{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601207", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nederlanders maken zich weinig zorgen over overstromingsrisico’s", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlanders-maken-zich-weinig-zorgen-over-overstromingsrisicos-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601207, "identifier": "mediaitem_601207", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederlanders-maken-zich-weinig-zorgen-over-overstromingsrisicos-1.htm", "title": "Nederlanders maken zich weinig zorgen over overstromingsrisico’s", "lead": "Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich weinig zorgen maken over de overstromingsrisico’s in Nederland. De respondenten maken zich meer zorgen over de oorzaken die ten grondslag liggen aan overstromingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/7/cid601207_Web%252072%2520DPI-shutterstock_135767603_waterstand_overstroming.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit zijn de resultaten uit een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit onderzoek hebben 1073 Nederlanders een online vragenlijst ingevuld met vragen over hoe ze denken over waterveiligheid. De resultaten van dit onderzoek staan in “Waterbewustzijn van de Nederlandse bevolking<\/a>”. <\/p>

Overstromingsrisico’s<\/h2>

De respondenten maken zich weinig zorgen over de overstromingsrisico’s in hun eigen woonomgeving, zoals dijkdoorbraken of overstromingen uit zee. De gemiddelde score is 2,9 op een schaal van 1 (geen zorgen) tot 10 (zeer grote zorgen). In het oosten en zuiden zijn de minste zorgen. Ze gaan er vanuit dat er door de overheid voldoende maatregelen genomen worden om het overstromingsgevaar in Nederland tegen te gaan.<\/p>

Wereldwijde problemen die samenhangen met de klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, droogte en smeltende ijskappen, baart hen meer zorgen. <\/p>

Kwetsbaarheid<\/strong> <\/h2>

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de respondenten niet beseffen hoe kwetsbaar Nederland is voor overstromingen. Gemiddeld denken mensen dat 45% van Nederland onder water kan komen te staan. In werkelijkheid is dit 60%. Ondanks dat de kwetsbaarheid onderschat wordt, vinden de ondervraagden wel dat het risico op overstromingen serieus genomen moet worden. Ook is het merendeel bekend met de maatregelen om hoogwater tegen te gaan, zoals dijken, sluizen, stormvloedkeringen, duinen en gemalen. <\/p>

Verhuizen?<\/strong><\/h2>

Mocht er een dreiging zijn tot overstroming, dan blijft 40% waar die is, 39% gaat weg uit het overstromingsgebied en 16% heeft geen idee of ze zullen blijven of weggaan. Vrouwen en mensen uit stedelijke gebieden zijn relatief vaak geneigd weg te gaan. Als mensen blijven waar ze zijn, vertrouwen ze op nieuws via digitale kanalen. maar het is niet zeker of deze kanalen wel blijven werken ten tijde van een overstroming. <\/p>

Toekomstbeeld<\/strong><\/h2>

De meeste respondenten zijn het eens met de stelling dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de waterveiligheid van mens, natuur en milieu in de wereld en in Nederland. Bijna de helft acht het waarschijnlijk dat er over honderd jaar anders uit zal zien, alhoewel ze zich daar geen goed beeld bij kunnen vormen. Een minderheid denkt dat de verkeersinfrastructuur meer op water zal plaatsvinden dan op land en dat wegen alleen nog maar op dijken aanwezig zullen zijn. Om Nederland te beschermen tegen water, vindt de komende jaren de grootste veiligheidsoperatie plaats sinds de Deltawerken. Weinig respondenten zijn hiervan op de hoogte.<\/p>" } , { "id": 18910453, "identifier": "element_18910453", "type": "text", "title": "Rapport Waterbewustzijn van de Nederlandse bevolking", "url": "https://edepot.wur.nl/513870", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910457, "identifier": "element_18910457", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Waterbewustzijn van de Nederlandse bevolking<\/a> Rapport HWBP, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": " Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 <\/a> 16e Voortgangsrapportage : verslagperiode 1 januari 2019 – 30 juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": " Focus op integrale dijkversterking : HWBP: Innovatie gaat nieuwe fase in<\/a> Artikel H2O, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "id": 18910462, "identifier": "element_18910462", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "HWBPl<\/a>, website", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18910465", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600788", "title": "Klimaatverandering vraagt om watermanagement", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatverandering-vraagt-om-watermanagement-1.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering is er meer kans op droge periodes, met waterschaarste en verzilting tot gevolg. We zullen ons watersysteem anders moeten gaan inrichten on hiermee om te gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/c/cid600788_webimage-39AD11C3-B301-4FF3-8C587044B2AB21D6.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600824", "title": "Steeds sneller stijgende zeespiegel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Steeds-sneller-stijgende-zeespiegel-1.htm" }, "lead": "Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel naar beneden gaat, zal de zeespiegel sneller stijgen dan wat eerder verwacht was. Het IPPC schat dat wereldwijd de zeespiegel in 2100 tot wel meer dan 1 meter hoger kan zijn, blijkt uit een nieuw rapport. Bovendien is er een kans dat de Noordelijke IJszee dan ijsvrij is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/0/cid600824_shutterstock_102737813_zee_golf.jpg", "width": 800, "height": 539, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601225", "title": "Nederland over 100 jaar ‘blauwgroen’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nederland-over-100-jaar-blauwgroen-1.htm" }, "lead": "Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? Wageningen University & Research heeft een toekomstvisie voor het jaar 2120 ontwikkeld. Natuur krijgt een hoofdrol en de rivieren krijgen de ruimte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/3/e/cid601225_kaart2120.jpg", "width": 1090, "height": 1500, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }