{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601295", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Mogelijkheden voor meer duurzame energie op het platteland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-voor-meer-duurzame-energie-op-het-platteland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601295, "identifier": "mediaitem_601295", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-voor-meer-duurzame-energie-op-het-platteland-1.htm", "title": "Mogelijkheden voor meer duurzame energie op het platteland", "lead": "Agrarische ondernemers die zelf groene stroom willen produceren lopen steeds vaker tegen beperkingen op van de bestaande netinfrastructuur. Door aanpassingen in de bedrijfsvoering zouden ze zelf meer hernieuwbare energie kunnen inzetten om zo het bedrijf te verduurzamen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/9/cid601295_photovoltaic-system-2742302_1280.jpg", "width": 1280, "height": 820, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De komende tien jaar zal er op het platteland meer groene energie worden geproduceerd. De ambitie van het klimaatakkoord van 2019 is dat het platteland voor 30% van de groene stroom moet zorgen. Agrarisch ondernemers investeren in groene energie. Ze plaatsen zonnepanelen of windturbines, maar lopen ook tegen beperkingen aan. De bestaande netinfrastructuur is niet ingericht om grote hoeveelheden elektrische stroom terug te voeren. <\/p>

Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven om meer hernieuwbare energie te produceren. Een deel van die groene energie - meer dan tot nu toe - kun je benutten in de bedrijfsvoering door bedrijfstechnische aanpassingen, zo blijkt uit het rapport 'Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren<\/a>', van Wageningen University & Research.<\/p>

Bedrijfsvoering<\/h2>

Voor de opstellers van het rapport stond de vraag centraal hoe een agrarisch bedrijf de productie en benutting van groene stroom kan  maximaliseren, zonder dat er overbelasting van de netinfrastructuur optreedt. <\/p>

In het rapport komen verschillende mogelijkheden naar voren. Door een aanpassing in de bedrijfsvoering zou je de energiebehoefte kunnen verplaatsen naar perioden waarin de piekproductie plaatsvindt. Je moet dan zoeken naar elektrische processen die te verschuiven zijn naar de periode tussen 11 en 15 uur. <\/p>

Elektrificatie<\/h2>

Een tweede mogelijkheid is meer hernieuwbare energie in de bedrijfsvoering inzetten door processen te elektrificeren. Als voorbeelden worden een elektrische trekker, quad of shovel, een elektrische mengvoerwagen of het elektrisch beregenen genoemd. <\/p>

Een derde mogelijkheid is dat agrarisch ondernemers zelf energiebehoeftige processen aan de bedrijfsvoering toevoegen, die nu elders in de keten worden uitgevoerd. Genoemd worden processen als het mest scheiden, mest verwerken, mest drogen en mest koelen, het indikken van melk of melk verwerken tot zuivelproducten, grasdrogen en het creëren van publieke laadplaatsen voor elektrische auto’s. Je kunt zo meer hernieuwbare energie op het bedrijf produceren zonder dat je de netwerkinfrastructuur hoeft te belasten. <\/p>

Boerderij van de Toekomst<\/h2>

Je zou ook zelf waterstof kunnen produceren, zo is te lezen in het rapport. Dat is een mogelijkheid om energie op te slaan om later weer te gebruiken. Je zou het kunnen gebruiken om diesel te vervangen zodat de CO₂-footprint omlaag gaat. <\/p>" } , { "id": 18912979, "identifier": "element_18912979", "type": "text", "title": "Rapport met ontwerpen voor melkveehouderij en akkerbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/525167", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Op de Boerderij van de Toekomst,<\/a> een project van Wageningen University & Research, wordt gewerkt aan methoden om meer duurzame energie op het bedrijf in te zetten.<\/p>

(Bron foto: Sebastian Ganso<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912983, "identifier": "element_18912983", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren Ontwerpen voor melkveehouderij en akkerbouw om meer hernieuwbare energie te produceren door energieproductie op het eigen bedrijf flexibel te benutten<\/a>, rapport Wageningen University & Research juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwerp Boerderij van de Toekomst,<\/a> rapport Wageningen University & Research februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zon, wind en mest geven melkveehouderij nieuwe energie<\/a> Artikel Veeteelt maart 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Klimaatakkoord<\/a>, Rijksoverheid 28 juni 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912989, "identifier": "element_18912989", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Duurzame energie op Boerderij van de Toekomst, nieuwsbericht <\/a> Boerderij van de toekomst 25 augustus 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912993", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601123", "title": "Boerderij van de Toekomst laat zien hoe kringlooplandbouw werkt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerderij-van-de-Toekomst-laat-zien-hoe-kringlooplandbouw-werkt-1.htm" }, "lead": "De Boerderij van de Toekomst in Lelystad moet gaan functioneren als proeflocatie om ervaring op te doen met landbouw volgens agro-ecologische principes. In het ontwerp van deze Boerderij van de Toekomst wordt aandacht besteed aan gewasdiversiteit, technologie en verdienmodellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/c/cid601123_boerderij_van_de_toekomst.JPG", "width": 991, "height": 661, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600759", "title": "Minder broeikasgas in de melkveehouderij is mogelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-broeikasgas-in-de-melkveehouderij-is-mogelijk-1.htm" }, "lead": "De melkveehouderij moet een forse inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Een structurele aanpassing van het bedrijfssyteem is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/b/cid600759_148415270.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600742", "title": "Tien jaar energietransitie in land- en tuinbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tien-jaar-energietransitie-in-land-en-tuinbouw-1.htm" }, "lead": "Sinds 2008 werken de agrosectoren aan een schone en energiezuinige bedrijfsvoering. In tien jaar is veel bereikt. Zo gebruikte de glastuinbouw in 2016 59% minder brandstof dan in 1990. En wekken andere sectoren 80% van hun energieverbruik op door hernieuwbare energie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/2/c/cid600742_Web%252072%2520DPI-shutterstock_35146957_windmolen_zonnepanelen.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601350", "title": "Energietransitie in de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energietransitie-in-de-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "Meer dan de helft van de elektriciteit die door melkveehouders gebruikt wordt, is duurzaam opgewekt schrijft vakblad Veeteelt. Maar dat betekent niet dat de sector energieneutraal is. Er liggen nog veel mogelijkheden voor zonne-energie, windenergie en mestvergisting.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/e/cid601350_white-and-black-cow-on-green-grass-field-during-daytime.jpg", "width": 800, "height": 538, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_veehouderij", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }