{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601347", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Natuurinclusieve landbouw als verdienmodel voor ondernemers bij Natura 2000-gebieden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-als-verdienmodel-voor-ondernemers-bij-Natura-2000-gebieden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601347, "identifier": "mediaitem_601347", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-als-verdienmodel-voor-ondernemers-bij-Natura-2000-gebieden-1.htm", "title": "Natuurinclusieve landbouw als verdienmodel voor ondernemers bij Natura 2000-gebieden", "lead": "Natuurinclusieve landbouw is een kans voor een nieuw verdienmodel voor melkveebedrijven rondom een Natura 2000-gebied. Naast financiële meerwaarde door verwaarding en vermarkting, draagt natuurinclusieve bedrijfsvoering ook bij aan imagoverbetering en acceptatie van het bedrijf in de omgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/7/b/cid601347_shutterstock_623402987_NL_koeien_weiland.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De ontwikkelingsmogelijkheden van melkveebedrijven in de nabije omgeving van Natura 2000-gebieden zijn beperkt. Kostprijsverlaging door schaalvergroting is vaak onmogelijk. Aeres student Diederik Vinke vroeg zich af of natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan een toekomstbestendig verdienmodel voor melkveebedrijven in de directie omgeving van zo'n Natura 2000-gebied. Hij richtte zich in zijn afstudeeronderzoek op boeren rond de Engbertsdijksvenen in noordoost Overijssel.<\/p>

Duurzaamheidsprogramma's<\/h2>

De Engbertdijksvenen zijn in 2009 aangewezen als een Natura 2000-gebied. Het is een van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het idee is dat natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan natuurherstel, en kan zorgen voor een zachte overgang tussen de natuur en de naastgelegen landbouw. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ondernemers, voerde Vinke een literatuuronderzoek uit en interviewde hij diverse organisaties.<\/p>

Op basis van zijn onderzoek stelt de student in zijn afstudeerverslag<\/a> dat natuurinclusieve landbouw voor melkveebedrijven rondom een Natura 2000-gebied een kansen biedt voor een nieuw verdienmodel. Financiële meerwaarde kan gerealiseerd worden door middel van duurzaamheidsprogramma’s. Zo heeft FrieslandCampina in 2019 de Top-Zuivellijn ingevoerd die goed aansluit bij ondernemers die natuurinclusieve landbouw willen toepassen op het bedrijf. Het maakt in 2020 een verschil in omzet van €2,00 per 100 kg. Verder blijkt dat bedrijven die duurzaam ondernemen en in het bezit zijn van kwaliteitskenmerken in aanmerking kunnen komen voor gunstigere financieringsmogelijkheden voor nieuwe leningen.<\/p>

Subsidies<\/h2>

Daarnaast zijn er ook subsidiemogelijkheden, zoals de subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3). Dit is de Nederlandse uitwerking van de beschikbare subsidie die verstrekt wordt door Europa middels het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling en is gericht op een goede conditie van de biodiversiteit, natuur en landschap. Verder is er de subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer beschikbaar die meer gericht is op het behoud en het versterken van natuurwaarden.<\/p>

En er is de subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Die is beschikbaar voor ondernemers die grond geschikt willen maken voor natuurbeheer. Dit is een subsidie voor functieverandering van de gronden. Maar de student wijst er op dat de duur van subsidies beperkt is, omdat het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid waaruit veel subsidies beschikbaar worden gesteld iedere zes jaar wordt herzien.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

De waarde van natuurinclusieve landbouw komt niet alleen voort uit een meerwaarde in de vorm van geld. Natuur in de bedrijfsvoering vertaalt zich in een minder kwetsbaar bedrijf, omdat het in mindere mate afhankelijk is van fluctuaties in de kostprijs van externe input. De meerwaarde van natuurinclusieve landbouw kan ook ontstaan door imagoverbetering en acceptatie van het bedrijf in de omgeving.<\/p>

Willen ondernemers natuurinclusieve landbouw toepassen, dan is het raadzaam goede mensen om zich heen te hebben die deze manier van ondernemen kunnen en willen ondersteunen, schrijft Vinke. Dit begint bij de toeleveranciers zoals de mengvoerleveranciers, loonwerkers, veearts, banken en accountants. <\/p>" } , { "id": 18914540, "identifier": "element_18914540", "type": "text", "title": "Download het afstudeerverslag", "url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-lectoratenkennis/985759", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Daarnaast kan samenwerking met natuurorganisaties, terreinbeherende organisaties en agrarische collectieven ondersteuning bieden. Samenwerking tussen terreinbeherende organisaties en ondernemers naast een Natura 2000-gebied kan bijdragen aan een zachtere overgang tussen de natuurgebieden en de aangrenzende landbouwgronden.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914544, "identifier": "element_18914544", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Natuur inclusieve landbouw als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij<\/a>, scriptie Diederik Vinke, Aeres Hogeschool juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mogelijke toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw<\/a>, WUR, 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914549, "identifier": "element_18914549", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18914551, "identifier": "element_18914551", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maar afstudeeropdachten Aeres Hogeschool<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914555", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600708", "title": "Jonge boeren willen stappen zetten richting kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-willen-stappen-zetten-richting-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "73% van de jonge boeren is met het oog op de toekomst bezig om het bedrijf te verduurzamen. En 78% van hen wil stappen zetten richting kringlooplandbouw. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en omroep KRO-NCRV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/e/cid600708_farmer-657343_1920.jpg", "width": 800, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600761", "title": "Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-in-het-onderwijs-3.htm" }, "lead": "Docenten van de groene mbo en hbo opleidingen in Nederland willen graag samen met boeren, ondernemers en onderzoekers aan de slag met het thema natuurinclusieve landbouw in hun opleidingen. Ze zijn er van overtuigd dat dit helpt bij het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw in Nederland. Integratie van het thema in bestaande vakken is daarvoor de basis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/d/cid600761_mei2017-Leeuwarden-dairycampus-49.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-20T09:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "gkn_kcnl" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kcnl" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600732", "title": "Toekomstbeelden natuurinclusieve landbouw als inspiratie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toekomstbeelden-natuurinclusieve-landbouw-als-inspiratie-1.htm" }, "lead": "Omdat de roep vanuit de maatschappij om een meer duurzame landbouw steeds sterker wordt, groeit de belangstelling voor natuurinclusieve landbouw. Maar de omvorming is soms lastig. Mogelijke toekomstbeelden als inspiratie kunnen helpen in de discussie over wat natuurinclusieve landbouw is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/4/cid600732_screenprint-website-wur.jpg", "width": 830, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }