{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600606", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Kennis over invasieve exoten voor burgers en professionals", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-invasieve-exoten-voor-burgers-en-professionals-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600606, "identifier": "mediaitem_600606", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-invasieve-exoten-voor-burgers-en-professionals-1.htm", "title": "Kennis over invasieve exoten voor burgers en professionals", "lead": "Particulieren en professionals kunnen onbewust bijdragen aan de verspreiding van invasieve exoten. Deze niet-inheemse plantensoorten vormen een bedreiging voor de inheemse flora. Daarom werkt natuurorganisatie Floron aan bewustwording.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/9/cid600606_himalayan-balsam-60232_1920.jpg", "width": 800, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Veel exotische planten zijn ooit als tuinplant naar Nederland gehaald voor hun sierwaarde. Het merendeel van die planten levert geen probleem op omdat ze niet zelfstandig kunnen overleven. Echter kunnen sommige soorten zich wel handhaven en uitbreiden. Exotische soorten die door hun snelle verspreiding een bedreiging vormen voor inheemse soorten, worden invasieve exoten genoemd.<\/p>

Risico's<\/h2>

De in 2015 ingevoerde EU-verordening voor invasieve exoten verplicht alle lidstaten de introductie, verspreiding en impact van invasieve exoten te beperken en maatregelen te nemen. Voor Nederland is een lijst opgesteld - de NVWA Unielijst<\/a> - met 55 plantensoorten waarvoor een verbod geldt op bezit, handel, kweek, transport en import.<\/p>

Natuurorganisatie Floron constateert dat de term 'Invasieve exoot' bij lang niet alle burgers bekend is, terwijl zij - bewust of onbewust - een grote rol kunnen spelen in de verspreiding van de soorten. Daarom heeft Floron, op verzoek van de NVWA, diverse activiteiten ontplooid om het bewust zijn te vergroten. Via de webpagina Tuin er niet in!<\/a> geeft Floron informatie over de risico's van invasieve exoten. De site richt zich op particulieren zoals tuiniers, geïnteresseerde burgers, reizigers en op professionals, zoals natuurgidsen, groenbeheerders of docenten.<\/p>

Lesmateriaal<\/h2>

Een algemene flyer<\/a> geeft informatie over invasieve exoten en gerelateerde problemen. Je kunt er lezen wat je als burger kunt doen om deze problemen te voorkomen. Voor tuiniers is er een folder met inheemse tuinplanten<\/a> die je kunt gebruiken als alternatief voor invasieve exoten. Een poster<\/a> geeft informatie over 10 belangrijk invasieve planten, zoals de hemelboom (Ailanthus altissima<\/em>), reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera<\/em>) en Japanse duizendknoop (Fallopia japonica<\/em>). Uit de rapportages van Floron over invasieve exoten blijkt dat de hemelboom en de reuzenbalsemien in aantal nog steeds sterk toenemen, net als de reuzenberenklauw en alsemambrosia.<\/p>

Voor het onderwijs is er lesmateriaal <\/a>over invasieve exoten ontwikkeld. Daarnaast is er een powerpoint-presentatie<\/a> beschikbaar waarin aan de orde komt wat invasieve exoten zijn, waar ze vandaan komen, wat de risico’s zijn en wat je kunt doen om ze tegen te gaan. Eén van de dingen die je kunt doen, is het doorgeven van waarnemingen. Dat kan met behulp van het invoerportaal snApp de exoot<\/a>, waarvoor ook een app beschikbaar is. Waarnemingen worden weergegeven op de Verspreidingsatlas (Nationale Databank Flora en Fauna , NDFF)<\/a>. <\/p>

(Bron foto: Hans Braxmeier<\/a> from Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18893429, "identifier": "element_18893429", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Verspreidingsonderzoek Invasieve vaatplanten 2018<\/a>, rapport Floron juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve exoten; Tuin er niet in! Bevorderen bewustwording risico’s exoten bij burgers<\/a>, rapport Floron 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve Exoten Tuin er niet in! <\/a>Flyer Floron", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve exoten in Nederland, 10 beruchte planten<\/a>, poster Floron", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve Exoten Tuin er niet in! Powerpointpresentatie<\/a> Floron", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve Exoten Tuin er niet in! Folder met geschikte alternatieve tuinplanten<\/a> Floron", "indentlevel": 0 }, { "item": "Herkenningskaart Ambrosia<\/a> Floron", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18893438, "identifier": "element_18893438", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Unielijst<\/a> NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve exoten - Tuin er niet in!<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lesmateriaal invasieve exoten<\/a> NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "snApp de exoot<\/a>, invoerportaal van de Nationale Databank Flora en Fauna", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verspreidingsatlas<\/a> Nationale Databank Flora en Fauna (NDDF)", "indentlevel": 0 }, { "item": "Japanse duizendknoop, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18893446", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600164", "title": "Nieuw digitaal lesmateriaal over invasieve exoten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-digitaal-lesmateriaal-over-invasieve-exoten-1.htm" }, "lead": "In opdracht van de NVWA is er een virtuele 3D-omgeving waarin je kunt kennismaken met invasieve exoten: uitheemse plant- en diersoorten. Studenten van Helicon MBO Velp gaan op 2 november als eersten aan aan de slag met de Leeromgeving Invasieve Exoten (LINVEXO).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/e/cid600164_Linvexo_01.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-31T14:13+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600356", "title": "Driestapsaanpak van exotische onkruiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Driestapsaanpak-van-exotische-onkruiden-1.htm" }, "lead": "Sommige exotische planten blijken zich na vestiging te gedragen als hardnekkige onkruiden. Een Europese verordening verplicht lidstaten tot een gerichte aanpak in drie stappen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/d/4/cid600356_knotweed-2699120_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600552", "title": "Zorg over invasieve exoten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zorg-over-invasieve-exoten-1.htm" }, "lead": "Invasieve exoten - niet inheemse soorten die zich in Nederland vestigen en soms andere soorten verdringen - zijn een toenemende zorg van terreinbeheerders en gemeenten. De in 2015 ingevoerde EU-verordening voor geeft wat duidelijkheid, maar nog niet genoeg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/0/cid600552_reuzenbereklauw_jn.JPG", "width": 800, "height": 588, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-04-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }