{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600799", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Mogelijke reststromen als grondstof voor veevoer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijke-reststromen-als-grondstof-voor-veevoer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600799, "identifier": "mediaitem_600799", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijke-reststromen-als-grondstof-voor-veevoer-1.htm", "title": "Mogelijke reststromen als grondstof voor veevoer", "lead": "Voor verduurzaming van de veehouderij moet Nederland minder afhankelijk worden van de invoer van eiwitrijke producten. Dat zou kunnen door meer reststromen te gebruiken voor de productie van veevoer. De inzet van slachtafval lijkt het meest kansrijk, maar dan moet wet- en regelgeving aangepast worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/3/cid600799_shutterstock_105092750_vee_voeder.jpg", "width": 800, "height": 526, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Zoals beschreven in de landbouwvisie die de landbouwminister Carola Schouten in september 2018 uitbracht, zal de Nederlandse landbouw een omslag moeten maken naar kringlooplandbouw. Voor verduurzaming van de veehouderij is het nodig dat Nederland minder afhankelijk wordt van invoer en zelf meer diervoeders gaat produceren. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de productie van diervoeders uit reststromen te verhogen, is een verkennend onderzoek uitgevoerd. In het onderzoek worden potentiële reststromen beschreven. Wat is er al beschikbaar? Waar worden die reststromen voor gebruikt? En wat zijn kansrijke mogelijkheden?<\/p>

Reststromen<\/h2>

Voor de verkenning zijn veel cijfers verzameld over de omvang van de hoeveelheid reststromen en gebruikte diervoeders. Zo meldt het onderzoeksrapport<\/a> dat de totale hoeveelheid biotische reststromen in 2013 geschat werd op bijna 43 miljoen ton. Van die totale hoeveelheid is een deel, ongeveer 14,5 miljoen ton geschikt voor de productie van veevoer. Daarvan zijn zijn GFT-afval (1,3 miljoen ton), bietenblad (3 miljoen ton vers) en aardappelloof (1,75 miljoen ton vers) stromen met een substantiële omvang. Van die 14,5 ton is niet alles geschikt als veevoer: bietenblad en aardappelloof is niet geschikt bijvoorbeeld. Nu wordt ongeveer de helft (7,8 miljoen ton) al als veevoer ingezet zoals soja-, raapzaad- en zonnebloemschroot.<\/p>

Het totale volume aan diervoedergrondstoffen bedroeg in 2018 16,7 miljoen ton. Die grondstoffen bestaan voor ruwweg de helft (51,9%) uit basisgrondstoffen en een iets kleinere aandeel (42,7%) uit co-producten, restproducten uit de levensmiddelenindustrie. Dat zijn vooral eiwitrijke producten. Daarnaast worden nog mineralen, additieven, vetten en oliën gebruikt. <\/p>

Van de gebruikte diervoedergrondstoffen in mengvoeders komt minder dan 12% uit Nederland, 55,6% uit de rest van Europa en 32,8% uit Zuid- en Noord-Amerika en Azië. Het aandeel uit Nederland neemt af. Vijf jaar eerer kwam nog 35-40% uit Nederland, eenzelfde percentage uit Europa en zo’n 25% uit Amerika, Azië en overig. De omvang van de afgezette hoeveelheid mengvoer was in 2018 12,14 miljoen ton. Hiervan is 4,17 miljoen ton voor rundvee, 4,42 miljoen ton voor varkens, 3,13 miljoen ton voor pluimvee en 0,41 miljoen ton overige diersoorten. <\/p>

Slachtafval <\/h2>

Naast de al veel ingezette co-producten zijn mogelijkheden verkend van andere mogelijke reststromen die ingezet kunnen worden zoals slachtafval, groenbemesters, sloot en bermmaaisel, niet geconsumeerd voedsel, gewasresten. Het slachtafval is de meest kansrijke mogelijkheid om de import van eiwitrijke grondstoffen te beperken. Maar dan moet de wet- en regelgeving wel worden aangepast. Groenbemesters worden soms wel ingezet, met name grassen, maar een grotere inzet van groenbemesters is niet gunstig voor bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid. Een interessante mogelijkheid is mogelijk insectenkweek op afvalproducten of niet geconsumeerd voedsel. Maar ook hier zal wet- en regelgeving aangepast moeten worden voordat insecten grootschalig geproduceerd kunenn worden. <\/p>

De onderzoekers concluderen dat er wel een aantal potientiële reststromen zijn die je als grondstof voor veevoer kunt gebruiken, maar op dit moment zijn er geen 'quick wins'. De inzet van slachtafval lijkt nog het meest kansrijk.<\/p>" } , { "id": 18898593, "identifier": "element_18898593", "type": "text", "title": "Download het rapport", "url": "http://edepot.wur.nl/499300", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18898597, "identifier": "element_18898597", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Welke mogelijkheden zijn er in Nederland om meer diervoeders te produceren? : verkenning van de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van diervoeders uit reststromen in Nederland op basis van beschikbare kennis en data<\/a>, rapport WUR Livestock Research oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Peer review Nederlandse beschikbaarheid en vraag naar voedsel, veevoer en biomassa voor non-food in 2030 en 2050<\/a>, rapport Wageningen Food & Biobased Research, januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Regels diermeel kunnen ietsje ruimer'<\/a>, artikel Resource 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer reststromen benutten in veevoer'<\/a>, artikel Resource, september 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18898603, "identifier": "element_18898603", "type": "text", "title": "Dossier Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18898605, "identifier": "element_18898605", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Circulair inzetten van reststromen en co-producten via de diervoederketen<\/a>, bericht Wageningen University & Research april 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18898609", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600379", "title": "Perspectief voor insect als agroproductiedier", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-insect-als-agroproductiedier-1.htm" }, "lead": "Uit een in juni gepresenteerde zienswijze over insectenteelt blijkt dat we mogelijk aan de vooravond staan van een groei van het insect als productiedier. Die groei is veelbelovend, vindt ook minister Carola Schouten. Ze zal kijken waar wettelijke belemmeringen liggen en waar meer onderzoek nodig is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/5/cid600379_shutterstock_335793020_meelwormen_boerderij.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599550", "title": "Regelgeving belemmert toepassing van insecten als veevoer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Regelgeving-belemmert-toepassing-van-insecten-als-veevoer-1.htm" }, "lead": "Insecten zijn een ideale grondstof en goede vervangende eiwitbron in veevoer. Maar tot frustratie van de Vereniging van Insectenkwekers staat Europese regelgeving verwerking van insecten in veevoer niet toe. In visvoer is het sinds 1 juli wel toegestaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/a/cid599550_shutterstock_257741323_meelwormen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_eiwittransitie", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599783", "title": "Reststromen als veevoer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Reststromen-als-veevoer-1.htm" }, "lead": "In de circulaire economie verwerk je reststromen weer tot waardevolle producten. Bij de verwerking tot hoogwaardige producten blijkt het lastig goede businesscases te ontwikkelen, maar de verwerking tot veevoer biedt perspectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/5/a/cid599783_shutterstock_5103733_kokkels_schelpdieren.jpg", "width": 720, "height": 549, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596703", "title": "Algen in veevoer: kansen en uitdagingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Algen-in-veevoer-kansen-en-uitdagingen-1.htm" }, "lead": "Algen drogen als veevoercomponent is mogelijk, maar er moet nog heel wat gebeuren om het rendabel te krijgen. Zo is de kostprijs van (gedroogde) algen hoog en is veel energie nodig voor verwerking.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/b/cid596703_93057897-algen-Thinkstock%25281%2529.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-01-06T10:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_udv" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }