{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601652", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meerjarige samenwerking tussen onderwijs en kringlooplandbouwbedrijf Ecolana", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meerjarige-samenwerking-tussen-onderwijs-en-kringlooplandbouwbedrijf-Ecolana-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601652, "identifier": "mediaitem_601652", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meerjarige-samenwerking-tussen-onderwijs-en-kringlooplandbouwbedrijf-Ecolana-1.htm", "title": "Meerjarige samenwerking tussen onderwijs en kringlooplandbouwbedrijf Ecolana", "lead": "Hogeschool van Hall Larenstein en Nordwin College gaan samenwerken met het agrarisch samenwerkingsverband Ecolana, een kringlooplandbouwbedrijf in het noorden van Friesland. Studenten leren zo hoe je de principes van kringlooplandbouw kunt toepassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/0/cid601652_fs2DSC_1316.jpg", "width": 1800, "height": 1200, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-19T16:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De rijksoverheid wil dat in 2030 voedsel duurzaam wordt geproduceerd. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij zo weinig mogelijk verspild wordt, waar reststromen maximaal worden ingezet en natuur optimaal gebruikt . Ook studenten moeten leren en ervaren hoe de principes van de kringlooplandbouw toe te passen. Wat is er dan beter dan te leren van agrariërs die daar al twee decennia mee bezig zijn. <\/p>

Kringloopbedrijf<\/h2>

Leren van elkaar in echte praktijksituaties is het uitgangspunt bij de samenwerking die is overeengekomen tussen Hogeschool van Hall Larenstein, Nordwin College en agrarisch samenwerkingsverband Ecolana. Met die samenwerking willen de initiatiefnemers Het laten zien wat de ontwikkelingen zijn die een modern kringloopbedrijf gedurende meerdere jaren doormaakt. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Ecolana is een vereniging van vier agrarische bedrijven: een melkveebedrijf, twee akkerbouwbedrijven en een schapenbedrijf. Door die samenwerking is een modern, gemengd bedrijf gevormd in het gebied tussen de kustdorpen Holwerd en Ternaard. Het totale areaal bestaat uit ongeveer 360 hectare binnendijkse kleigrond en 50 hectare buitendijks kweldergebied. Voedselveiligheid, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie staan daarbij centraal. Omschakeling van traditionele landbouw naar een maatschappelijk verantwoorde productiewijze is het doel. <\/p>

Biodiversiteit<\/h2>

Studenten van zowel het groene hbo als mbo volgen de vier samenwerkende bedrijven vai verschillende datastromen zoals bodemanalyses, wateranalyses en biodiversiteitsmetingen. De informatie komt voort uit projecten van de verschillende ectoraten bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast werken studenten mee aan het opzetten van onderzoeken en het verwerken van de resultaten binnen deze projecten. <\/p>

De eerste onderzoeken hebben betrekking op het bovengronds aanwenden van strorijke mest en de effecten daarvan op de kwaliteit van de bodem, de waterhuishouding en biodiversiteitsmetingen zoals een insecteninventarisatie, inventarisatie van de bodembiologie en weidevogelonderzoek. In de komende jaren worden vervolgonderzoeken op verschillende gebieden gekoppeld. <\/p>

Studenten<\/h2>

Ecolana is, naast onderzoekslocatie, ook een demobedrijf voor studenten die zich gaan verdiepen in natuurinclusieve landbouw. Dit gebeurt middels het volgen van de ontwikkelingen op het bedrijf in de praktijk door workshops, excursies en praktijkopdrachten. Ecolana krijgt extra managementinformatie om haar duurzame doelen te bereiken, door de data die voortkomen uit de onderzoeken en de input van de studenten op het bedrijf.

De samenwerking met agrarische bedrijven als van demobedrijven voor het groene onderwijs is mede mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân. De verschillende onderzoeken worden mede mogelijk gemaakt door onder andere het ministerie van LNV, de Provinsje Fryslân, Regieorgaan SIA, DAW en Regiodeal NOF.<\/p>

Er zijn meer regionale intiatieven om kringlooplandbouw vorm te geven. Je vindt informatie over die intiatieven op de portal kringlooplandbouw <\/p>" } , { "id": 18923680, "identifier": "element_18923680", "type": "text", "title": "Kringlooplandbouw in de regio", "url": "", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Ecolana)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18923684, "identifier": "element_18923684", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": " Gemengd bedrijf nieuwe stijl : samenwerken veehouders en akkerbouwers<\/a>, Brochure 2006", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18923687, "identifier": "element_18923687", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Ecolana<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ecolana<\/a> YouTube", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18923691, "identifier": "element_18923691", "type": "text", "title": "Portal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18923693", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601535", "title": "E-zine over natuurinclusieve landbouw in groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/E-zine-over-natuurinclusieve-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "‘Nu de landbouw in beweging is, is kennis opnieuw de motor’, zegt landbouwminister Carola Schouten: ‘Wil je iets bereiken op gebied van natuurinclusieve landbouw, dan moet je in het onderwijs beginnen.’ Een e-zine laat zien wat er gebeurd is binnen de Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/5/cid601535_poppy-3108057_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-16T16:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601437", "title": "Lesmateriaal over kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lesmateriaal-over-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse landbouw moet de omslag maken naar kringlooplandbouw. Maar hoe doe je dat? Hoe werk je aan verduurzaming op het melkveebedrijf? Of hoe teel je eiwitrijke gewassen? Voor het onderwijs is lesmateriaal beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/8/3/cid601437_veeteelt_ef032312_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600708", "title": "Jonge boeren willen stappen zetten richting kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Jonge-boeren-willen-stappen-zetten-richting-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "73% van de jonge boeren is met het oog op de toekomst bezig om het bedrijf te verduurzamen. En 78% van hen wil stappen zetten richting kringlooplandbouw. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en omroep KRO-NCRV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/e/cid600708_farmer-657343_1920.jpg", "width": 800, "height": 573, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }