{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601468", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onherstelbare schade in natuur na drie droge zomers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onherstelbare-schade-in-natuur-na-drie-droge-zomers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601468, "identifier": "mediaitem_601468", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onherstelbare-schade-in-natuur-na-drie-droge-zomers-1.htm", "title": "Onherstelbare schade in natuur na drie droge zomers", "lead": "De zomer van 2020 was - na de droge zomers van 2018 en 2019 - opnieuw droog. Dit leidt in sommige gevallen tot onomkeerbare schade in natuurterreinen, zo blijkt uit een inventarisatie van terreinbeherende organisaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/8/cid601468_outdoors-3084158_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Natuurmonumenten heeft samen met verschillende terreinorganisaties op basis van veldwaarnemingen een inventarisatie gemaakt van de droogte van afgelopen zomer. Uit die inventarisatie blijkt dat de droogte soms tot onomkeerbare schade leidt. Belangrijke schakels die onderdeel vormen van natuurecosystemen vallen uit. De natuur staat op een aantal plekken op omvallen, vooral op de hogere zandgronden, zo blijkt uit de samenvatting van die inventarisatie<\/a>.<\/p>

Bomen<\/h2>

In 2020 had de natuur al vroeg te maken met extreme droogte, met als gevolg zeer lage grondwaterstanden, droogvallende beken en vennen, slechte waterkwaliteit en droge bodems. Regen in juli gaf enige verlichting, maar de hittegolf in augustus gaf de genadeklap voor kwetsbare terreinen die zich nog niet goed hadden kunnen herstellen van de droogte in 2018 en 2019. <\/p>

Het effect van droogte was duidelijk zichtbaar in hoogveengebieden, vennen, beeksystemen en duinvalleien. Op diverse plekken in heide en bossen was sterfte zichtbaar. Oude eiken, beuken, naaldbomen blijken kwetsbaar en veel bomen zoals de berk staan al vroeg in de herfststand. Door de droogte verzwakken bomen waardoor ze kwetsbaarder worden voor ziekten of plagen. Fijnspar wordt bijvoorbeeld getroffen door de letterzetter. <\/p>

Slecht broedseizoen<\/h2>

Door de droogte staan meer soorten onder druk. Door het droge voorjaar was het een slecht broedseizoen voor diverse weidevogels zoals grutto. En moerasvogels als roerdomp en woudaap hebben eveneens een slecht broedseizoen gehad. Ook orchideeënsoorten en voorjaarsbloeiers lijken hinder te ondervinden. Dat de droogte heidevelden aantast, was zo opvallend dat media er over berichtten.<\/p>

Voor watergebonden soorten als vissen en amfibieën heeft de droogte effect omdat migratie lastiger is, omdat keringen gesloten blijven of omdat de waterkwaliteit onder druk staat. Ook watergebonden insecten zoals libellen staan onder druk, zo meldt de Vlinderstichting. En voor vlindersoorten als heivlinder en kommavlinder en vlinders van hoogvenen is de voortdurende droogte een bedreiging.<\/p>

Domino-effect<\/h2>

De effecten van de droogte komen bovenop structurele problemen zoals de blootstelling aan een te hoge stikstofdepositie, de structurele verlaging van het grondwaterpeil. Het resulteert in een domino-effect die op lange termijn moeilijk te herstellen valt, aldus de auteurs van het overzicht. Op steeds meer plekken zie je onomkeerbare schade voor flora en fauna ontstaan. <\/p>" } , { "id": 18918318, "identifier": "element_18918318", "type": "text", "title": "Terugblik op de droogte van 2020", "url": "https://edepot.wur.nl/531082", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Анна Иларионова<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918323, "identifier": "element_18918323", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Terugblik op de droogte van 2020<\/a>, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Terugblik op de Droogte van 2019<\/a>, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gevolgen voor de natuur van de droge jaren 2018 en 2019; resultaten van een enquête onder deskundigen : deelrapport van het project: Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland<\/a> rapport FWE, 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918328, "identifier": "element_18918328", "type": "text", "title": "Dossier Droogte", "url": "", "html": "" } , { "id": 18918330, "identifier": "element_18918330", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "In gortdroge lente leverden meeste gruttonesten geen kuikens op<\/a>, Nu.nl juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Heide kleurt weer prachtig paars, maar drie droge zomers laten sporen na<\/a> , Omroep Gelderland augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Massale vissterfte verwacht door droogte<\/a>, Omorep Gelderland 30 mei 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Droogte hakt erin bij de vlinders<\/a>, Vlinderstichting 25 augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Droogte<\/a> Natuurmonumenten", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18918337", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600434", "title": "Veel oorzaken voor eikensterfte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veel-oorzaken-voor-eikensterfte-1.htm" }, "lead": "Eikensterfte is een probleem in Nederlandse bossen. Maar er is niet een duidelijke oorzaak voor die sterfte. Insectenvraat of parasitaire schimmels spelen een rol en de droge zomer van 2018 maakte het niet makkelijker voor eiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/7/cid600434_oak-1488120_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600013", "title": "Gevolgen droogte nog lastig in te schatten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gevolgen-droogte-nog-lastig-in-te-schatten-1.htm" }, "lead": "De zomer van 2018 was heet en droog. Heel Nederland werd geel, de heide is op veel plekken afgestorven en zwijnen hadden het moeilijk. Wat de gevolgen van de droogte op de natuur zijn is nog moeilijk in te schatten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/6/cid600013_forest-3600397_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601491", "title": "Droogte zorgt voor verstoorde stikstofhuishouding in heide", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Droogte-zorgt-voor-verstoorde-stikstofhuishouding-in-heide-1.htm" }, "lead": "Als gevolg van successie en stikstofdepositie hoopt stikstof zich in droge heidegebieden op in de bovenste laag van de bodem. Droogte verstoort die stikstofhuishouding sterk, blijkt uit onderzoek. De stikstof komt dan vrij, kan uitspoelen naar grondwater en beïnvloedt de vegetatie dan drastisch.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/3/cid601491_veluwe-3880791_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }