{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601484", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Omvorming naar kruidenrijk grasland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omvorming-naar-kruidenrijk-grasland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601484, "identifier": "mediaitem_601484", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omvorming-naar-kruidenrijk-grasland-1.htm", "title": "Omvorming naar kruidenrijk grasland", "lead": "Graslanden op voormalige landbouwgronden worden soms gedomineerd door enkele grassoorten. Wil je er een kruidenrijk grasland van maken, dan is het soms zinvol om op het perceel tijdelijke akkerbeheer toe te passen met aansluitend inzaai van doelsoorten, zo blijkt uit experimenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/b/cid601484_flowers-602987_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:44+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een kruidenrijk grasland met een grote variatie in structuur is waardevol voor het in stand houden van diverse diergroepen, zoals insecten, muizen en vogels. Maar diverse natuurbeherende organisaties merken dat hun graslanden - vooral die op voormalige landbouwgronden - worden gedomineerd door enkele grassoorten, zoals gestreepte witbol en gewoon struisgras. Het blijkt met regulier beheer lastig de dominantie van die grassoorten te doorbreken. In een praktijkexperiment is gekeken of je meer variatie kunt krijgen door tijdelijk akkerbeheer.<\/p>

Vegetatieontwikkeling<\/h2>

De beheerders hebben zich in het experiment gericht op graslanden van het natuurtype 'N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland<\/a>'. Dat zijn graslanden die op diverse bodems kunnen vormen, meestal hebben ze een matig voedselrijk karakter. Door de gangbare landbouwpraktijken is het areeal van dit type grasland de laatste veertig jaar in omvang afgenomen. Voor het experiment zijn graslanden uitgekozen op drie locaties: landgoed Soeslo, bij Zwolle, het Wooldse veen bij Winterswijk en de Scheeken bij Best in Noord-Brabant. Op al die percelen werd al minstens tien jaar verschralingsbeheer gevoerd door maaien en afvoeren.<\/p>

Op de percelen werd in 2016 en 2017 tijdelijk roggeteelt of zwarte braak toegepast. Bovendien werd zaad van gewenste kruiden gezaaid: duizendblad, grasklokje, knoopkruid, gewoon biggenkruid en gewone margriet. Na 2017 werd de ontwikkeling gevolgd. Er werd gekeken naar de ontwikkeling van de vegetatie en van de bloembezoekende insecten. In juli 2019 werden de resultaten van het experiment gepresenteerd tijdens een veldwerkplaats<\/a> van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).<\/p>" } , { "id": 18918823, "identifier": "element_18918823", "type": "text", "title": "Download kennisblad veldwerkplaats", "url": "https://edepot.wur.nl/507798", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

Grassendominantie<\/h2>

Uit die presentaties blijkt dat het tijdelijk akkerbeheer heeft geresulteerd in een toename van het aantal nectarplanten. Hoewel de onderzoekers ook een behoorlijk aantal soorten insecten aantroffen, konden ze nog niet een direct effect aantonen op de insectenpopulaties. De verwachting is wel dat er op langere termijn een positief effect is. De onderzoekers concludeerden dat de combinatie van de maagregelen - roggeteelt, zwarte braak en inzaai van doelsoorten - een goede manier lijkt te zijn om de grassendominantie te doorbreken. <\/p>

<\/p>

(Bron foto: stokpic<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18918827, "identifier": "element_18918827", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Kennisblad kruidenrijke graslanden<\/a> Kennisblad Veldwerkplaats VBNE 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Omvorming landbouwgrond naar schrale natuur<\/a>: Kennisblad Veldwerkplaats, VBNE 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handreiking voor de omvorming van landbouwgronden naar schrale natuur<\/a>, VBNE 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer kennisbladen VBNE<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18918833, "identifier": "element_18918833", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Natuurtype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland<\/a>, informatie BIJ12", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18918836", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600912", "title": "Ervaringen met mengsels voor kruidenrijk grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ervaringen-met-mengsels-voor-kruidenrijk-grasland-1.htm" }, "lead": "Een kruidenrijk grasland kan helpen bij weidevogelbeheer of versterking van de biodiversiteit. Ook om functionele redenen voor bedrijfsvoering staat een kruidenrijk grasland in de belangstelling. Voor inzaai van een kruidenrijk grasland zijn er verschillende mengsels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/0/cid600912_meadow-3866009_1920.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600464", "title": "Handreiking voor natuurherstel op landbouwgrond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Handreiking-voor-natuurherstel-op-landbouwgrond-1.htm" }, "lead": "Natuurherstel op voormalige landbouwgrond is soms lastig te realiseren door de mineralenrijkdom en het ontbreken van gewenste plant- en diersoorten. Een onderzoeksrapport zet kennis op een rij. Voor beheerders is er een handreiking voor omvorming.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/0/cid600464_netherlands-105597_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598813", "title": "Natuurherstel in de bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurherstel-in-de-bodem-1.htm" }, "lead": "De voedingssamenstelling in de bodem en het bodemleven speelt een belangrijke rol bij het behoud van soortenrijke graslanden. Het onderzoeksprogramma Biodiversteit Werkt keek naar manieren om dat bodemleven te beinvloeden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/d/b/cid598813_90819147.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }