{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600594", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Landbouw Collectief: Voor stikstofreductie is 2,9 miljard euro nodig", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landbouw-Collectief-Voor-stikstofreductie-is-29-miljard-euro-nodig-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600594, "identifier": "mediaitem_600594", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Landbouw-Collectief-Voor-stikstofreductie-is-29-miljard-euro-nodig-1.htm", "title": "Landbouw Collectief: Voor stikstofreductie is 2,9 miljard euro nodig", "lead": "Minder eiwitten in het voer, meer beweiding en mest toevoegen aan het water. Dat zijn de drie belangrijkste maatregelen die 13 landbouworganisaties voorstellen als aanpak voor de stikstofproblematiek. Voor die aanpak is geld nodig: bijna € 3 miljard.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/0/cid600594_shutterstock_52025425_NL_koe_weiland.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-20T14:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het Landbouw Collectief, een samenwerkingsverband van 13 landbouworganisaties onder het voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, heeft op 20 november in Nieuwspoort een voorstel gepresenteerd voor aanpak van de stikstofcrisis. Het rapport 'Uit de gecreëerde stikstofimpasse<\/a>' is aangeboden aan LNV-minister Carola Schouten en Peter Drenth, voorzitter van IPO-Commissie Vitaal Platteland.<\/p>

Vrijwillige basis<\/h2>

De boerenorganisatie komen met praktische voorstellen waarmee op korte termijn voldoende stikstofruimte kan worden vrijgemaakt, zo meldt LTO in een persbericht. Die maatregelen zijn nodig, zo schrijft LTO, 'gezien de grote schade die de stikstofimpasse inmiddels aanricht aan talrijke ondernemingen in de landbouw en bouwsector. Die schade loopt per dag verder op.'<\/p>

Belangrijkste maatregelen om de ammoniakuitstoot omlaag te brengen zijn: minder eiwitrijk voer, mest aanlengen met water en meer beweiding. Daarnaast denkt het collectief dat de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij<\/a> ook kan zorgen dat op korte termijn stikstofruimte vrij komt. Maar voor draagvlak is het wel belangrijk dat dit op vrijwillige basis gebeurt. Boeren moeten zelf keuzes kunnen maken die passen bij hun bedrijfsvoering.<\/p>

Randvoorwaarden<\/h2>

Naast de vrijwillige deelname stellen de landbouworganisaties nog andere randvoorwaarden. Zo mag het beleid niet gericht zijn op generieke krimp, mag er geen inperking van vergunningen zijn en mag er geen inlevering van rechten bij komen kijken. Het beleid van het Rijk en de provincies moet gelijk zijn. De ammoniakdeposities moeten gevalideerd zijn met metingen en ook wil het collectief een spoedige invoering van een reële drempelwaarde, zodat ondernemers niet met een onnodige papierwinkel worden opgezadeld. Bovendien willen de boeren met de kennis van nu een herijking van Natura 2000-gebieden op realistische doelen.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Deelnemers aan het collectief zijn: LTO Nederland, Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, NAJK, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Netwerk Grondig, de Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de Producenten Organisatie Varkenshouderij.<\/p>" } , { "id": 18893095, "identifier": "element_18893095", "type": "text", "title": "Download het voorstel van het Landbouw Collectief", "url": "https://edepot.wur.nl/507136", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893099, "identifier": "element_18893099", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Uit de gecreëerde stikstofimpasse<\/a>, voorstel Landbouw Collectief 20 november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek<\/a>, kamerbrief 13 november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aanpak stikstofproblematiek<\/a> Kamerbrief Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 4 oktober 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893104, "identifier": "element_18893104", "type": "text", "title": "Dossier Stikstof Groen Kennisnet", "url": "", "html": "" } , { "id": 18893106, "identifier": "element_18893106", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Landbouw Collectief komt met snelle oplossing voor gecreëerde stikstofcrisis<\/a>, Persbericht LTO 20 november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkveevoeding, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18893111", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599948", "title": "Ammoniakemissie verlagen met weidegang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ammoniakemissie-verlagen-met-weidegang-1.htm" }, "lead": "Weidegang is een manier om ammoniakemissie te verlagen. Omdat urine dan niet in contact komt met de mest, wordt minder ammoniak gevormd. In theorie kun je de ammoniakemissie nog verlagen door op stal een aangepast rantsoen aan te bieden, maar dat levert weinig milieuwinst op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/e/cid599948_cattle-918644_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600054", "title": "Mogelijkheden om ammoniakuitstoot te beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mogelijkheden-om-ammoniakuitstoot-te-beperken-1.htm" }, "lead": "Om de ammoniakuitstoot in de veehouderij te beperken, kunnen veehouderijbedrijven maatregelen nemen. Naast de erkende maatregelen zijn er meer mogelijkheden, zo blijkt uit Vlaams onderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/4/cid600054_147045566.jpg", "width": 512, "height": 378, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600826", "title": "Melkveehouders in Proeftuin Veenweiden realiseren 22% ammoniakreductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Melkveehouders-in-Proeftuin-Veenweiden-realiseren-22-ammoniakreductie-1.htm" }, "lead": "Tien pilotboeren in het Groene Hart hebben sinds 2016 binnen de Proeftuin Veenweiden laten zien dat je de ammoniakemissie tot 25% kunt verminderen. Vooral maatregelen gericht op het beperken van de emissie in het veld waren effectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/0/cid600826_shutterstock_16417519_NL_boerenbedrijf_koeien.jpg", "width": 800, "height": 531, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600854", "title": "Maatregelenpakket voor stikstof- en PFAS-problematiek", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Maatregelenpakket-voor-stikstof-en-PFAS-problematiek-1.htm" }, "lead": "De maximumsnelheid op snelwegen gaat overdag omlaag naar 100 km. Veehouders moeten ander voer gebruiken met minder eiwit en de warme saneringsregeling varkenshouderij wordt uitgebreid. Zo denkt het kabinet de stikstofproblematiek op korte termijn op te lossen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/8/cid600854_shutterstock_179200397_NL_snelweg.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-13T12:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }