{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601183", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kringlooplandbouw voor beter waterbeheer", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-voor-beter-waterbeheer-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601183, "identifier": "mediaitem_601183", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-voor-beter-waterbeheer-1.htm", "title": "Kringlooplandbouw voor beter waterbeheer", "lead": "Agrarisch ondernemers zullen met het veranderende klimaat vaker geconfronteerd worden met wateroverlast of watertekort. Een overschakeling op kringlooplandbouw moet zorgen voor een productiesysteem dat zuiniger omgaat met natuurlijke hulpbronnen en beter bestand is tegen extreem weer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/a/cid601183_155324846.jpg", "width": 871, "height": 628, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Waterproblemen zoals extreme droog of zware regenval zorgen voor uitdagingen voor agrarisch ondernemers. Boeren op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land ondervinden met name hinder van extreme droogte. Daarnaast kan overvloedige regenval voor grote problemen, met name in de lagere delen van ons land. Een ander probleem is verzilting in de kuststroken in het westen en noorden van het land, waardoor teelten soms onmogelijk worden. En in de laaggelegen veenweidegronden kan verdroging zorgen voor bodemdaling.<\/p>

Bodembeheer<\/h2>

Door aanpassing in de bedrijfsvoering kun je als boer of tuinder zorgen voor een beter waterbeheer. Een goed bodembeheer is een belangrijk hulpmiddel. In de uitgave over kringlooplandbouw van Wageningen University & Research worden in het hoofdstuk over waterbeheer<\/a> specifieke mogelijkheden genoemd die je als akkerbouwer, fruitteler, veehouder of glastuinder kunt nemen.<\/p>

Akkerbouw<\/h2>

Met name de akkerbouw ondervindt veel invloed van veranderingen in het neerslagpatroon. Extreme regenval kan de oogst van gewassen in gevaar brengen. Droogte beïnvloedt de gewasgroei en verzilting is met name een probleem in de kuststroken in het westen en noorden van het land. <\/p>

Voor akkerbouwers is de bodem een sleutelfactor in het waterbeheer. Ze kunnen werken aan verbetering van het waterbergend vermogen door verhoging van het organisch stofgehalte en door bodemverdichting te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door vaste rijpaden te gebruiken. En door in teelten over te stappen op druppelirrigatie in plaats van beregening, kun je het waterverbruik beperken. En door minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen te gebruiken kun je zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. <\/p>

Veehouderij<\/h2>

Voor de veehouderij is water een belangrijke productiefactor. Een koe drinkt zo’n honderd liter water per dag, een varken 10% van zijn lichaamsgewicht. Daarvoor is het belangrijk dat je kunt beschikken over voldoende en goed drinkwater. Daarnaast is water nodig voor voedingsgewassen. Voor veehouders geldt wat dit betreft hetzelfde als voor akkerbouwers. Goed bodembeheer is essentieel. <\/p>

Voor aanpassing van de bedrijfsvoering kunnen veehouders de Bedrijfswaterwijzer<\/a> gebruiken. Die kan helpen het waterbeheer te optimaliseren voor droge of juist natte perioden. <\/p>

Glastuinbouw<\/h2>

Glastuinbouwbedrijven gebruiken veel water, tussen de 4.000 en 12.000 m³ water per hectare per jaar. Voor glastuinbouwbedrijven is het belangrijk dat er voldoende en goed water beschikbaar is. In droge perioden komt die watervoorziening in gevaar. Daarom is efficiënter watergebruik nodig. Door een slimme inrichting van het bedrijf kunnen zij water besparen Door gebruik te maken van de waterbewustscan<\/a> kunnen ze inzicht krijgen in de waterstromen op het bedrijf.<\/p>

Glastuinders werken in het programma Glastuinbouw Waterproof<\/a> aan verbetering van de kwaliteit van het lozingswater. Het programma heeft als ambitie dat in 2027 de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten tot nul gedaald zijn. Een van de onderdelen van dat programma is de verplichting om het drainwater te zuiveren met een installatie die gewasbeschermingsmiddelen verwijdert tot een zuiveringsrendement van 95%. <\/p>" } , { "id": 18909707, "identifier": "element_18909707", "type": "text", "title": "Water Kringlooplandbouw, De wetenschap en de boerderij", "url": "https://edepot.wur.nl/533461", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp. Meer informatie over Kringlooplandbouw vind je op het <\/em>portaal Kringlooplandbouw<\/em>. <\/em><\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909712, "identifier": "element_18909712", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Water Kringlooplandbouw, De wetenschap en de boerderij<\/a>, Wageningen Unniversity & Research, oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Water akkerbouw <\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Water veehouderij<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Water glastuinbouw<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘In een grond die moeilijk te bewerken was, staat nu in stroken van alles’<\/a>, akkerbouwer Cornelis Mosselman", "indentlevel": 1 }, { "item": "Waterberging in een water­houderij<\/a>, fruitteler Tim Moerman", "indentlevel": 1 }, { "item": "De ideale bodem<\/a>, onderzoeker Derk van Balen", "indentlevel": 1 }, { "item": "Antwoord op de uitdagingen in de fruitteelt<\/a>, onderzoeker Rien van der Maas", "indentlevel": 1 }, { "item": "Waterberging op vruchtbare kleigrond<\/a>, melkveehouder Maurice van Erp", "indentlevel": 1 }, { "item": "Beter waterbeheer dankzij Waterwijzer<\/a>, onderzoeker Koos Verloop", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘Is het voorjaar droog, dan kunnen onze bassins voor de zomer al leeg zijn’<\/a>, tomatenteler Vincent van der Lans", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘Veel gewassen kunnen meer natrium hebben dan tot nu toe uitgangspunt was’<\/a>, onderzoeker Ellen Beerling", "indentlevel": 1 }, { "item": "Bedrijfswaterwijzer<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909727, "identifier": "element_18909727", "type": "text", "title": "Portaal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "id": 18909729, "identifier": "element_18909729", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Water<\/a>, Koeien & Kansen", "indentlevel": 0 }, { "item": "Glatstuinbouw Waterproof<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waterbewustscan<\/a>, Glastuinbouw Waterproof", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waterstromen Analysemodel<\/a> Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier droogte Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909736", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601263", "title": "Kansrijke landbouwmaatregelen voor schoner water op de kaart", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kansrijke-landbouwmaatregelen-voor-schoner-water-op-de-kaart-1.htm" }, "lead": "Het grond- en oppervlaktewater is in Nederland op veel plaatsen nog niet schoon genoeg. Om emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te beperken, zijn er diverse mogelijke maatregelen. Een online maatregelenkaart laat per perceel zien welke maatregelen het meest kansrijk zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/8/cid601263_shutterstock_113407870_akkers_luchtfoto_NL.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601276", "title": "Boeren zetten stappen voor schoner water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boeren-zetten-stappen-voor-schoner-water-1.htm" }, "lead": "Met een goede begeleiding lukt het Drentse boeren de emissie van meststoffen naar bodem en water te verminderen. 36 deelnemers aan het project ‘Grondig boeren voor water’ hebben sinds 2016 op basis van ’best practices’ de bedrijfsvoering en mineralenmanagement verbeterd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/d/cid601276_cow-3706901_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601463", "title": "Emissieroutes gewasbeschermingsmiddelen in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Emissieroutes-gewasbeschermingsmiddelen-in-beeld-1.htm" }, "lead": "Drift en drainpijpafvoer zijn belangrijke routes voor emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Maar van veel emissieroutes ontbreekt nog te veel kennis om de bijdrage aan de waterverontreiniging te kunnen kwantificeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/2/cid601463_field-3483757_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }