{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600826", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Melkveehouders in Proeftuin Veenweiden realiseren 22% ammoniakreductie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Melkveehouders-in-Proeftuin-Veenweiden-realiseren-22-ammoniakreductie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600826, "identifier": "mediaitem_600826", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Melkveehouders-in-Proeftuin-Veenweiden-realiseren-22-ammoniakreductie-1.htm", "title": "Melkveehouders in Proeftuin Veenweiden realiseren 22% ammoniakreductie", "lead": "Tien pilotboeren in het Groene Hart hebben sinds 2016 binnen de Proeftuin Veenweiden laten zien dat je de ammoniakemissie tot 25% kunt verminderen. Vooral maatregelen gericht op het beperken van de emissie in het veld waren effectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/0/cid600826_shutterstock_16417519_NL_boerenbedrijf_koeien.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Eigenlijk zijn we bezig met melkveehouderij 2.0, zegt een van de pilotboeren in een filmpje van het innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden. Sinds 2016 hebben de tien pilotboeren ervaring opgedaan met mogelijkheden om de ammoniakemissie te verminderen. Het doel van het project was de ammoniakemissie met 25% terug te brengen ten opzichte van de emissie in 2015. In het project, een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld, werkten de boeren samen met onderzoekers van Wageningen University & Research, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Ammoniakemissie<\/h2>

Uit de verschillende rapportages blijkt dat dit doel nagenoeg gehaald is. Om de reductiedoelen voor ammoniak te halen, werd voor elk bedrijf een bedrijfsplan met concrete maatregelen ontwikkeld. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan beweiding, de mest verdund uitrijden of aan ander rantsoen voor het melkvee. Voor het hele project is de ammoniakemissie met 22% verminderd, voor zover dat kon worden aangetoond. Omdat de effecten van sommige maatregelen niet goed konden worden meegeteld, vermoeden de onderzoekers dat de reductiedoelstelling van 25% wel gehaald is, zo blijkt uit het eindrapport 'Verlagen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden<\/a>'.<\/p>

Mest verdunnen<\/h2>

Melkveehouders kunnen de ammoniakemissie verminderen door drie typen maatregelen te nemen rond mest, rantsoen en bodem. De belangrijkste maatregel is het verdund uitrijden van drijfmest met een sleepvoet, zo meldt het onderzoeksrapport. Je kunt de mest uitrijden in een verdunning van 1 deel water op 2 delen mest. De ammoniakemissie vermindert dan met 20%. Als je de mest ook nog uitrijdt onder gunstige weersomstandigheden - lage windsnelheid, lage temperatuur, hoge luchtvochtigheid - dan vermindert de emissie nog meer.<\/p>

Rantsoen<\/h2>

Door een rantsoen met een wat lager gehalte aan ruw eiwit te voeren, kun je ook zorgen dat de ammoniakemissie omlaag gaat. Je rantsoen moet dan bestaan op een juiste combinatie van ruwvoer, aangekocht krachtvoer en bijproducten. In het project is flink geïnvesteerd in de kennisontwikkeling bij de veehouders zelf, maar voerleveranciers bleven er in achter. Wil je meer succes hebben, dan zul je hen er ook bij moeten betrekken.

Een derde spoor is gericht op de bodem. Door onderwaterdrainage toe te passen, verminder je de oxydatie van veengrond waardoor je de stikstofemissie beperkt. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899323, "identifier": "element_18899323", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Verlagen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden Ontwikkeling op melkveehouderij pilotbedrijven met 25% reductie als streven<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied 25% reductie een haalbaar doel<\/a>, Wageningen Livestock Research, oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Van Proeftuin Veenweiden naar Klimaatslim Boeren op Veen<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Mogelijkheden tot vermarkten van reducties in ammoniakemissie in het westelijk veenweidegebied<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Adviezen aan beleidsmakers: rapportage<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eerste verkenning arrangementen om ammoniakemissie in het westelijke veenweidegebied te reduceren<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Borgen van maatregelen om ammoniakemissie te reduceren<\/a>, Wageningen Livestock Research augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naar een ketengerichte aanpak om ammoniakemissie te reduceren : ontwerp en toepassing<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naar een integraal gebiedsgerichte aanpak om ammoniakemissie te reduceren : ontwerp en pilot<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Naar een depositiegerichte aanpak van ammoniakemissies rond de Nieuwkoopse Plassen : scenariostudie voor Proeftuin Veenweiden<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, augustus 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Analyse van gedragsverandering bij het verminderen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Effecten van ammoniak reducerende maatregelen in bedrijfsverband Scenariostudie voor proeftuin Natura 2000 in veenweidegebied<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research, maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "25% minder ammoniakemissie? Het kan!<\/a> Factsheet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899338, "identifier": "element_18899338", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Proeftuin Veenweiden<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Proeftuin heeft oplossingen stikstofprobleem<\/a>, Nieuwe Oogst 8 oktober 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Innovatieve bedrijfsvoering boeren veenweidegebied zorgt voor 22% ammoniakreductie<\/a>, bericht Provincie Zuid-Holland 9 oktober", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18899343", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600054", "title": "Mogelijkheden om ammoniakuitstoot te beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-om-ammoniakuitstoot-te-beperken-1.htm" }, "lead": "Om de ammoniakuitstoot in de veehouderij te beperken, kunnen veehouderijbedrijven maatregelen nemen. Naast de erkende maatregelen zijn er meer mogelijkheden, zo blijkt uit Vlaams onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/4/cid600054_147045566.jpg", "width": 512, "height": 378, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599948", "title": "Ammoniakemissie verlagen met weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ammoniakemissie-verlagen-met-weidegang-1.htm" }, "lead": "Weidegang is een manier om ammoniakemissie te verlagen. Omdat urine dan niet in contact komt met de mest, wordt minder ammoniak gevormd. In theorie kun je de ammoniakemissie nog verlagen door op stal een aangepast rantsoen aan te bieden, maar dat levert weinig milieuwinst op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/e/cid599948_cattle-918644_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600028", "title": "Hogere ammoniakemissie op veenweidebedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Hogere-ammoniakemissie-op-veenweidebedrijven-1.htm" }, "lead": "De ammoniakemissie op veenweidebedrijven ligt wat hoger dan op het gemiddelde rundveebedrijf. Maar door een gerichte aanpak kun je die emissie wel verlagen, door voermanagement bijvoorbeeld, of meer weidegang.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/6/cid600028_shutterstock_1314211_NL_veenweide.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600927", "title": "Mogelijke maatregelen tegen stikstofovermaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijke-maatregelen-tegen-stikstofovermaat-1.htm" }, "lead": "Nu duidelijk is dat Nederland te veel stikstof uitstoot, en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer is toegestaan, moet er een oplossing komen voor dit ‘stikstofprobleem’. De adviescommissie onder leiding van Johan Remkes noemt mogelijke maatregelen met ook stevige impact voor de veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/3/cid600927_shutterstock_7740412_NL_snelweg_file.jpg", "width": 502, "height": 362, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-25T14:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }