel. Zo worden ruige stukjes ingezaaid op plekken waar nog wat patrijzen zitten. Met de financiële bijdrage van de provincie kan de werkgroep de boeren compenseren en zaaizaad kopen.
<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18901236, "identifier": "element_18901236", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Aan de slag voor een sterkere natuur<\/a>, Provincie Overijssel 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Koersdocument Natuur voor elkaar<\/a>, Provincie Overijssel", "indentlevel": 0 }, { "item": "De staat van de biodiversiteit in Overijssel<\/a>, Provncie Overijssel 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verduurzaming landelijk gebied Overijssel : Analyse van doelbereik en samenhangende opgaven richting 2050<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18901242, "identifier": "element_18901242", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Project Natuur voor elkaar<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 2.0<\/a>, regeling Provincie Overijssel", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18901246", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600419", "title": "Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel-gepresenteerd-1.htm" }, "lead": "Een brede maatschappelijke beweging heeft op 19 december een plan voor natuurherstel in Nederland gepresenteerd. Door natuurvriendelijk beheer te stimuleren en intensief samen te werken, willen ze de biodiversiteit in het landelijk gebied herstellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/7/cid600419_shutterstock_434950930_NL_biodiversiteit_berm.jpg", "width": 982, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_boerenlandvogels", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_wild", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veerkrachtige_natuur", "dww_wild", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_huisvesting", "dww_diervoeding", "dww_diergezondheid", "dww_diergedrag" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600071", "title": "Handboek erfgoed en beekherstel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handboek-erfgoed-en-beekherstel-1.htm" }, "lead": "Waterschappen in Nederland werken op veel plekken aan beekherstel met aandacht voor natuurontwikkeling en waterberging. Een handboek biedt handvatten om landschapsgeschiedenis en erfgoed mee te nemen in beekherstelprojecten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/0/cid600071_Drentse_Aa_RA.jpg", "width": 600, "height": 460, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600439", "title": "Onderzoeksresultaten 'Biodiversiteit werkt' gebundeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoeksresultaten-Biodiversiteit-werkt-gebundeld-1.htm" }, "lead": "Het boekje ‘Samen werken aan biodiversiteit’ geeft een overzicht van de resultaten van de veertien projecten in het onderzoeksprogramma ‘Biodiversiteit werkt’. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/0/cid600439_UYKVJQ_Copyright_Theo_Rombout.jpg", "width": 862, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600464", "title": "Handreiking voor natuurherstel op landbouwgrond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handreiking-voor-natuurherstel-op-landbouwgrond-1.htm" }, "lead": "Natuurherstel op voormalige landbouwgrond is soms lastig te realiseren door de mineralenrijkdom en het ontbreken van gewenste plant- en diersoorten. Een onderzoeksrapport zet kennis op een rij. Voor beheerders is er een handreiking voor omvorming.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/0/cid600464_netherlands-105597_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }