{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600972", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kringlooplandbouw zonder kunstmest. Kan dat?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-zonder-kunstmest.-Kan-dat-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600972, "identifier": "mediaitem_600972", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-zonder-kunstmest.-Kan-dat-1.htm", "title": "Kringlooplandbouw zonder kunstmest. Kan dat?", "lead": "In 2017 zijn er enkele verkenningen uitgevoerd naar de gevolgen van een ander mestbeleid. Zou Nederland bijvoorbeeld geen kunstmest meer gebruiken, dan ontstaat er schaarste aan stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/a/cid600972_shutterstock_11785579_gieren_mestinjectie.jpg", "width": 896, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De KringloopToets is een gespreksinstrument waarmee partijen in samenwerking met experts te verkennen hoe nutriëntenstromen in de voer-voedsel-mest kringloop lopen en hoe potentiële beleidsmaatregelen daar op ingrijpen. Een van de doelen van de KringloopToets is het ontwikkelen van gemeenschappelijk taalgebruik. Zo ontwikkel je een gezamenlijk inzicht: Wat houdt circulaire economie in als je het hebt over kringlopen van voer en mest? En wat betekent het sluiten van kringlopen?<\/p>

Gesloten kringloop<\/h2>

In Noord-Brabant hebben deelnemers - inwoners, veehouders en deskundigen - aan de 'dialoog Brabants mestbeleid' een in het kader van die Kringlooptoets verkenning uitgevoerd. Ze hebben zich in een casus gebogen over de vraag wat het betekent om kringlopen op Noordwest-Europees niveau te sluiten. Is dat mogelijk? En wat heeft dat voor consequenties voor de veehouderij in Noord-Brabant? Het gaat in de casus om zes landen: Benelux, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Er is voor die landen gekozen omdat dit gebied een realistische omvang heeft om de kringlopen te kunnen sluiten. <\/p>

Trigger<\/h2>

In een samenvatting van die verkenning<\/a> is op schematische wijze weergegeven wat de omvang is van de import en export van veevoergrondstoffen en dierlijke producten van de groep van zes landen. Uit het rapport van die verkenning<\/a> blijkt dat het sluiten van de voer-mest kringloop op het niveau van Noordwest Europa in principe haalbaar is. Het sluiten van die kringloop zou een trigger kunnen zijn om om zuiniger met nutriënten om te gaan. Het sluiten van de kringloop op dit niveau is niet van invloed op de concentratie van dierlijke productie in de provincie Noord Brabant.<\/p>

Kunstmest<\/h2>

Een andere verkenning is uitgevoerd naar het effect van mestbeleid. Er zijn in die verkenning twee mogelijk maatregelen uitgewerkt. De eerste mogelijk maatregel zou zijn dat Nederland geen kunstmest meer gebruikt. Een tweede mogelijke maatregel is gericht op mestverwerking en gaat er vanuit dat alle varkensmest in Nederland verwerkt wordt. De verkenning is uitgevoerd in drie workshops met verschillende deelnemers: vertegenwoordigers uit afkomstig uit de mengvoerindustrie, kunstmestindustrie, rijksoverheid, waterschap, veehouderij en van een NGO.<\/p>

Stikstof<\/h2>

Als Nederland geen kunstmest meer invoert, betekent dat schaarste aan stikstof, zo blijkt uit het rapport<\/a> en de samenvatting van die verkenning<\/a>. Naast dierlijke mest zijn dan ook de humane uitwerpselen nodig om aan het huidige bemestingsniveau te komen en is verdere aanvulling nodig via inzet van klaver en het benutten van spuiwater uit luchtwassers en/of slachtafval.<\/p>

Voor fosfaat en kali is er geen probleem. Door de forse import van voedergrondstoffen zijn die nutriënten voldoende beschikbaar via dierlijke mest. De maatregel zou een flinke stimulans voor mestverwerking, omdat verwerken van de mest noodzakelijk is om de mineralen in de juiste verhouding in de mestproducten te krijgen.<\/p>

De maatregel ‘alle varkensmest verplicht verwerken’ heeft een wat minder duidelijk effect. De uitkomsten kunnen heel divers zijn. En de verkenning leverde ook veel vragen en onzekerheden op. Dat maakte het gezamenlijk in beeld brengen van effecten lastig.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18903226, "identifier": "element_18903226", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "KringloopToets: Sluiten van de nutriëntenkringloop op het niveau van Noordwest-Europa<\/a>: Inhoudelijke resultaten", "indentlevel": 0 }, { "item": "KringloopToets Mestverwerking<\/a>: korte, inhoudelijke samenvatting van Wageningen Livestock Research rapport 1046", "indentlevel": 0 }, { "item": "KringloopToets: Sluiten van de nutriënten-kringloop op het niveau van Noordwest-Europa<\/a>, Inhoudelijke en procesmatige rapportage, rapport Wageningen Livestock Researchm maart 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "KringloopToets, Mestverwerking<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research december 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18903232, "identifier": "element_18903232", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Mest en milieu veehouderij, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringloopwijzer schat mestproductie redelijk goed in<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw met mest<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw mogelijk bij gesloten kringloop<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooptoets bruikbaar gespreksmodel voor veehouders<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }