{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600860", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kennisuitwisseling in internationaal perspectief", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennisuitwisseling-in-internationaal-perspectief-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600860, "identifier": "mediaitem_600860", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennisuitwisseling-in-internationaal-perspectief-1.htm", "title": "Kennisuitwisseling in internationaal perspectief", "lead": "De Nederlandse agrofoodsector exporteert voor miljarden euro’s aan producten. Daarnaast neemt de export van kennis toe. Die internationale kennisuitwisseling krijgt steeds meer nadruk in het LNV-beleid, waarbij er ook een rol is weggelegd voor groene kennisinstellingen via het GroenPact. De Agrospecial Kennisuitwisseling laat zien hoe die kennisuitwisseling plaatsvindt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/b/8/cid600860_shutterstock_91351232_vlaggen.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-04T16:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "gkn_internationalisering" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_internationalisering", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het Realisatieplan Visie LNV<\/a>, dat het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in juni publiceerde, wordt een sterke nadruk gelegd op kennisontwikkeling en kennisdeling met buitenlandse partijen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor Nederlandse kennisinstellingen en agrofoodbedrijven om de noodzakelijke verduurzaming van de mondiale voedselproductie te realiseren. <\/p>

De groene kennisinstellingen hebben zich inmiddels via het GroenPact verenigd om internationale onderwijsprojecten op te zetten om hiermee de lokale agrarische kennisinfrastructuur te versterken. In de Agrospecial Kennisuitwisseling van november 2019 vind je voorbeelden van Nederlandse bedrijven uit de agrofoodsector en groene kennisinstellingen die wereldwijd in 30 landen actief zijn.<\/p>" } , { "id": 18900259, "identifier": "element_18900259", "type": "text", "title": "Naar de Agrospecial Kennisuitwisseling", "url": "https://edepot.wur.nl/508476", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Landbouwonderwijs versterken<\/h2>

De Nederlandse agrofoodsector exporteert jaarlijks voor miljarden euro’s agrarische producten, denk aan pootaardappelen, peren, bloemen, kastechnologie en slachtlijnen. Daarnaast groeit de export van kennis en innovaties, zo is te lezen in het eerste artikel over het LNV-beleid<\/a>. Kennisinstellingen en agrobedrijven zijn in toenemende mate over de grens actief in allerlei kennis- en onderwijsprojecten. <\/p>

Beleidsmedewerker Vera Musch noemt als voorbeeld de samenwerking tussen Aeres Hogeschool en een agrarisch trainingscentrum in Zuid-Afrika. Nederlandse kennis wordt ingezet om het landbouwonderwijs in Zuid-Afrika te versterken. Tegelijkertijd kunnen Nederlandse docenten hun ervaringen in het onderwijs in Nederland inbrengen. Zo is sprake van wisselwerking.<\/p>

Kringlooplandbouw<\/h2>

Martin Scholten, algemeen directeur Dierwetenschappen bij Wageningen University & Research benadrukt het belang van kennisuitwisseling. Hij vindt dat kennis over de kringlooplandbouw zijn weg moet vinden in het buitenland. Veel landen kampen met grote verliezen in de afzetketen van voedingsproducten. Kennis en technologie vanuit Nederland kunnen daarbij een rol spelen. <\/p>

Dat geldt ook voor hergebruik van reststromen uit de landbouw of efficiënter gebruik van meststoffen of het verminderen van kunstmestgebruik. “De kunst is om per land te kijken waar de kansen liggen om onderdelen van de kringlooplandbouw te introduceren”, aldus Scholten. Hij verwacht dat er voor exporterende agrarische bedrijven volop kansen liggen in de verspreiding van (delen van) kennis over kringlooplandbouw.<\/p>

Kwaliteitsverbetering<\/h2>

Aeres Hogeschool voert diverse internationale projecten uit. Daarbij richt de hogeschool zich op de zogeheten focuslanden van Nederland, zoals Ethiopië, Mozambique, Myanmar en Indonesië. Doel is kwaliteitsverbetering van het agrarisch onderwijs op scholen in die landen.“Het bestaande landbouwonderwijs is vaak erg theoretisch georiënteerd, terwijl er in die landen juist behoefte is aan mensen met praktijkkennis en ondernemerskwaliteiten.”, zo licht Wil Bekkering, portefeuillehouder Internationalisering van Aeres Hogeschool toe. <\/p>

Nederlandse docenten werken vaak in meerjarige samenwerkingsprojecten samen met collega’s van buitenlandse scholen aan de verbetering van het onderwijs. De docenten van Aeres gaan een of twee keer per jaar op bezoek naar hun partnerschool, soms komen de buitenlandse docenten ook naar Nederland.<\/p>

Europa<\/h2>

Ook binnen Europa zijn er afspraken gemaakt over samenwerking om het groene onderwijs te versterken. Voorbeeld hiervan is het in oktober getekende partnerschap met Roemenië over de Nederlandse inzet om het landbouwonderwijs daar op een hoger peil te brengen. Daarnaast werkt Wageningen UR intensief samen met wetenschappelijke instituten in Polen en delen organisaties uit Nederland en België hun kennis op het gebied van voeding en zorg voor ouderen.<\/p>

In de Agrospecial vind je meer artikelen over hoe Nederlandse agrofoodbedrijven en groene kennisinstellingenwereldwijd actief zijn om kennis op een hoger peil te brengen over bijvoorbeeld teeltmethoden, agrologistiek en ketenopbouw.<\/p>

(Bron<\/em> foto: Shutterstock)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900263, "identifier": "element_18900263", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Agrospecial Kennisuitwisseling in internationaal perspectief<\/a>, Ministerie LNV november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "LNV stimuleert internationaal delen van kennis<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘Volop kansen voor verspreiding kennis kringlooplandbouw’<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Docenten van Aeres actief in buitenland<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "OESO, internationaal platform voor kennisuitwisseling<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kennisdeling in Europa op vele manieren <\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kennisbehoefte is groot in Azië<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Impuls voor voedselketen in Afrika<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Kennisontwikkeling centraal in Amerika <\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Minimaal watergebruik in Midden-Oosten<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Realisatieplan Visie LNV : op weg met nieuw perspectief<\/a>, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Realisatieplan Visie LNV : op weg met nieuw perspectief : infographic<\/a>, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18900277", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_595028", "title": "Omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/dierenwelzijnsweb/nieuwsitem/Omslag-naar-kringlooplandbouw-krijgt-een-forse-impuls-1.htm" }, "lead": "Omschakeling naar kringlooplandbouw in 2030 is nodig om de landbouw, tuinbouw en visserij nieuwe perspectieven te geven. Het is een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/a/cid595028_lnv-visualisatie-realisatieplan_kringlooplandbouw-LNV_530.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-17T23:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-13T21:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_groenpact" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Kringloop sluiten" ], "gkn_organization": { "title": "Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Dierenwelzijnsweb-4.htm" }, "author": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Dierenwelzijnsweb", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-dierenwelzijnsweb.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Kringlooplandbouw, Duurzaamheid, Landbouwhuisdieren", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_600962", "title": "Roemeens-Nederlandse samenwerking in groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Roemeens-Nederlandse-samenwerking-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "Roemenië en Nederland willen samenwerken om het agrarisch onderwijs in Roemenië te versterken. Een Roemeense vertegenwoordiging kwam daarom naar Nederland om kennis te maken met groen onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/8/d/cid600962_romanian_dutch_partnership_4_lr.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-05T12:09+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "gkn_internationalisering" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_internationalisering", "gkn_etalage_kennisbank" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600932", "title": "Kringlooplandbouw centraal in landbouwbegroting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-centraal-in-landbouwbegroting-1.htm" }, "lead": "In de begroting van het ministerie van LNV voor 2020 - ruim € 1,4 miljard - staat de transitie naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij centraal. Ook voor het GroenPact, waarvoor € 4,5 miljoen is begroot, zijn de omslag naar kringlooplandbouw en de klimaatopgaven leidend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/d/cid600932_shutterstock_137929718_NL_voorjaar_koeien.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-19T08:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-12T10:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "Natuur- en landschapsbeheer", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_plantgezondheid", "Dierenwelzijn", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [ "Dierenwelzijn", "Natuur- en landschapsbeheer" ], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Veehouder, Akkerbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>

<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }