{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601377", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onmisbare applicaties voor energiebesparing in de glastuinbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onmisbare-applicaties-voor-energiebesparing-in-de-glastuinbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601377, "identifier": "mediaitem_601377", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onmisbare-applicaties-voor-energiebesparing-in-de-glastuinbouw-1.htm", "title": "Onmisbare applicaties voor energiebesparing in de glastuinbouw", "lead": "Fossiele energie wordt schaarser en duurder. De Nederlandse glastuinbouw heeft als doel minder afhankelijk te zijn van deze fossiele brandstoffen. Het programma 'Kas als energiebron' (KAE) houdt zich bezig met energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw. KAE doet dit samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/f/8/cid601377_Energiebesparing%2520shutterstock_102586739_NL_kas_licht.jpg", "width": 4013, "height": 3010, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Klimaatverandering en het klimaatbeleid hebben impact op de bedrijfsvoering binnen de glastuinbouw. Consumenten worden kritischer en vragen steeds vaker naar duurzaam geteelde producten. Het KAE<\/a> programma heeft daarom de ambitie om in 2050 fossielvrij te kunnen telen, klimaatneutraal en economisch rendabel te zijn. Ondernemers, toeleveranciers, onderzoeksinstellingen, overheid en brancheorganisaties werken samen aan nieuwe kennisontwikkeling en innovaties onder andere op het gebied van teelt, lichtbenutting, kas- en schermmaterialen en het stimuleren van aardwarmte. In het artikel 'U doet uzelf tekort als u geen kijkje neemt...'<\/a>. komen verschillende applicaties aan bod die, voor het onderwijs en de praktijk van de glastuinbouw, van nut kunnen zijn.<\/p>

Kennis delen<\/h2>

De Businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research heeft de app KASSIM<\/a> ontwikkeld, een interactief leermiddel voor onderwijs en praktijk. Alle tot nu toe opgedane kennis op het gebied van 'Het Nieuwe Telen' is opgenomen in simulatiemodellen. KASSIM vind je samen met uitgebreide documentatie op Groen Kennisnet (GKN). KASSIM kan ook interessant zijn voor telers en bedrijven.<\/p>

KASSIM geeft inzicht in de processen in een kas. Kasklimaat, gewasverdamping en temperatuurverdeling worden op een overzichtelijke manier in beeld gebracht. Met dit leermiddel zouden docenten uit het mbo, het hbo en het wo nieuwe leerstof kunnen ontwikkelen voor lessen onder andere op het gebied van schermen en belichten. Andere interessante applicaties zijn de Kaskieswijzer, de Uitstralingsmonitor en de Waterstromen app. <\/p>" } , { "id": 18915430, "identifier": "element_18915430", "type": "text", "title": "Kassim, Wiki Groen Kennisnet", "url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/display/G2/", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Kaskieswijzer <\/h2>

De kaskieswijzer is een interactief naslagwerk voornamelijk op het gebied van daglichtbenutting binnen de glastuinbouw. Hoe kun je zonne-energie optimaal benutten en welke factoren belemmeren de toetreding van licht? De Kaskieswijzer geeft antwoorden op je vragen en maakt kennis toegankelijk.<\/p>

Uitstalingsmonitor en Waterstromen app<\/h2>

De uitstralingsmonitor simuleert de gevolgen van uitstraling voor het verticale temperatuurprofiel in je gewas en voor de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas. De Waterstromen app berekent de waterstromen zodat telers en installateurs weten hoeveel water en stikstof ze lozen en wanneer. Met behulp van de app kun je zien of aan de stikstof-emissienormen wordt voldaan, hoeveel er geloosd wordt en met welke investeringen je de emissies kunt verminderen. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915434, "identifier": "element_18915434", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "U doet u zelf te kort als u geen kijkje neemt...<\/a>, Artikel Bloemenkrant, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nulmeting Regionale Energiemonitor Glastuinbouw Greenport West-Holland<\/a>, Wageningen Economic Research, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Energiebesparing door 2e scherm bij onbelichte tomaat : monitoring bij vier tomatenafdelingen met verschillende schermconfiguraties<\/a>, Wageningen University & Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915440, "identifier": "element_18915440", "type": "text", "title": "Wiki KASSIM", "url": "https://wiki.groenkennisnet.nl/display/G2/", "html": "" } , { "id": 18915442, "identifier": "element_18915442", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kas als Energiebron<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kas als Energiebron glastuinbouw fossielvrij<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rijksdienst voor Ondernemend Nederland duurzame glastuinbouw<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kassim<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18915448", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601141", "title": "Klimaatneutrale glastuinbouw in 2040", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatneutrale-glastuinbouw-in-2040-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse tuinbouwsector wil klimaatneutraal werken in 2040. Vermindering van het energiegebruik is een van de belangrijkste maatregelen om de uitstoot van CO₂ te verminderen. In een emissiearme demonstratiekas wordt ervaring opgedaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/c/4/cid601141_165573733.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600633", "title": "Glastuinders twijfelen over haalbaarheid duurzame teelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Glastuinders-twijfelen-over-haalbaarheid-duurzame-teelt-1.htm" }, "lead": "Ondernemers in de glastuinbouw zijn bereid stappen te zetten voor een duurzame teelt: emissievrij en zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Maar ze twijfelen over de haalbaarheid. Een onderzoeksrapport noemt een aantal aanbevelingen voor de overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/9/cid600633_shutterstock_532436356_NL_kas_bloemen.jpg", "width": 773, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600372", "title": "Energiezuinige kas met ultradun glas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energiezuinige-kas-met-ultradun-glas-1.htm" }, "lead": "Het glas op een mobiele telefoon of tablet is ultradun met een dikte van 0,55 mm. Dat glas is licht, buigzaam en laat veel licht door. Zou je dat kunnen gebruiken als kasdek in een energiezuinige kas? Onderzoek laat zien dat dit glas interessant is, maar nog te duur. En afmetingen zijn nog te klein.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/4/cid600372_shutterstock_110292827_kas.jpg", "width": 680, "height": 464, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-03T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600132", "title": "Perspectief voor energietransitie in de glastuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-energietransitie-in-de-glastuinbouw-1.htm" }, "lead": "De tuinbouwsector wil onafhankelijk zijn van fossiele energie en de CO₂-uitstoot naar nul brengen. Technisch is het al mogelijk om CO₂-neutraal te telen, maar fossiele energie is nog steeds relatief goedkoop. Een onderzoeksrapport laat zien wat er mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/6/cid600132_shutterstock_59328169_kassen.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-28T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599357", "title": "Energiebesparing in glastuinbouw door innovatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energiebesparing-in-glastuinbouw-door-innovatie-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse glastuinbouw werkt aan energiezuinige productiemethoden: door gebruik te maken van sensoren, blockchains of te schermen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/0/cid599357_shutterstock_25472857_kas_licht.jpg", "width": 902, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }