{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600833", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ketens agrosector in beeld", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ketens-agrosector-in-beeld-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600833, "identifier": "mediaitem_600833", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ketens-agrosector-in-beeld-1.htm", "title": "Ketens agrosector in beeld", "lead": "Aan de basis van de productieketen in het agrocomplex staan 54.000 boeren en tuinders. Dit agrocomplex heeft een aandeel van zo'n 8% van de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde in Nederland. Een publicatie van Wageningen Economic Research geeft inzicht in een aantal agrarische productieketens.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/5/9/cid600833_shutterstock_19895293_tarwe_koren.jpg", "width": 798, "height": 576, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Via voedingsmiddelenindustrie, groothandel en winkels en horecabedrijven, komen de producten van 54.000 boeren en tuinders bij 7,9 miljoen huishoudens of 17,2 miljoen consumenten. De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex, zo'n 52 miljard euro, draagt voor zo'n 7,5% bij aan de totale nationale toegevoegde waarde. En het agrocomplex heeft een aandeel van iets meer dan zo'n 8% van de werkgelegenheid, zo blijkt uit een onlangs verschenen rapportage van Wageningen Economic Research over ketens binnen het Nederlandse agrocomplex<\/a>.<\/p>

Een dominante rol is weggelegd voor zuivel, suiker, aardappels, fokkerij, fruit en groenten en bloemen. Een belangrijk deel van de productie wordt geëxporteerd. In de presentatie vind je meer gegevens: over de toegevoegde waarde naar sector, de exportafhankelijkheid of over de inkomens op primaire bedrijven. In de rapportage is het agrocomplex uitgewerkt in vier cases: tarwe, tomaat, pluimveevlees en zuivel.<\/p>

Tarwe<\/h2>

Op een akkerbouwbedrijf maakt tarwe gemiddeld 23% uit van het areaal. In Nederland beslaat tarwe 67% van het totale areaal granen (181.000 ha). Voor akkerbouwbedrijven is tarwe een belangrijk gewas in het bouwplan. Het merendeel van de tarwe wordt gebruikt voor veevoer omdat de kwaliteit van Nederlandse tarwe niet goed genoeg is voor baktarwe.<\/p>

Tomaten<\/h2>

Tomaten zijn een belangrijk exportproduct. Het totale areaal blijft de laatste jaren constant. Het aantal bedrijven neemt weliswaar af, maar de omvang van die bedrijven neemt toe. In Nederland wordt op 260 bedrijven, op 1.739 ha ongeveer 997 mln. kg tomaten geproduceerd. Daarnaast importeren we 230 mln kg. tomaten, en exporteren we 1.084 mln. kg. Het binnenlands verbruik is ongeveer 48 miljoen kilo. Een deel van die import is voor binnenlands gebruik in de wintermaanden.<\/p>

Vleeskuikens<\/h2>

De vleeskuikenketen is complex. Er zijn in Nederland 630 bedrijven die vleeskuikens houden die kuikens aan 16 slachterijen leveren. Ze produceren jaarlijks 840.000 ton levend gewicht of 615.000 ton geslacht gewicht. De Nederlandse consumptie is 348.000 ton vlees, of 20,4 kg per persoon. De Nederlandse consument koopt vooral kipfilet, ook in Duitsland en VK is vooral vraag naar kipfilet. Vanwege de grote vraag naar kipfilet wordt kuikenvlees geïmporteerd. Nederland importeert 710.000 ton kuikenvlees en exporteert 1.437.000 ton kuikenvlees. Pootvlees wordt vooral naar landen in Afrika en Azië geëxporteerd.<\/p>

Zuivel<\/h2>

Van de zuivelproductie blijft zo'n 35% in Nederland. Belangrijke exportlanden zijn Duitsland, België en Frankrijk China, Japan en Zuid-Korea. Na afschaffing van het melkquotum in 2015 was er een sterke toename in het aantal dieren. In 2017 was er een daling na de invoering van het fosfaatreductieplan en ook was er een daling na de invoering van het fosfaatquotum in 2018. In Nederland zijn er 17.900 melkveebedrijven met 1,75 mln. melk- en kalfkoeien en 0,3 mln. melkgeiten. Deze dieren maken gebruik van 1,1 mln. ha aan grasland en snijmais, dat is 28% van de oppervlakte in Nederland. De bedrijven produceerden 14,5 mln. kg koemelk en 0,3 mrd. kg geitenmelk. De productiewaarde van de melkveehouderij bedraag € 5,3 mld. en de productiewaarde van de zuivelindustrie € 7,1 mld.<\/p>

Een transitie naar een circulaire productie, of kringlooplandbouw, heeft consequenties voor de zuivelsector. Wil je alleen zuivel produceren voor de Nederlandse markt, dan betekent dat een reductie van de benodigde hoeveelheid melk met 65% en dus een reductie van de veestapel. Bovendien zal de aanvoer van krachtvoer uit het buitenland (soja) en kunstmest moeten verminderen door meer ruwvoer te telen of vlinderbloemigen (klaver, veldbonen) in het bouwplan op te nemen. <\/p>" } , { "id": 18899510, "identifier": "element_18899510", "type": "text", "title": "Download het rapport", "url": "https://edepot.wur.nl/502932", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899514, "identifier": "element_18899514", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Aantal ketens binnen het Nederlandse agrocomplex nader beschouwd<\/a>, Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plantaardige ketens in beeld<\/a>, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Import en export van het Nederlandse agrocomplexen de impact van kringlooplandbouw<\/a>, rapport Wageningen Economic Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Positie primaire producent in de keten; Samenwerking en prijsvorming. Wageningen<\/a>, Wageningen Economic Research, Rapport 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899520, "identifier": "element_18899520", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Aandeel agrocomplex in Nederlandse economie stabiel<\/a> Agrimatie", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18899524", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600814", "title": "Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Feiten-en-cijfers-Nederlandse-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Wat is de omvang van de Nederlandse veehouderij? Hoeveel dieren zijn er? En Hoeveel bedrijven? Op verzoek van de minister is een rapport opgesteld met feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/4/f/cid600814_shutterstock_169165043_koe_veld.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-24T19:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_paarden", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600855", "title": "Ideeën voor verduurzaming voedselproductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ideeen-voor-verduurzaming-voedselproductie-1.htm" }, "lead": "Om de productie van voedsel te verduurzamen zet het Sustainability Consortium (TSC) zich in om de duurzaamheid van producenten in kaart te brengen. In een brochure worden ideeën van TSC over verduurzaming van bedrijven en ketens besproken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/a/cid600855_shutterstock_62427025_analyseren_graan_boer_laptop.jpg", "width": 5616, "height": 3744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600987", "title": "Verduurzaming voedselketens", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-voedselketens-1.htm" }, "lead": "Om verduurzaming in de voedselketens te bewerkstelligen, zijn er factsheets verschenen met daarin handvatten om producten te verduurzamen. Op basis van deze factsheets kunnen retailers, cateraars, inkopers en leveranciers hun producten en processes verduurzamen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/8/cid600987_shutterstock_140121055_voedsel_vers.jpg", "width": 6016, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }