{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601444", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Overheidsbeleid is nodig om bodemdaling te stoppen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overheidsbeleid-is-nodig-om-bodemdaling-te-stoppen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601444, "identifier": "mediaitem_601444", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overheidsbeleid-is-nodig-om-bodemdaling-te-stoppen-1.htm", "title": "Overheidsbeleid is nodig om bodemdaling te stoppen", "lead": "Door verlaging van het grondwaterpeil daalt de bodem in het veenweidegebied. Dit leidt tot oplopende kosten voor waterbeheer en extra CO₂-uitstoot. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vindt dat de overheid er naar moet streven de bodemdaling in 2050 met 70% te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/b/cid601444_shutterstock_2516672_NL_wetering_weiland.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Daling van de bodem in het veenweidegebied wordt veroorzaakt door een lage grondwaterstand. Het veen dat aan de lucht wordt blootgesteld, oxideert. Het veen wordt afgebroken met als gevolg dat de bodem daalt. Die bodemdaling heeft gevolgen voor de infrastructuur en waterbeheer: de kosten lopen op. Bovendien zorgt de veenafbraak voor CO₂-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit.<\/p>

Grondwaterpeil<\/h2>

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) vindt voortgaan op het pad van ontwatering, met aanhoudende bodemdaling en CO₂-uitstoot tot gevolg, op de lange termijn economisch, ecologisch en maatschappelijk onverantwoord. In een advies aan het kabinet<\/a> stelt RLI dat terugdringing van de bodemdaling onvermijdelijk is. <\/p>

Om die bodemdaling terug te dringen, moet het grondwaterpeil omhoog. Voor agrariërs in de veenweidegebieden betekent dit dat ze hun bedrijfsvoering zullen moeten aanpassen omdat hun percelen natter worden. De opstellers van het advies denken aan extensivering van het bedrijf of overstappen op andere teelten. Er zijn ook technische mogelijkheden, zoals de experimenten met pompgestuurde onderwaterdrainage. Regionaal worden afspraken gemaakt, schrijft RLI, maar een grootschalige uitvoering van een aanpak van bodemdaling blijft vaak nog achterwege.<\/p>

Streefdoel<\/h2>

De Raad adviseert het Rijk daarom een nationaal beleidskader op te stellen met concrete doelen. Als streefdoel stelt de raad voor bodemdaling in 2050 met 70% te verminderen. De bodemdaling zou maximaal 3 mm per jaar mogen bedragen. Daarnaast moet in het op te stellen beleidskader duidelijk worden hoe je die doelen kunt bereiken. Daarvoor moeten concrete transitiepaden opgenomen worden voor agrariërs en waterschappen. De uitvoering van die transitie zou het best kunnen gebeuren binnen regionale 'uitvoeringstafels'. <\/p>

Ook adviseert de raad de kosten en baten van de aanpak in beeld te brengen. Daarover is nog te weinig inzicht. Verder zou de overheid moeten investeren in onderzoek naar bodemdaling en een nationale informatievoorziening. Voor boeren moet er een informatiepunt komen waar ze advies kunnen krijgen over omschakeling naar een andere bedrijfsvoering.<\/p>" } , { "id": 18917439, "identifier": "element_18917439", "type": "text", "title": "Rapport, samenvatting en infographics over bodemdaling", "url": "https://edepot.wur.nl/530244", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18917443, "identifier": "element_18917443", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Stop bodemdaling in veenweidegebieden: Het Groene Hart als voorbeeld<\/a>, Rapport RLI september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stop bodemdaling in veenweidegebieden: Het Groene Hart als voorbeeld<\/a>, Samenvatting RLI september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Infographic Aanbevelingen advies Bodemdaling in het Groene Hart<\/a>, RLI september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Infographic Proces van peilverlaging, veenoxidatie en bodemdaling<\/a>, RLI september 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vernatting Groene Hart: kostprijs melk en CO2-prijs<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemdaling in de Nederlandse veengebieden: omvang en maatschappelijke kosten<\/a>, Artikel H2O juni 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18917452, "identifier": "element_18917452", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Droogte, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18917456", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600999", "title": "Nederlander wil veenweidelandschap behouden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlander-wil-veenweidelandschap-behouden-1.htm" }, "lead": "Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat het veenweidegebied behouden blijft. De meerderheid ziet liever koeien in het veenweidelandschap dan dat het omgevormd wordt tot een moeraslandschap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/f/e/cid600999_shutterstock_8058547_NL_veenweide_sloot.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601035", "title": "Vermindering CO₂-emissie door ander waterbeheer veenweidegebied", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vermindering-CO2-emissie-door-ander-waterbeheer-veenweidegebied-1.htm" }, "lead": "Uit gedraineerde veengrond komt door de afbraak van organische stof veel CO₂ vrij. Een onderzoek in het veenweidegebied van Friesland laat zien dat je met waterhuishoudkundige maatregelen de CO₂-emissie kunt verminderen van 11 tot 77%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/6/3/cid601035_cow-1940971_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600284", "title": "Pompgestuurde onderwaterdrainage tegen bodemdaling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pompgestuurde-onderwaterdrainage-tegen-bodemdaling-1.htm" }, "lead": "Met onderwaterdrainage kun je niet alleen water afvoeren, je kunt ook water aanvoeren als het nodig is. Zo voorkom je verdroging van veengrond en bodemdaling. Met pompgestuurde onderwaterdrainage kun je het grondwaterpeil nog beter beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/9/cid600284_cow-1940971_1280.jpg", "width": 1278, "height": 924, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599452", "title": "Boeren met een hoog waterpeil", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-met-een-hoog-waterpeil-1.htm" }, "lead": "Boeren met een hoog grondwaterpeil lijkt een lastige combinatie. Toch kan het. Vakblad Veeteelt laat zien hoe je in het Hollandse waterrijk veenweidegebied 100 koeien op 40 ha. kunt melken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/6/cid599452_cows-358957_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }