{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601726", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Naar een robuust Markermeer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-robuust-Markermeer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601726, "identifier": "mediaitem_601726", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Naar-een-robuust-Markermeer-1.htm", "title": "Naar een robuust Markermeer", "lead": "Met een natuurlijker peilbeheer en meer moeraszones kan het Markermeer uitgroeien tot een gezonder functionerend meer. De aanleg van de Marker wadden is niet meer dan een begin.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/5/7/cid601726_water_nederland_shutterstock_211493293.jpg", "width": 899, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-01T06:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De rijksoverheid wil de biologische kwaliteit van het Markermeer verbeteren. Het Markermeer heeft zich na de aanleg van de afsluitende Houtribdijk in 1975 ontwikkeld tot een belangrijk gebied voor watervogels. Bij aanwijzing van het Markermeer en IJmeer als Natura 2000-gebied<\/a> is een instandhoudingsdoelstelling geformuleerd voor 19 soorten watervogels. En voor 10 soorten is een verbeterdoelstelling vastgesteld. Maar vanaf de jaren tachtig nam de betekenis van het meer voor die vogels langzamerhand af.<\/p>

Watervogels<\/h2>

Wil je de stand van soorten verbeteren, dan moet je de inrichting en beheer van het Markermeer aanpassen. Wagenings onderzoeker Piet Verdonschot komt in een artikel<\/a> in Vakblad natuur bos landschap aan de hand van een analyse op basis van het 5S-model (Systeemvoorwaarden, Stroming, Structuren, Stoffen en Soorten) tot een aantal aanbevelingen: natuurlijker peilbeheer en grotere arealen met moeraszones.<\/p>

Het Markermeer ontstond nadat in 1975 de Houtribdijk, de dijk van Lelystad naar Enkhuizen was aangelegd. Het meer is met een oppervlakte 695 km2 en een gemiddelde diepte van 3,8 meter een groot en ondiep zoetwatermeer dat zich vanwege de hoge voedselrijkdom ontwikkelde tot een belangrijke broed- en rustplaats voor veel visetende watervogels. <\/p>

In de loop van de jaren tachtig nam die voedselrijkdom echter af door vermindering van lozing uit het riool. Er kwamen minder nutriënten in het gebied waardoor er ook minder voedsel beschikbaar kwam voor de vogels. Om de vogelstand te verbeteren, zijn er wel enkele maatregelen genomen zoals de aanleg van de Marker Wadden, door visserijbeperkingen en de ontwikkeling van oevers, maar het is nog niet genoeg, zo blijkt uit het artikel. <\/p>

Verstoord ecosysteem<\/h2>

Verdonschot beschrijft in het artikel aan de hand van het 5S-model de huidige situatie in het Markermeer: Het Markermeer (S van Systeem) is door menselijk ingrijpen veranderd. Het is een afgesloten zoetwatermeer geworden met een constant waterpeil. Er is wel enige waterbeweging (S van Stroming). Omdat het meer niet diep is, kan al het water binnen anderhalf jaar ververst worden. Dat is relatief kort. Bij de S van Structuur wordt gekeken naar de bodem en oevers. De bodem is vlak en bedekt met een laag slib, de oevers zijn stenig. Het Markermeer is daarmee structuurarm. Er vindt weinig aanvoer van nutriënten (S van Stoffen) als stikstof en fosfaat plaats. De fosforconcentraties zijn laag. <\/p>

De eerste vier S'en beïnvloeden de ontwikkeling van de vijfde S: de soorten. De soorten die voorkomen in het Markermeer kun je omschrijven als soorten van een jong, redelijk troebel en verstoord ecosysteem. De visfauna is sinds het ontstaan behoorlijk verarmd als je kijkt naar soortensamenstelling. Visetende soorten als baars en snoekbaars maken ongeveer 40% van de vispopulatie uit. Andere vissen zijn onder meer brasem, blankvoorn, pos, grondels. <\/p>

Peilbeheer<\/h2>

Wil je het Markermeer robuuster en gevarieerder maken, dan moet je maatregelen nemen die invloed hebben op de waterbeweging (de S van Stroming), zorgen voor meer gevarieerde structuren (S van Structuur) en een verbeterde kringloop van voedingsstoffen (S van Stoffen). <\/p>

Dat kun je doen door een natuurlijker waterpeil die de waterbeweging stimuleert en grotere arealen van moeraszone zodat plantengroei zich kan ontwikkelen. Planten kunnen in de zomer nutriënten vastleggen die in de winter weer vrijkomen. Omdat opbouw en afbraakprocessen sterk bepaald worden door peilwisselingen, is ook een natuurlijker peilbeheer gewenst. Dat stimuleert ook de ontwikkeling van nieuwe habitats waar bijvoorbeeld riet en biezen zich kunnen ontwikkelen. <\/p>" } , { "id": 18925558, "identifier": "element_18925558", "type": "text", "title": "Artikel Een robuust Markermeer", "url": "https://edepot.wur.nl/524957", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925563, "identifier": "element_18925563", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Een robuust Markermeer<\/a>, artikel Vakblad natuur bos landschap, juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Een veerkrachtig Markermeer: van wat naar wat?<\/a> artikel H2O online juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De bodemfauna van het Markermeer : Markermeer bodemfaunakartering 2016 en MWTL-analyse<\/a>, notitie Wageningen Environmental Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De huidige en gewenste ecologische situatie van het Markermeer<\/a>, infographic Wageningen Environmental Research 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurdoelen en duurzame visserij in het IJsselmeergebied<\/a>, infographic Wageningen Environmental Research 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Robuuste Natuur & Veerkracht in de Rijkswateren<\/a>, infographic Wageningen Environmental Research 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925570, "identifier": "element_18925570", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Naar een robuust Markermeer en IJmeer<\/a>, dossier Markermeer Flevoland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naar een robuust Markermeer en IJmeer, dossier Markermeer Flevoland https://www.flevoland.nl/dossiers/markermeer-ijmeer/naar-een-robuust-markermeer-en-ijmeer Dossier IJsselmeer en Markermeer<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Markermeer en IJmeer<\/a>, Natura 2000", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925574", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600992", "title": "Marker Wadden al vol met leven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Marker-Wadden-al-vol-met-leven-1.htm" }, "lead": "In 2011 heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de Marker Wadden. Nu is de eerste van de in totaal 5 eilandengroepen van de Marker Wadden inmiddels voltooid. De eilandengroep zit al vol met leven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/e/cid600992_Marker%2520Wadden.jpg", "width": 799, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600468", "title": "Marker Wadden voor herstel van ecosysteem Markermeer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Marker-Wadden-voor-herstel-van-ecosysteem-Markermeer-1.htm" }, "lead": "Met de aanleg van de Marker Wadden krijgt Nederland een nieuw natuurgebied van 1000 hectare en kan het ecosysteem in het Markermeer zich herstellen. Het eerste eiland van 250 hectare is sinds kort voor het publiek toegankelijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/1/cid600468_marker_wadden_still_youTube.jpg", "width": 1369, "height": 989, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599837", "title": "Rifkorven als schuilplaats voor vis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Rifkorven-als-schuilplaats-voor-vis-1.htm" }, "lead": "Rifkorven of rifballen kunnen voor vissen een schuil- en opgroeiplek bieden in wateren waar vegetatie, dood hout of stenen ontbreken. Verschillende korven staan in het IJsselmeer, Noordzee of in vispassages bij het Noordzeekanaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/b/cid599837_98245_rifballen.jpg", "width": 700, "height": 466, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }